Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/11/2011 numac 2011205551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Aanpassing op 1 januari 2012 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Gezien het algemene indexcijfer van de (...) 137,49. 185,9 x 0,51362 x 0,736756 Dit resultaat wordt vermenigvuldigd met de bedragen die o(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 22/11/2011 numac 2011055040 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** ****, **** **** **** ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/10/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011000716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 24/10/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/10/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011022372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 24/10/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011022386 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, d), 15, § 15 en 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de VZW « La Leçon verte » type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011204256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de aanvullende vergoeding bij tijdelijke crisiswerkloosheid type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011204224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2009 betreffende de toekenning aan sommige bejaarde werklieden van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" (1) type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011204425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verlenging van de anticrisismaatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011204426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende meldingsplicht aan het navb-cnac Constructiv type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011204472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2001 betreffende de beroepsopleiding van risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011204471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de vormingsinspanningen in 2011 type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011204518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011204570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden waarvan 20 jaar nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011204776 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2009 betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011204774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de risicogroepen in 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011204783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2009 betreffende de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011204785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, betreffende de beroepsopleiding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/11/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011205777 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2002/114/CP11/897 van 18 juli 2002 houdende verlening aan ALZAGRI NV, Lodewijk Coiseaukaai 156, te 8000 Brugge, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 04/11/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011205779 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/99/CP16/ van 18 januari 2000 houdende verlening aan de NV BELMAGRI, Alverbergstraat 5, te 3500 Hasselt, van een concessie voor de exploitatie van zand en grind uit de territoriale zee en het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 04/11/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011205780 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2003/82/CP20/ van 13 mei 2003 houdende verlening aan DBM , Haven 1025, Scheldedijk 30, te 2070 Zwijndrecht, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 04/11/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011205784 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit 8.M/93/A 2175/45 van 6 augustus 1993 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 04/11/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011205785 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2009/CP27 van 4 december 2009 tot overdracht van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België van de firma INSAGRA NV aan de firma NHM NV type ministerieel besluit prom. 04/11/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011205781 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2009/CP26 van 16 september 2009 houdende verlening aan DC Industrial NV, Gachardstraat 88, bus 12, te 1050 Brussel, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 04/11/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011205782 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2001/CP19/ van 9 januari 2002 houdende verlening aan DE HOOP HANDEL BV, co SATIC NV, Rietschoorvelden 20, te 2170 Merksem, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 04/11/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011205786 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2006/159/CP07 van 14 juli 2006 houdende verlening aan de NV SATIC, Rietschoorvelden 20, te 2170 Antwerpen, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 04/11/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011205783 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2002/110/CP18/627 van 4 juni 2002 houdende verlening aan NV HANSON AGGREGATES BELGIUM, Lanceloot Blondeellaan 1, te 8380 Zeebrugge, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 04/11/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011205787 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/02/CP10/ van 21 mei 2002 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/11/2011 numac 2011205759 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 20 september 2011 in zake de nv « Torfs » tegen de Belgische Staat, in de persoon van de minister van Financiën, en (2) de Belgische Staat, verteg(...) « Schendt artikel 251 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 / artikel 346 van het Wetboe(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/11/2011 numac 2011205762 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 29 september 2011 in zake de nv « A.V. Gumuchdjian » en anderen tegen het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector en anderen, waarvan de expedit « 1. Schendt artikel 3bis van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een intern compensatiefo(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/11/2011 numac 2011000714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht. - Mandaat van Nederlandstalige assessor bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State Derde publicatie Een mandaat van Nederlandstalig assessor is te begeven bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State. De kandidaten moeten te 1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de (...) type bericht prom. -- pub. 22/11/2011 numac 2011018408 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA « CHALLENGE MC », die woonplaats kiest bij Mr. Dan Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2010. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 22/11/2011 numac 2011205758 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 september 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 september 2011, is beroep to Die zaak is ingeschreven onder nummer 5205 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 22/11/2011 numac 2011205760 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 augustus 2011 in zake M.M. en D.L., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 september 2011, heeft de Rechtbank van eerste a « Schendt artikel 325 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhan(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/11/2011 numac 2011000739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2011 wordt de vernieuwing van de v Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2011 wordt de vergunning voor het exploiteren van een b(...)

document

type document prom. -- pub. 22/11/2011 numac 2011009756 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar functies van de klasse A3 bij griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken In de loop van het eerste (...) Om te worden benoemd in de vermelde functies dienen de kandidaten te voldoen aan de vereisten van d(...) type document prom. -- pub. 22/11/2011 numac 2011205856 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatici De vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatici (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG11041) werd afgesloten op 16 november 2011. Er zijn 4 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 22/11/2011 numac 2011205871 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers communicatie en marketing De vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers communicatie en marketing (niveau B) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG11035) werd a(...) Er zijn 5 geslaagden.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/11/2011 numac 2011205866 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Wervingen. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** arbeiders De vergelijkende selectie van **** arbeiders (niveau ****) voor de **** - **** Centra **** (****11021) werd afgesloten op 9 november 2011. Er zijn 4 ges(...)
^