Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 maart 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012003083 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te (...) Stad Doornik (vroeger Mourcourt) Een bosperceel gekadastreerd of vroeger gekadastreerd Doornik 7(...) type wet prom. 15/02/2012 pub. 08/03/2012 numac 2012009093 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en van het Sociaal Strafwetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 15 februari 2012, wordt het mandaat van de heer Paquay, Marc, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Herstal, met ingang van 1 type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 08/03/2012 numac 2012003066 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 08/03/2012 numac 2012014054 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2002 tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012201486 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Massion, J.-L., wonende te Houyet, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Namen, voor Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/03/2012 pub. 08/03/2012 numac 2012009094 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden en ontslag van een secretaris van Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 08/03/2012 numac 2012011106 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012015046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst Behoud in dienst en zending Bij ministerieel besluit van 27 februari 2012 wordt de heer Christian Verdonck na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar in dienst behouden tot 31 augustus 2012. type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012018098 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 10 februari 2012 wordt de heer THIELENS, Pascal, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 1 december 2011 eervol ontslag uit haar ambt verlee De belanghebbende is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 december 2011, zijn aanspraken op een defin(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012018099 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 8 december 2011 wordt Mevr. Massonnet, Suzanne, Attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 1 januari 2012 eervol ontslag uit haar ambt De belanghebbende is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 januari 2012, haar aanspraken op een rustpe(...) type ministerieel besluit prom. 09/09/2011 pub. 08/03/2012 numac 2012024090 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenningsopdrachten, voor de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een master in de geneeskunde of van de academische graad van arts die reeds houder zijn van een bijzondere beroepstitel, aan de erkenningscommissies voor een bijzondere beroepstitel overeenkomstig artikel 4bis eerste lid van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 08/03/2012 numac 2012201136 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 15 en programma 21 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 08/03/2012 numac 2012201135 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 08/03/2012 numac 2012201139 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 11 van de organisatieafdelingen 11 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 08/03/2012 numac 2012201137 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 07 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 19/12/2011 pub. 08/03/2012 numac 2012201140 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 12 van organisatieafdelingen 13 en 16 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012201353 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 25 januari 2012, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt voor de woning, rue des Chantoirs 7, te 4920 Aywaille, van de heer Benoît Bernard, woo

arrest

type arrest prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012200271 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 195/2011 van 22 december 2011 Rolnummer 5100 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 102 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. Het G samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen,(...) type arrest prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012200272 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 196/2011 van 22 december 2011 Rolnummer 5111 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/13bis van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Het Grondwettelijk Hof, samengest wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012200269 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 199/2011 van 22 december 2011 Rolnummer 5196 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14 van de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen, gesteld door de Correctionele Rechtbank te T Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012200270 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 194/2011 van 22 december 2011 Rolnummer 5084 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 353ter, eerste lid, 3°, van de programmawet van 24 december 2002, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 20(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2012 pub. 08/03/2012 numac 2012035201 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N463 genaamd Doornzeelsestraat en Doornzele Dries tussen kmp. 0.000 en 3.830 op het grondgebied van de gemeente Evergem type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2012 pub. 08/03/2012 numac 2012035244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 03/02/2012 pub. 08/03/2012 numac 2012201312 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 betreffende de subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten, wat betreft de conceptsubsidiëring

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/02/2012 pub. 08/03/2012 numac 2012201366 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van leningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode type besluit van de waalse regering prom. 16/02/2012 pub. 08/03/2012 numac 2012201367 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 februari 2011 tot bepaling van de voorwaarden voor de tegemoetkoming van het Gewest in de afschaffing van de rentelast voor de leningen toegestaan door de plaatselijke besturen die een overeenkomst gesloten hebben met het « Fonds de réduction du coût global de l'énergie »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/02/2012 pub. 08/03/2012 numac 2012000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 59bis betreffende de gecertificeerde opleidingen voor het personeel van het administratief en logistiek kader van de politiediensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012014048 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Toepassing van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. - Bericht. - Controleprocedure voor dozen uit g A. Controle kartonkwaliteit 1. Gebruikte papiersoorten : 1.1. De gebruikte papiersoorten die(...) type bericht prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012018118 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012018120 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecret Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012018119 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012018127 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Stéphane REGOUT heeft de nietigverklaring gevorder Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 203.401/XIII-6120. Voor de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012024084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht betreffende de benoeming van een secretaris voor de paritaire commissie en de kamers van de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen Over Werd benoemd als secretaris van de paritaire commissie en de kamers betreffende de niet-conventione(...) type bericht prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012024085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht betreffende de aanwijzing van de voorzitter en ondervoorzitter van de paritaire commissie bedoeld in artikel 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kines Overeenkomstig artikel 2, § 2, en artikel 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-c(...)

erratum

type erratum prom. 15/12/2011 pub. 08/03/2012 numac 2012201373 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012201471 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bachelors in de rechten en juridische wetenschappen De vergelijkende selectie van Franstalige bachelors in de rechten en juridische wetenschappen (niveau B) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele i(...) Er zijn 78 geslaagden. type document prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012201470 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bachelors in bouw De vergelijkende selectie van Franstalige bachelors in bouw (niveau B) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFW11812) werd af(...) Er zijn 32 geslaagden. type document prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012201482 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs civiele bescherming De vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs civiele bescherming (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG11123) werd afgesloten op(...) Er zijn 3 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012000134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 23 februari 2012, wordt de heer Dauchy, Sébastien, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met terugwerkende kracht vanaf 30 oktober 2011. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012015045 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012 wordt de heer Joost BOUDRY, met ingang van 1 april 2010, benoemd tot de graad van adviseur-generaal - klasse A4 - bij de Federale Overheidsdienst(...) Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012 wordt de heer Theodoor VAN MOER, met ingang van 1 a(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/03/2012 numac 2012201468 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** - functie : boekhouden-handel De vergelijkende selectie van **** **** - functie : boekhouden-handel (niveau ****) voor de **** **** en enkele ****(...) Er zijn 228 geslaagden.
^