Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 augustus 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/04/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011000541 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning en de poging tot verzoening bij echtscheiding betreft en tot invoering van een kennisgeving over het bestaan en het nut van bemiddeling in echtscheidingszaken. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011000551 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 27 juli 2011 wordt het mandaat van de heer Joseph, Jean-Michel, als korpschef van de lokale politie van de politiezone van Moeskroen, met ingang van 19 nove type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 27 juli 2011, wordt de aanwijzing van de heer Brabant, Jean-Marie, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Etterbeek/Sint-Pieter type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011000555 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 13 augustus 2011 wordt de heer Pirard, Philip, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone HAZODI voor een termijn van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 13 augustus 2011 wordt het mandaat van de heer Neyens, Jozef, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Noordoost-Limburg type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011003295 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2011 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011003296 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2011 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011007152 bron ministerie van landsverdediging **** **** van een militair van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 8413 van 1 juli 2011 wordt het ontslag aangeboden voor de kolonel **** van het vliegwezen van het reservekader ****. **** aanvaard op 1 juli 2011 type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011007150 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8410 van 1 juli 2011 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekleed Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011007151 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 8417 van 1 juli 2011 wordt generaal-majoor ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 1 juli 2011 aangewezen voor het ambt van directeur-generaal **** resources ad int type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011007155 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functies. - **** Bij koninklijk besluit **** 8414 van 1 juli 2011 : Wordt kapitein-commandant vlieger ****. **** op 5 mei 2011 voor de duur van de opdracht aangesteld tot de graad van majoor vlieger om de **** **** kapitein-commandant vlieger ****. ****, ordonnansofficier van de Koning, op 28 juli 2011 voor(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011007154 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing **** koninklijk besluit ****. 8418 van 1 juli 2011, wordt generaal-majoor ****. Clément, op 14 juni 2010 aangewezen voor het ambt van directeur-generaal **** resources ad interim. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011009618 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juli 2011 is Mevr. Croene, I., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Gent. Zij is geli Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afd(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011009619 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011, dat in werking treedt op 3 september 2011, is aan Mevr. Vander Donckt, A., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt als notaris ter standplaats Dendermonde. Het Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afd(...) type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011011301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011011302 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-58-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011024246 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de mandaten van de gewone secretaris en de plaatsvervangende secretaris van de Raden van Beroep van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011024245 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van plaatsvervangende magistraten in de Nationale Raad en de Nederlandstalige Raad van Beroep van de Orde der apothekersGelet op het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers, de artikelen 12 en 14, type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011204367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011, wordt met ingang van 1 juli 2011, aan de heer Johan Verstraeten, eervol ontslag verleend, als statutair ambtenaar, uit zij De heer Verstraeten, J. wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011009610 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 22 augustus 2011, is aan de heer Vanachter, D., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen. D Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de af(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011022277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Pensioendienst voor de overheidssector Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 20 juni 2011 wordt Mevr. Van Welde, Ghislaine, bevorderd door verhoging in de klasse tot de klasse A4 met de titel van auditeur-generaal van financië Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 28/07/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011024243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de klinische biologie type ministerieel besluit prom. 28/07/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011024244 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de inwendige geneeskunde type ministerieel besluit prom. 26/07/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011035648 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type ministerieel besluit prom. 17/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011035683 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 17/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011035684 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van de erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 59, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011204199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 13/05/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011204200 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 16/05/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011204201 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011203981 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 117/2011 van 30 juni 2011 Rolnummer 5026 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1 van de wet van 14 april 1965 « houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van du Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011204355 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 9 juni 2011 in zake C.M., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 juni 2011, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van he « Schendt artikel 621 van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011204354 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 juli 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 juli 2011, zijn een beroep tot ve Die zaak is ingeschreven onder nummer 5191 van de rol van het Hof. De wnd. griffier, F. Meers(...) type bericht prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011204356 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 juli 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 juli 2011, heeft de Commissie voor Die zaak is ingeschreven onder nummer 5183 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011041708 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 394e AANVULLING Bijwerking op 10 augustus 2011 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 juli 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Geneeskunde voor het volk », te Hoboken, om van 1 septembe type vergunning prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011000478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 juli 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Max Havelaar België », te Brussel, om van 1 augustus 2011 type vergunning prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011000479 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 juli 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Keten van Hoop - België », te Brussel, om van 1 oktober type vergunning prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011000482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 juli 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport », te Brussel type vergunning prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011000481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 juli 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Belgisch Comité voor Stedenbouw », te Brussel, om van 1 type vergunning prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011000485 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 juli 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « SOS - Kinderdorpen België helpt de wereld », te Elsene, type vergunning prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011000484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 juli 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Buurtsuper.be », te Brussel, om op 24 september 2011 in type vergunning prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011000483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 juli 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Dokters van de Wereld », te Brussel, om van 1 september

erratum

type erratum prom. 20/07/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011031409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de taalkaders van het personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011204313 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch assistenten HVAC (niveau C) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG11024) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van volg(...) type document prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011204363 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamleiders boekhouding/ begroting (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG11008) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011204365 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige celhoofden Drukkerij Finpress (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG11827) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bi(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011204368 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs onderzoek spoorongevallen en incidenten (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG11828) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twe(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011007153 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit nr. 8412 van 1 juli 2011 wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier L. Gustin, op 1 oktober 2010, benoemd in de graad van onderluitenant type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011009596 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011, wordt Mevrouw Ianthe FAES, met ingang van 1 april 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Over type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011024206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juli 2011 wordt Mevr. Van Coppenolle, Isabel, geboren op 29 november 1979, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 oktober 2010, met als titel attaché in de klasse A1, op het Nederlands type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011204366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Ontslagverlening en benoeming Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2011 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van he - wordt de heer Tom Joos, benoemd tot lid van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011018298 bron rekenhof Werving van een **** adjunct-auditeur expert **** - niveau 1 Het Rekenhof organiseert, in samenwerking met ****, een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving van een **** adjunct-auditeur, ex(...) 1. Rol en bevoegdheden van het Rekenhof **** **** Rekenhof is een onafhankelijke instelling (...) type aanwerving prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011018299 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van niet-permanente assistenten voor de dienst Integraal Verslag De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de **** **** niet-permanente functie is een functie waarvan de titularissen werken in functie van de ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 26/08/2011 numac 2011018300 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van tweetalige juristen. - Verlenging van de **** **** datum van de afsluiting van de inschrijvingen voor het examen georganiseerd door de Kamer van volks De aanvragen met curriculum vitae moeten schriftelijk worden gericht aan de dienst Personeel en ****(...)
^