Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 maart 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012040212 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 december 2011 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. ACTIEF (miljoen euro's)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 23 februari 2012, wordt het mandaat van de heer MORTIER, Paul, als korpschef van de lokale politie van de politiezone KOUTER type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 23 februari 2012, wordt het mandaat van de heer TRUYENS, Patrick, als korpschef van de lokale politie van de politiezone BRT type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012000135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit, d.d. 23 februari 2012, wordt de heer Van Hoof, Patrick, identificatienummer 44-33757-81, aangewezen in de betrekking van « hoofdcommissaris - algemene politiewerking » bij de lo type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012009084 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012011088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 13 januari 2012 wordt de heer Jan CORNILLIE, met ingang van 6 december 2011, aangeduid in de hoedanigheid van « Directeur van het Algemeen Beleid », bij de Cel Algemeen Beleid van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012035202 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 november 2011 wordt bepaald : Artikel 1. Het Burgerlijk Ereteken wordt verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van de Vlaamse overheid, Agentschap Ondernemen : Voor meer dan 25 jaar dienst Voor meer dan 35 jaar dienst Burgerlijk Kruis eerste klass type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012200917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 15 november 2011 Leopoldsorde Koninklijk besluit van 15 februari 2012. Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heer : BECK, Ludovic, adviseur-generaal bij het Departem Mevr. : GYSEN, Solange, adviseur bij het Departement. Zij zullen het burgerlijk ereteken dra(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012200918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 15 november 2011 Kroonorde Koninklijk besluit van 15 februari 2012. Worden benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde : De heer : BEVERS, Tom, adviseur bij het Departement. Mevr. : BO De heer : VAN NUFFEL, Albert, attaché bij het Departement. Worden benoemd tot de graad van R(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012200915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 15 november 2011 Orde van Leopold II Koninklijk besluit van 15 februari 2012. Wordt benoemd tot de graad van Grootofficier in de Orde van Leopold II : Mevr. : FRANSEN, Gilberte, adviseur-generaal Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II : Mevrn. : BOLLE, Chri(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 20 februari 2012 wordt Mevr. Valérie MICHIELS, Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om de functie uit te oefenen van voorzitster van de Commissie voor Toegang type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012011099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012018090 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012 wordt Mevr. LALOUP, Marleen, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - met de titel van attaché bevorderd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmidd Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 22/12/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012029073 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van het aantal lestijden dat jaarlijks besteed moet worden aan opleidingen voor alfabetisering, in het Frans als vreemde taal en die toegang verlenen tot het basisstudiegetuigschrift type ministerieel besluit prom. 11/01/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Basisopleiding palliatieve verzorging » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 23/01/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 2011 tot aanwijzing van de leden van het sturingscomité in het kader van het programma voor de preventie van colorectale kanker type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012029095 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanstelling van de leden van de GPBHO-commissie. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 7 februari 2012, in artikel 2, 5° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 april 2008 tot benoeming van de leden van de GPBHO-comm type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie voor gezondheidspromotie op school type ministerieel besluit prom. 08/02/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor Kwalificatie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029100 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012029103 bron ministerie van de franse gemeenschap Overlegcommissie voor Onderwijs voor sociale promotie. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 24 januari 2012, in artikel 4, derde lid, 2° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 december 2010 tot benoeming van de voor type ministerieel besluit prom. 06/12/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012201120 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31, 32 en 33 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 07/12/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012201123 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 07/12/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012201124 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, en 04 van organisatieafdelingen 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 07/12/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012201122 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 07/12/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012201121 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012201386 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 28 februari 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 13 oktober 2011, is er, op verzoek van Mevr. Van Campenhoudt, I., een einde gesteld aan de associatie "Bernard Dewitte en Isa Bij ministerieel besluit van 28 februari 2012 : - zijn aangewezen voor een termijn van één jaar(...)

arrest

type arrest prom. 11/01/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2012 van het Fonds voor de beroepsziekten

decreet

type decreet prom. 01/02/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029089 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de wet van 29 maart 1965 betreffende de terbeschikkingstelling van leden van het onderwijzend personeel ten behoeve van jeugdorganisaties en van het koninklijk besluit van 27 oktober 1967 houdende vaststelling van de modaliteiten tot toepassing van de wet van 29 maart 1965 betreffende de terbeschikkingstelling van leden van het onderwijzend personeel ten behoeve van jeugdorganisaties

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012029035 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012029059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kost van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2012 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012029057 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de interzonale affectatiecommissie en het gemeenschappelijk huishoudelijk reglement van de zonale affectatiecommissies van het onderwijs met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029093 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de studiegebieden en onderwijsvormen voor de opstelling van de « proef voor hoger secundair onderwijs » van het schooljaar 2011-2012 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029094 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2010 houdende aanstelling van de leden van de raad van beroep voor het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Franse Gemeenschap, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012029092 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 2012 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd de schenking ten bedrage van o type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029096 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2012, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012029099 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 januari 2012, in artikel 1, eerste lid van het besluit van de Regering v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/01/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het onderwijs verstrekt door de "BEPS International School" om te kunnen voldoen aan de leerplicht overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 25 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht buiten het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/02/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012201334 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005 tot oprichting van een cel technische bijstand binnen het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer

strafwetboek

type strafwetboek prom. 06/06/2010 pub. 05/03/2012 numac 2012000112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Sociaal Strafwetboek, Boek I

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012003079 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België, van 1) Aviva International Insurance Limited, Aviva Insurance UK Limited, CGU Underwriting Limited, Lon(...)

document

type document prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012201364 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige stafmedewerkers studies (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG12020) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012201370 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs Civiele Bescherming De vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs Civiele Bescherming (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG11075) werd afg(...) Er is 1 geslaagde. type document prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012201380 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige officiers (m/v) (niveau A) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (ANG12035) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aange(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012201379 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige brandweermannen-ambulanciers (niveau D) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (ANG12027) Na de selectie wordt een lijst met maximum 75 geslaagden aan(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012018088 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 3 februari 2012 wordt Mevr. DE SMAELE, Melissa, met ingang van 1 januari 2012, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondhe

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012201372 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** deskundigen bouw De vergelijkende selectie van **** deskundigen bouw (niveau ****) voor de Regie der Gebouwen (****11068) werd afgesloten op 28 februari 2012.

document

type document prom. -- pub. 05/03/2012 numac 2012201091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Bij besluit van de directeur-generaal, van 15 februari 2012, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgi worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren : 1. als verte(...)
^