Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 september 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011009658 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011, in werking tredend op 31 augustus 2011 's avonds, is de heer Lenaers, J., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Maasmechelen, op zijn verzoek in ruste g Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt(...) type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011012056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in de basiseducatie type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011012059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011027161 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de personeelsleden van de hiernavermelde O.C.M.W.'s : Voor 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijke Kruis 1e de heer Christian Boerens, kantoorbediende, O.C.M.W. van Seraing; Mevr. Claudine Boland, maatsch(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011027159 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011 : - wordt de volgende persoon benoemd tot Ridder in de Kroonorde : de heer Elie Gérard, gemeentesecretaris bij de gemeente Libin; - worden de Gouden Pa de heer Marc Bauraind, gemeentesecretaris bij de gemeente Ciney; de heer Willy Borsus, volksvert(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011027160 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 20 mei 2011 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de personeelsleden van de hiernavermelde Intercommunales : Voor 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijke Kruis de heer Daniel Colsoul, gasman 1e klasse, Intercommunale A.L.G.; Mevr. Viviane Delcourt, kantoor(...) type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2010 houdende de uitvoering van de artikelen 24 en 58 van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de ondernemingen van geregeld bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bijdragen voor het "Sociaal Waarborgfonds voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf" type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011204482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst met gemeenten voor de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de Lijst opgemaakt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, met de gemeenten waar de werkloosheidsg(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011009657 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 2 september 2011 : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen van de provincie West-Vlaanderen : - a - als plaatsvervangend lid : van Mevr. Vanquathem, A.; - zijn aangewezen in hoedanigheid van lid(...) type ministerieel besluit prom. 09/06/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011024202 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Namen type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011024203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 september 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011024258 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 28 juli 2011 wordt, met ingang van 1 januari 2012, eervol ontslag uit zijn functies van adviseur-generaal verleend aan de heer Petit, Philippe, die aanspraak heeft op een rustpensioen. type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011024257 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 28 juli 2011 wordt, met ingang van 1 januari 2012, eervol ontslag uit zijn functies van adviseur verleend aan de heer Vermaut, Willy, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzel type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011031433 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Erkenning Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 29 juli 2011, wordt **** **** ****, **** **** 66, 1160 ****, erkend als privé-**** voor de **** - Werving en selectie; - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten. Deze erkenningen word(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011031436 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Hernieuwingen vergunning Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 29 juli 2011, ontvangt **** ****, **** 23, 1932 Sint- Stevens-****, een hernieuwing van de gelijkgesteld - Werving en selectie. Deze hernieuwing van de vergunning wordt toegekend voor een duur van één(...) type ministerieel besluit prom. 12/08/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011204457 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 januari 2004 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte varkens, wat betreft de indeling volgens conformatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011029480 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie vastgesteld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011029481 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor kwalificatie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor kwalificatie

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011203876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Bij besluit van de Directeur-generaal va Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking Bij besluit van de Directeur-generaal van(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011204458 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van subsidies voor boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2007-2013

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011018310 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Arthur Barthelemy heeft de nietigverklaring gevor Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2011. Deze zaak is ingeschr(...)

strafwetboek

type strafwetboek prom. 08/06/1867 pub. 09/09/2011 numac 2011000544 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Strafwetboek, Boek II, Titels VI, VIbis en VII. - Officieuze coördinatie in het Duits

erratum

type erratum prom. 28/04/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011007168 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de Krijgsmacht. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011204517 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B) voor het Federaal Planbureau (ANG11032) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere li(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : diploma van (...) type document prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011204522 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige deskundige Helpdesk-ICT (niveau A) voor de FOD Volkgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG11027) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaa(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011204525 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG11020) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzonde(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van de v(...) type document prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011204528 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige bachelors (niveau B) voor de FOD Financiën (ADG11002) Na de selectie wordt een lijst met maximum 55 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld (...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011204527 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige fiscaal beheerders (niveau A) voor de FOD Financiën (ADG11001) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst o(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011204529 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige financieel assistenten (niveau C) voor de FOD Financiën (ADG11003) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lij(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? getuig(...) type document prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011204530 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijk evaluator gezondheidszorg (niveau A2) voor het RIZIV (ANG11012) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? een di(...) type document prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011204531 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidsmedewerkers raden en commissies gezondheidszorg (niveau A1) voor het RIZIV (ANG11031) Na de selectie wordt een lijst met maximum 18 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? een di(...) type document prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011204538 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés gegevensbeheerders voor de studie van gezondheidsgegevens (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ANG11039) Na de selectie wordt een lijst met maxim(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011000494 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 19 augustus 2011 wordt de heer Bart Weekers, auditeur, met ingang van 18 augustus 2011 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011000495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 19 augustus 2011 wordt Mevr. Kristine Bams, auditeur, met ingang van 18 augustus 2011 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011000578 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 19 augustus 2011 wordt de heer Van Lier, Jan, commissaris-auditor bij de dienst enquêtes van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, benoemd in de graad van hoofdc type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011024216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juli 2011 wordt Mevr. Luchian, Cristina, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2010, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011024200 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 mei 2011 wordt Mevr. Debreyne, Vanessa, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 mei 2010, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Overhe Bij koninklijk besluit van 25 mei 2011 wordt de heer Guezguez, Monaam, in vast dienstverband be(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011024217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juli 2011 wordt de heer Daneels, Thomas, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 december 2010, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Ove type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011024234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 juli 2011 wordt de heer Plumot, Marc, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juni 2010, in de titel van attaché in de klasse A1, op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Overhei Bij koninklijk besluit van 4 juli 2011 wordt Mevr. Verhaegen, Marie-Noëlle, in vast dienstverba(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/09/2011 numac 2011031437 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vacature voor een mandaatbetrekking bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . - Oproep tot kandidaten met het oog op de toekenning van het mandaat van secretaris-generaal van rang A7 Overeenkomstig het besluit van de Brus(...) Deze oproep betreft de betrekking van secretaris-generaal van rang A7. De looptijd van het manda(...)
^