Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009768 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type wet prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken type wet prom. 23/03/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011015044 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 23 juni 2010, tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011007248 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8529 van 5 oktober 2011, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren bek Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011007247 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8526 van 26 september 2011, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsoffic Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011007250 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8527 van 5 oktober 2011, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren beklee Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficier(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011007252 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** **** van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 8531 van 5 oktober 2011, wordt kapitein-commandant ****. **** met tijdelijke **** geplaatst voor een periode van zes maanden **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011007251 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 8530 van 5 oktober 2011, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan eerste kwartiermeester- « Meer dan twintig dienstjaren te hebben volbracht aan boord van oorlogsbodems van de Marine, onder(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011007249 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de aanvullingsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8528 van 5 oktober 2011, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de aanvullingsoffici Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011007253 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Dienstverbreking van een hulpofficier piloot Bij koninklijk besluit nr. 8537 van 5 oktober 2011, wordt de verbreking uit het ambt dat hij in het kader der hulpofficieren bekleedt, aangeboden door kapitein-commandant vliege Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011007254 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** militair personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 8534 van 5 oktober 2011, wordt kolonel ****. **** ****, op 1 september 2011, ontslagen uit het ambt van **** militair docent van het organieke kader van het **** type koninklijk besluit prom. 02/03/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011014256 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. - Addendum type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011014254 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs. - Addendum type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011014258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. - Addendum type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011014297 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011, dat in werking treedt op 1 februari 2012, wordt aan de heer Dirk BAERT, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van adviseur. Hij wordt Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011, dat in werking treedt op 1 februari 2012, wordt aan de (...) type koninklijk besluit prom. 16/07/2009 pub. 30/11/2011 numac 2011014259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. - Addendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011015124 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 wordt Mevr. Nancy ROSSIGNOL aangesteld tot Consul-Generaal van België in Bosnië en Herzegovina, met standplaats te Zagreb. Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de af(...) type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011024311 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011205647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de mededelingen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011040311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2011 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2011, 118.96 punten bedraagt, tege Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011205899 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011 wordt bepaald : Artikel 1. § 1. Worden benoemd tot Commandeur in de Kroonorde : De heer VANDENBERGHE Johan , afdelingshoofd Datum van ranginnemin(...) Mevr. VAN RENTERGHEM Anne (Gent, 13/12/1952), afdelingshoofd Datum van ranginneming : 03/04/2003(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/11/2004 pub. 30/11/2011 numac 2011000747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager. - Officieuze coördinatie in het Duits type ministerieel besluit prom. 25/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011003372 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf te formuleren indien de hiërarchische meerdere aangewezen bij het ministerieel besluit van 10 februari 1998 niet over de vereiste wettelijke taalkennis beschikt type ministerieel besluit prom. 25/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011003397 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effecten-verrichtingen moet voldoen en de periode gedurende dewelke de erkenning kan worden verleend type ministerieel besluit prom. 26/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011007245 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 90663 van 15 juli 2011 betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2011-oktober 2011 type ministerieel besluit prom. 25/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009776 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissies van Toezicht van Namen en Oudenaarde type ministerieel besluit prom. 19/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011011400 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 2010 houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmeringen 2009, federale gedeelte type ministerieel besluit prom. 04/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011011401 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmering 2010, federaal luik, basisallocatie 44.55.11.43.52.43 type ministerieel besluit prom. 04/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011011402 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2010, federaal luik, basisallocatie 44.56.51.43.52.02 type ministerieel besluit prom. 08/11/2010 pub. 30/11/2011 numac 2011014255 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 2006 tot bepaling van de leerstof van de jaarlijkse opleiding voor het leidend en onderwijzend personeel van de rijscholen bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. - Addendum type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 30/11/2011 numac 2011014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, bepaalde retributies. - Addendum type ministerieel besluit prom. 28/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 21/06/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011024324 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW "Medisch Falen" type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011031559 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Effectenstudies Bij ministerieel besluit van 15 september 2011 werd het ministeriële besluit van 18 juni 2009, gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de firma SORESMA NV in ANTEA BELGIUM NV. Bij ministerieel besluit van 15 sep type ministerieel besluit prom. 31/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011205977 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach tijdelijk wordt toegestaan type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011206031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 25 november 2011 is de NV S

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011027209 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site « Usine Cockerill » te Seraing. - Addendum

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011205900 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie HB0 HB002 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011029576 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2010 houdende aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011029580 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2010 houdende aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011205939 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van de Adviesraad voor opvoeding, opvang en huisvesting van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 17/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011205938 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van de Adviesraad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées"

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011015125 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 16 november 2011 hebben H.E. de heer Yaacov Jacques Revah, Mevr. Mirtha Maria Hormilla Castro, de heer Faisal Bin Hassan Bin Ahmed Trad, de heer Jagdish Dharamchand Koonjul en de heer Ahmed Mohammed Yousif Al H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011020063 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 2 december 2011 na afloop van punt 2 van de agenda van het Parlement 1. - Interpellatie - Interpellatie van Mevr. Elke Van den Brandt tot (...) 2. - Dringende vragen (*) ________ (*) Om 14 u. 30 m. type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011020062 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 2 december 2011, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Ontwerpen van ordonnantie en voorstel van resolutie - Ontwerp van ordonnantie tot wijzig(...) - Rapporteur : Mevr. Barbara Trachté. - Bespreking. - Ontwerp van ordonnantie tot wijziging (...)

document

type document prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011206019 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief assistenten onthaal De vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief assistenten onthaal (niveau C) voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (ANG11044) wer(...) Er zijn 5 geslaagden.

erratum

type erratum prom. 20/05/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011206030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011022391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 november 2011, dat uitwerking heef Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Leclercq Agnès, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid e(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011022392 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 november 2011, dat in werkin Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Verlinde, Caroline, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid b(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011022406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst van geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 november 2011 worden benoemd tot leden van d a) de heer MESTRUM, André, in de hoedanigheid van werkend lid en Mevr. WAUMAN, Gerda, in de hoedan(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011206005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** expert verantwoordelijken verkeersveiligheid De vergelijkende selectie van **** expert verantwoordelijken verkeersveiligheid (niveau ****4) voor de **** **** en ****(...) Er zijn geen laureaten.

document

type document prom. 23/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011022414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - Inovelon, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden type document prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011024277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst is een aanvulling van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame stoffen (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011024278 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst dient tot wijziging van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame stoffen opgenomen in bijlage I (...) In deze lijst wordt de rij met nummer 149 vervangen door onderstaande rij. (...) type document prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011024279 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst is een aanvulling van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame stoffen (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 30/11/2011 numac 2011024334 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst is een aanvulling van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame stoffen (...) Nummer, richtlijn tot opneming in bijlage I van Ri(...)
^