Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/07/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011000694 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de toegelaten maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten. - Duitse vertaling type wet prom. 13/08/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011000692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 13/08/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011000695 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 19, § 2, van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken. - Duitse vertaling type wet prom. 06/07/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen. - Duitse vertaling

programmawet

type programmawet prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2011 numac 2011011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen Wegvergunningen. - Index : 235/80792 Bij het koninklijk besluit van 25 oktober 2011 wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen van 9 mei 2011 waarbij aan de NV Elia Asset, Keizer type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011205285 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/11/2011 numac 2011018402 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2011 wordt, met ingang van 1 mei 2012, eervol ontslag uit zijn functies van adviseur-generaal verleend aan de heer FONTAINE, André, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011024310 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2011 type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011035928 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van nadere regels voor het verlenen van steun met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende afzetbevorderingsacties type ministerieel besluit prom. 05/10/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011205286 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 1998 betreffende de modaliteiten ter toepassing van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011035941 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten wat betreft de opheffing van het agentschap Ruimtelijke Ordening type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011035922 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft de toepassingsregels voor de watertoets, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, wat betreft de overstromingsgevoelige gebieden, en van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over de gemeentelijke plannen van aanleg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011205669 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Bertrix type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011205684 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2011 tot benoeming van de leden van de beroepscommissie ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek betreffende het recht op toegang tot milieu-informatie voor het publiek

document

type document prom. 15/09/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011205639 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de commissie die bevoegd is om een afwijking toe te kennen in geval van onverenigbaarheden in het gemeenschapsonderwijs type document prom. -- pub. 14/11/2011 numac 2011205743 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders (niveau C) voor de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (ANG11066) Na de selectie wordt een lijst met maximum 24 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? getuig(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/11/2011 numac 2011205751 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige bachelors (niveau B) voor de FOD Financiën (ADG11002). - Erratum Deze selectie verscheen eerder in het Belgisch Staatsblad van 9 september 2011. Wegens technische problemen wordt de inschrijvingste(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 55 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. type erratum prom. -- pub. 14/11/2011 numac 2011205750 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige fiscaal beheerders (niveau A) voor de FOD Financiën (ADG11001). - Erratum Deze selectie verscheen eerder in het Belgisch Staatsblad van 9 september 2011. Wegens technische problemen wordt de inschr(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. type erratum prom. -- pub. 14/11/2011 numac 2011205752 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige financieel assistenten (niveau C) voor de FOD Financiën (ADG11003). - Erratum Deze selectie verscheen eerder in het Belgisch Staatsblad van 9 september 2011. Wegens technische problemen wordt de in(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

document

type document prom. -- pub. 14/11/2011 numac 2011205765 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de interne markt van een Franstalige adviseur Managementondersteuning (klasse A3), voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (MFG11027) Opgepast ! Voor deze selectie kan u(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Om u kandidaat te stellen voor deze functie van de interne markt, m(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2011 numac 2011002050 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2011 wordt Mevr. Ellen DE NAEYER tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, m Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2011 wordt de heer Joachim VERCOUTER tot rijksambtenaar b(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2011 numac 2011022360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritaire comités, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011, worden benoemd tot leden bij Paritaire comités A. bij het paritair comité voor anesthesiologie-reanimatie : - de dames DE BRABANTER, V. en EVRA(...)

document

type document prom. -- pub. 14/11/2011 numac 2011022368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag van een lid Bi
^