Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 augustus 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011003285 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek diverse rechten en taksen inzake de inkomsten van verzekeringsproducten en houdende een diverse bepaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011000440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2010-2011 type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011003281 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2011 numac 2011003288 bron regie der gebouwen Onteigeningen Bij koninklijk besluit van 8 juli 2011 is voorgeschreven dat de bepalingen van de wetten van 17 april 1835 en van 27 mei 1870, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door de Regie der Gebouwen op het grondgebied van de ge Het te onteigenen perceel is gekend onder de volgende kadastrale gegevens : Afdeling 1, Sectie E, n(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2011 numac 2011007149 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 8441 van 19 juli 2011 wordt majoor **** ****. ****, op 18 juni 2011, voor de duur van de opdracht aangesteld tot de graad van luitenant-kolonel om de functie type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011009557 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2006 betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011009558 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2003 betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 16/03/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011011272 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het « Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s » voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011011287 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2011 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011012037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot invoering van een hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de bouwvakarbeiders type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de harmonisering van de loonschalen en overeenstemming tussen de functies type koninklijk besluit prom. 28/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011024221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011202567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Nationaal Actiecomité voor veiligheid en hygiëne in het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011203692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2007 omtrent de sociaal sectoraal pensioenstelsel - Solidariteit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011024185 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/08/2011 numac 2011024220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/08/2011 numac 2011204049 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 juli 2011 wordt de NV Verhaeren Holding vanaf 8 juli 2011 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 11 juli 2011 wordt de « SA Van Damme, R. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 maart 2008 tot erkenning van de « SA Neptunia » als o(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/08/2011 numac 2011203309 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 114/2011 van 23 juni 2011 Rolnummer 4983 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 44 en 45 van de programmawet van 23 december 2009, ingesteld door de nv « Abbott Products » en anderen. Het Grondwe samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen,(...) type arrest prom. -- pub. 11/08/2011 numac 2011203308 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 115/2011 van 23 juni 2011 Rolnummer 4986 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 169, 1° en 5°, van de programmawet van 23 december 2009 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 11/08/2011 numac 2011203310 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 113/2011 van 23 juni 2011 Rolnummer 4970 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 5 en 11, § 2, 3°, van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor r Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 11/08/2011 numac 2011203312 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 111/2011 van 23 juni 2011 Rolnummer 5113 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de « European Financial Stability Facility » en het v Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-v(...) type arrest prom. -- pub. 11/08/2011 numac 2011203558 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 116/2011 van 30 juni 2011 Rolnummer 4486 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 21 december 2007 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 15/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011203932 bron vlaamse overheid Decreet houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011035615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011203942 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van knelpuntdossiers

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011204089 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek en van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/08/2011 numac 2011018287 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1 De VZW Natuurpunt en Partners Meetjesland, Franky Decraene, Dirk Vereecke, Didier De Craene, Daniël(...)

document

type document prom. -- pub. 11/08/2011 numac 2011003293 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Thesaurie Deposito- en Consignatiekas Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen Verlenging van de termijnen voor aanvraag en uitbetaling van de verschuldigde tegemoetkoming voor APRA L Verlenging van de aanvraagtermijn tot 9 september 2011 Het Bijzonder Beschermingsfonds heeft de(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2011 numac 2011022264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van leden Bij koninklij 1° de dames BONNEWYN, C., HUYGHEBAERT, Cl., REGINSTER, N. en ZAMUROVIC, D. en de heren BAEYENS, P.,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2011 numac 2011022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 juli 2011, dat uitwerking heeft m Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. HANOTIAU, Isabelle, benoemd bij voornoemde raad, als vertegenwoo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2011 numac 2011022265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag van de voorzitter, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 j Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. ESTEINGELDOIR, Christine, benoemd tot werkend lid, als vertegenw(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2011 numac 2011202717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juni 2011, is Mevr. GEENS, Nancy, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer STROOBANTS, Gaston, wiens m

document

type document prom. -- pub. 11/08/2011 numac 2011022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Permanente werkgroep voor de forfaitarisering van de verzekeringstegemoetkoming in de ziekenhuizen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten Bij 1° als leden met een academisch mandaat aan de Belgische universiteiten en die een gespecialiseerde (...)
^