Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 november 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2011 numac 2011000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2011, wordt de heer Jean-Claude GEUS, Kamervoorzitter bij de Raad van State, op 1 september 2012 in ruste gesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2011 numac 2011000667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2011 wordt de heer Wouter DE COCK, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Oost-Vlaamse Bestuursacademie, tijdens het academiejaar 2011-2012, zi type koninklijk besluit prom. 24/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011000698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011009207 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging, wat de vennootschapsformulieren betreft, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011022358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 20/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011205447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011205655 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 13, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011205657 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 23 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011205659 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 26, § 13, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011205660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2011 numac 2011205667 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 december 2010, in werking tredend op 31 december 2011 's avonds, is de heer De Reyck, F., griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak Bij koninklijk besluit van 17 januari 2011, in werking tredend op 31 december 2011 's avonds, i(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011014267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden in financiële aangelegenheden tot aanwijzing van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen. - Addendum type ministerieel besluit prom. 04/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden in financiële aangelegenheden tot aanwijzing van het onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor. - Addendum type ministerieel besluit prom. 18/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011205615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden die de Minister van Zelfstandigen vertegenwoordigen in de Commissie voor vrijstelling van bijdragen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011029543 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambten van de administratieve personeelsleden van het niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011029544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 mei 2010 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegaties aan de administrateur-generaal en de ambtenaren-generaal van « Wallonie-Bruxelles International »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011035895 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied land- en tuinbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied koeling en warmte type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011035897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied muziekinstrumentenbouw

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 07/11/2011 numac 2011205662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 oktober 2011, d Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/11/2011 numac 2011018403 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Bericht. - De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas informeert de distributienetbeheerders over het beoordelingsmodel voor de kostenbeheersingsmaatregelen Op 30 november 2011 wordt in de kantoren van de CREG een inf(...) Geïnteresseerde distributienetbeheerders moeten voor 18 november 2011 hun aanwezigheid bevestigen v(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/11/2011 numac 2011000642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Institut Saint-Boniface-Parnasse » te Elsene om van 1

erratum

type erratum prom. -- pub. 07/11/2011 numac 2011000689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming personeel. - Erratum In het eerste koninklijk besluit van 14 september 2011, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2011, op pagina 63539, akte nr. 2011/00633, dienen de woorden « de klasse A1 » vervangen te worden

protocol

type protocol prom. 25/06/2010 pub. 07/11/2011 numac 2011011375 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Protocol tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom

document

type document prom. -- pub. 07/11/2011 numac 2011205535 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijken voor de reglementering van elektronische informatie (A 2) voor het Ministerie van Defensie (AFG11033) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee ja(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 07/11/2011 numac 2011205640 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bachelors in boekhouden en handel (niveau B) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFW11811) De selectie wordt georganiseerd voor de volgende be(...) Na de selectie wordt een wervingsreserve opgesteld die vier jaar geldig blijft. Toelaatbaarheids(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 07/11/2011 numac 2011205641 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bachelors in bouw (niveau B) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFW11812) De selectie wordt georganiseerd voor de volgende beroepen : beroep (...) Na de selectie wordt een wervingsreserve opgesteld die vier jaar geldig blijft. Toelaatbaarheids(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 07/11/2011 numac 2011205642 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bachelors in de rechten en juridische wetenschappen (niveau B) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFW11813) De selectie wordt georganiseerd v(...) Na de selectie wordt een wervingsreserve opgesteld die vier jaar geldig blijft. Toelaatbaarheids(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 07/11/2011 numac 2011205646 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige bachelors in de rechten en juridische wetenschappen (niveau B) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (ADW11813) De selectie wordt georganiseerd v(...) Na de selectie wordt een wervingsreserve opgesteld die vier jaar geldig blijft. Toelaatbaarheids(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 07/11/2011 numac 2011205644 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige bachelors in boekhouden-handel (niveau B) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (ADW11811) De selectie wordt georganiseerd voor de volgende beroe(...) Na de selectie wordt een wervingsreserve opgesteld die vier jaar geldig blijft. Toelaatbaarheids(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 07/11/2011 numac 2011205645 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige bachelors in bouw (niveau B) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (ADW11812) De selectie wordt georganiseerd voor de volgende beroepen : beroep (...) Na de selectie wordt een wervingsreserve opgesteld die vier jaar geldig blijft. Toelaatbaarheids(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2011 numac 2011000690 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2011 wordt Mevr. Elke Van Praet benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2011 wordt de heer Maarten Neirynck, benoemd tot rijksamb(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2011 numac 2011022359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011, worden benoemd tot leden van het Comité van de verzekering voor - de heer Mestrum, André, in de hoedanigheid van werkend lid en de heer Seijnhaeve, Marc, in de hoe(...)
^