Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/01/2010 pub. 25/11/2011 numac 2011000722 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot opheffing van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid. - Duitse vertaling type wet prom. 13/04/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011205739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake het geboorteverlof. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/02/2002 pub. 25/11/2011 numac 2011000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de terbeschikkingstelling van opleiders van de federale politie in de erkende politiescholen en betreffende de nadere regels voor de toekenning van een financiële tussenkomst voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen door de erkende politiescholen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011009772 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2011, in werking tredend op 31 juli 2012 's avonds, is Mevr. April, M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op pe Bij koninklijk besluit van 14 november 2011, in werking tredend op 30 april 2012 's avonds, is (...) type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011014296 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van de NMBS-Holding, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022350 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022351 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011018405 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011022390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoemi Bij koninklijk besluit van 7 november 2011, worden benoemd in de hoedanigheid van leden van de Kame(...) type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, §§ 1, a) en c), en 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 26 OKTOBER 2011 - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, §§ 1, 4 en 5, 13, § 1, 14, b), e), en j), 15, § 8, 20, § 1, en 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022405 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 17ter, A en B, 20, § 1, e), 24, § 2, 25, §§ 1 en 3, 26, §§ 9 en 12, en 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011024327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 10.000 euro aan de VZW « Natuurpunt » type koninklijk besluit prom. 14/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011205601 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011205951 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 november 2011, is de heer De Luyck, E., ererechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot Officier in de Kroonorde.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011011420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 21/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2011 voor de Pensioendienst voor de Overheidssector

arrest

type arrest prom. 03/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011205664 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011031566 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap Groene Energie Administratie BVBA van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011031567 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de verzaking door de vennootschap RWE Energy Belgium BVBA aan haar leveringsvergunning voor elektriciteit en haar leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011035954 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en tot wijziging van artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011205853 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011205854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, wat betreft de overgang van een personeelslid van het volwassenenonderwijs of het deeltijds kunstonderwijs naar een hogeschool

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011205887 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 oktober 2011 in zake het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars tegen Geoffrey Englebert, de bvba « IMMO 9 » en Grégory Francotte, waarvan de expedi « Schendt de wet van 8 december 1992 ' tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011041711 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 397e AANVULLING Bijwerking op 10 november 2011 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2011 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

erratum

type erratum prom. 17/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de categorisering van het kernmateriaal en de definiëring van veiligheidszones in de nucleaire installaties en de nucleaire vervoerbedrijven. - Erratum type erratum prom. 17/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011000736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties. - Erratum type erratum prom. 17/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit houdende de categorisering en de bescherming van nucleaire documenten. - Erratum type erratum prom. 17/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011000735 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst justitie, ministerie van landsverdediging, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-11/0025 : SFPI/FPIM / Dexia Bank België Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 16 nove Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de retail banking, corporat(...) type document prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011205911 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG11007) werd afgesloten op 16 november 2011. Er zijn 6 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011205940 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieur-architecten (klasse A2) voor de Regie der Gebouwen (ANG11072) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijz(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? bur(...) type document prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011205947 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieur oceanografische instrumentatie De vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieur oceanografische instrumentatie - Oostende (niveau A) voor het Koninklijk(...) Er zijn 9 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011205950 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige operationeel deskundigen noodplanning en crisisbeheer - coördinators B-Fast De vergelijkende selectie van Nederlandstalige operationeel deskundigen noodplanning en crisisbeheer - coördinators B-Fast Er is 1 geslaagde. type document prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011205948 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers-revisors (niveau A) voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (ANG11805) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er word(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Je bent houder van een van de volgende diploma's tot afsluiting van(...) type document prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011205949 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige intern auditors (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG11082) Na de selectie wordt een lijst met maximum 14 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijz(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011205956 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalig technisch dossierbeheerder accreditatie (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG11078) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011205957 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjuncten (niveau C) voor het Ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ANG11076) Na de selectie wordt een lijst met maximum 200 geslaagden aangelegd(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011022393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 november 2011, dat in werking treedt de dag van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011024309 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 oktober 2011 wordt Mevr. Couneson, Sylvie, geboren op 8 maart 1963, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 augustus 2010, met als titel attaché in de klasse A2 bij de Federale Overhe Bij koninklijk besluit van 12 september 2011 wordt de heer Denhaerinck, Johan, geboren op 10 ja(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011205945 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de Rijksdienst voor **** (****11825) werd afgesloten(...) Er zijn 7 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 25/11/2011 numac 2011024267 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst is een aanvulling van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame stoffen (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^