Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 oktober 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 28/10/2011 numac 2011000682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de dispatching van de operationele diensten van de Civiele Veiligheid type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 28/10/2011 numac 2011000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de 112-centra en het agentschap 112 type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2011 numac 2011000688 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 19 oktober 2011, wordt het mandaat van de heer Debaets, Roland, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Aalter/Knesselare met ingang van 21 f type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 28/10/2011 numac 2011204606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2011 numac 2011205572 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2011 is aan de heer Minnebo, D., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Het beroep tot nietigver

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/2011 pub. 28/10/2011 numac 2011022349 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2011 pub. 28/10/2011 numac 2011205287 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van student tutoring in het onderwijs in Vlaanderen

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/10/2011 numac 2011031500 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 20 juni 2011, wordt SPIES Jacques, gedomicilieerd rue René Dewit 20, te 1410 Waterloo, erkend als Certificateur openbaar De erkenning draagt het nummer CPUPP-1030433. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van h(...) type erkenning prom. -- pub. 28/10/2011 numac 2011031501 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheden, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 20 juni 2011, wordt BYTYCI Flamur, gedomicilieerd Mutsaardlaan 73 bus 32, te 1020 Brussel, erkend als Certificateur te De erkenning draagt het nummer CTEPP-1031031 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van he(...) type erkenning prom. -- pub. 28/10/2011 numac 2011031502 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheden, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 13 juli 2011, wordt DE GEETER Jean-Luc, gedomicilieerd Parklaan 23, te 3080 Tervuren, erkend als Certificateur wooneenheid, De erkenning draagt het nummer CREPP-1036228. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van h(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/10/2011 numac 2011041710 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 396e AANVULLING Bijwerking op 10 oktober 2011 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. -- pub. 28/10/2011 numac 2011205493 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalig budgetbeheerder (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG11114) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzon(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum : ? een diplo(...) type document prom. -- pub. 28/10/2011 numac 2011205554 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige arts-adviseurs voor medische aanvragen tot regularisatie van verblijf De vergelijkende selectie van Nederlandstalige arts-adviseurs voor medische aanvragen tot regularisatie van verblijf (niveau(...) Er zijn 3 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 28/10/2011 numac 2011205558 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige fiscaal beheerders De vergelijkende selectie van Franstalige fiscaal beheerders (niveau A) voor de FOD Financiën (AFG11811) werd afgesloten op 13 oktober 2011. Er zijn 263 geslaagden. Er werd(...) Hierbij is er 1 geslaagde. type document prom. -- pub. 28/10/2011 numac 2011205553 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bouwkundigen (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG11029) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? archit(...) type document prom. -- pub. 28/10/2011 numac 2011205602 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten forensische analysetechnieken (niveau B) voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek & Criminologie (NICC) (ANG11067) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/10/2011 numac 2011205555 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** juristen geschillen en advies De vergelijkende selectie van **** juristen geschillen en advies (niveau ****11) voor de **** **** (****10059) werd afgesloten op 14 ****(...) Er zijn 7 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 28/10/2011 numac 2011022355 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 6 oktober 2011 worden benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur Mevr. COLLE, Françoise Anne Marie Ghislaine Adviseur-gener(...) Ze zal het burgerlijk ereteken dragen. Kroonorde Ridder De heer KRYGIER, Jacques Maurice (...) type document prom. -- pub. 28/10/2011 numac 2011205589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Bergen Op 21 oktober 2011 werd de heer Alain Van Acker, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Bergen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervang
^