Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 maart 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012000073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt de heer Marc JOASSART, auditeur bij de Raad van State, gedetacheerd bij het Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken voor een periode van een jaar, met ingang type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende ontslag van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012 wordt aan Mevr. Greet Spiessens, eervol ontslag uit haar mandaat van regering type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012000148 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaten Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012 wordt de heer Paul Deblaere voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van directeur van de directie van de infrastructuur en de uitrusting v Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012 wordt de heer Michel Croquet voor een hernieuwbare (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012009103 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 maart 2012 zijn benoemd tot : in de vakklasse A3 met de titel van hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de heer Collin, G., griffier-hoofd van dienst in de vakklasse A2 Dit besluit treedt in werking op de datum van eedaflegging; griffier bij de rechtbank van eerste(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012022075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2011, w(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012024068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt de heer Jo Holsbeek bevorderd, met ingang van 1 december 2009, door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Attaché - « Attaché Secretaris NRZV Psychiatrie » in Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt Mevr. Hannelore Andries bevorderd, met ingang (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/05/2011 pub. 09/03/2012 numac 2012000123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 02/03/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012003071 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2012-2017 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2012-2020 type ministerieel besluit prom. 02/03/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012031100 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot samenstelling van een **** en tot bepaling van de bijzondere voorwaarden voor de werving van **** en **** brandweermannen en onderluitenant voor de **** **** Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 02/03/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012031099 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het **** voor **** en **** brandweermannen en onderluitenant voor de **** **** Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

arrest

type arrest prom. 15/12/2011 pub. 09/03/2012 numac 2012012011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type arrest prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012200327 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 2/2012 van 11 januari 2012 Rolnummers 5086 en 5088 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 2 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeer Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 01/02/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende sommige aanpassingen aan het op 26 maart 2009 gecoördineerde decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten type decreet prom. 09/02/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012201381 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode

besluitwet

type besluitwet prom. 28/02/1947 pub. 09/03/2012 numac 2012000137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluitwet betreffende de beteugeling van de sluikslachting en van den handel in van deze slachtingen voortkomend vleesch en vet. - Officieuze coördinatie in het Duits

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2011 tot inrichting van de Seniorencommissie van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/03/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012031097 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012031098 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toewijzing van het mandaat van directeur- generaal van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 09/03/2012 numac 2012035199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB016 0100 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2011 pub. 09/03/2012 numac 2012035200 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB008 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012035203 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wat betreft de toekenning van een werkingstoelage aan de multidisciplinaire teams type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 09/03/2012 numac 2012035247 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012035265 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een vergoeding aan de multidisciplinaire teams van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap in het kader van het project « Simulatie Diagnose- en Indicatiestelling » dat wordt opgezet in de provinciale afdeling West-Vlaanderen

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012018114 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De BVBA GREWAL & C°, die woonplaats kiest bij Mr. Willem DESCAMPS, advocaat, met kantoor te 35(...) type bericht prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012018116 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012018117 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012018115 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012018121 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012018122 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012018126 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012018123 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012018124 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012018125 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecret Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012018128 bron studiebeurzen Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant School- en academiejaar 2012-2013 De Commissie heeft tot opdracht aan jongeren en hun ouders steun te verlenen door het toekennen van studiebeurzen middels de opbrengst van de stichtingen waarv Nr. 210 - De Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant brengt ter kennis van de belangheb(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012201440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besc Mevr. DESCHUYTTER Siska, wonende te 8800 ROESELARE, Westlaan 119 wordt erkend als deskundige be(...) type erkenning prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012201439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgevingen Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bes De heer DEGREEF Gerald, wonende te 1970 WEZEMBEEK-OPPEM, Astridlaan 25, wordt erkend als deskun(...) type erkenning prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012201438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgevingen Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bes De heer BRICOULT Michel, wonende te 7830 BASSILY, rue du Lac 15, wordt erkend als deskundige be(...)

document

type document prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012201387 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige binnenhuisarchitecten- ontwerpers tentoonstellingen (niveau B) voor het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (ANG12034) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagd(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012201483 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige werklieden voor openbare reinheid (niveau 4/niveau E) voor Net Brussel (ANG12029) Na de selectie wordt een lijst met maximum 150 geslaagden aangelegd, die vier jaar geldig blijft. Toelaatbaa(...) 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? geen diplomavereiste. 2. Vereist(...) type document prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012201487 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché managementondersteuning De vergelijkende selectie van Franstalige attaché management-ondersteuning (niveau A) voor de ETNIC werd afgesloten op 28 februari 2012. Er is 1 geslaagde. (...) type document prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012201490 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige brandweermannen-ambulanciers (niveau D) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (ANG12027) Na de selectie wordt een lijst met maximum 75 geslaagden aan(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012201491 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige officiers (m/v) (niveau A) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (ANG12035) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aang(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012201492 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers service desk (m/v) (niveau B) voor de FOD voor Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) (ANG12032) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangele(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012201493 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief deskundigen (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG12037) Na de selectie wordt een lijst met maximum 18 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt o(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? een di(...) type document prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012201494 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige criminologen voor douane en accijnzen (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG12038) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt oo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? licent(...) type document prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012201502 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer ( AFG11142) De vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs (m/v) (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AF(...) Er zijn 2 geslaagden. type document prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012201499 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché boekhouding (niveau A) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (AFG12027) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt oo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? bas(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012022074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor klinische biologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012 wordt de heer FALLY, P type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012022081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012, dat uitwerking heeft m - de heer BERTELS, Jan; - de heer LANGE, Bernard; - de heer LOIX, Marc; - de heer ROOSENS(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012201421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden Beheerscomité. - Hernieuwing van sommige mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 worden de mandaten van Mevrn. Nicole VAN ECHELPOEL en Rebecca ANDRIES en de heren Peter Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Christine DE SMEDT vanaf 1 december 2011, als vertegenwoordiger v(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012201495 bron federale overheidsdienst justitie ministerie van landsverdediging Oproep tot kandidaten voor de Bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens De wet van 4 februari 2010 betreffende de met Geïnteresseerden worden op de hoogte gebracht van het feit dat de bovenvermelde Bestuurlijke Commis(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/03/2012 numac 2012201501 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieurs Uitzonderlijk Vervoer (niveau ****) voor de **** **** en **** (****11141) De vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieurs ****(...) Er zijn 2 geslaagden. (...)
^