Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 mei 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/04/2007 pub. 20/05/2011 numac 2007015070 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Bilaterale Overeenkomst inzake wederzijdse administratieve bijstand tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko met het oog op het voorkomen, opsporen en bestraffen van inbreuken op de douanewetten, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 4 oktober 2002 (2) type wet prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011043102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verzekeringen. - Ziektekostenverzekeringen. - Specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 138bis-4, § 3, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Bericht De tabel met de specifieke indexcijfers voor het eerste trimes Leeftijdsklasse Waarborg eenpersoonskamer Wa(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011000306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 23 en 24 oktober 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011003199 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « SUBITO XL » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « SUBITO XL », een door de Nation - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 684), op 21 mei 2011 v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011003198 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « SUBITO XXL » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « SUBITO XXL », een door de Nati - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 693) op 21 mei 2011 va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011003201 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Bling Bling » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Bling Bling », een door d - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 891), op 21 mei 2011 v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011003202 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « 21 » genaamd Overeenkomstig artikel 10, van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « 21 » genaamd, een openbare loterij georgani - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 325), op 21 mei 2011 v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011003203 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « SUBITO » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « SUBITO » genaamd, een openbare loterij g - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 358), op 21 mei 2011 v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011003200 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « PRESTO » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "PRESTO" genaamd, een openbare lo - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 318) op 21 mei 2011 va(...) type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011007103 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 20 mei 1994 betreffende de beziging van militairen buiten de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011009379 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 is Mevr. Van Damme, Ch., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Elsene, benoemd tot Ridder in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011009378 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011, dat in werking treedt op 31 mei 2011 's avonds, is Mevr. De Greef, E., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden. Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011, dat(...) type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011011168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2010 betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011009375 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 5 mei 2011 is aan Mevr. Hanselin, D., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit ka Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Bij ministerieel besluit van (...) type ministerieel besluit prom. 04/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011014136 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit waarbij ontslag wordt verleend aan een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor type ministerieel besluit prom. 04/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011014137 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor type ministerieel besluit prom. 04/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011022171 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011022170 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011027111 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het model van aanvraag tot overname van de krachtens het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010 tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verstrekt in de huurprijs van de woningen die gehuurd of in beheer worden genomen door een sociaal vastgoedagentschap of een vereniging ter bevordering van de huisvesting, toegekende huuraftrek type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 11/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011202156 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2011 type ministerieel besluit prom. 06/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011202422 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen met vliegen in de bedding van een gedeelte van de Ourthe wordt toegelaten

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011202379 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 6 april 2011 in zake de nv van publiek recht « Belgacom », in aanwezigheid van het auditoraat van de Raad voor de Mededinging, waarvan de expeditie te « 1. Schendt artikel 75 van de gecoördineerde wet van 15 september 2006 tot bescherming van de econ(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011202377 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 212.379 van 4 april 2011 in zake Leo Haeldermans en anderen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 « Schendt artikel 515 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat i(...)

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011009377 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Neufchâteau Bij beschikking van 16 mei 2011 werd de heer Closter, R., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Neufchâteau aangewezen om, vanaf 1 juni 2011, het ambt van plaatsvervangend rechter in handel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011031252 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houedende benoeming, binnen een gecontingenteerde groep, van de heer Vandeputte tot de graad van luitenant van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011031253 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming, binnen een gecontingenteerde groep, van de heer Lambert tot de graad van luitenant van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011031254 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming, binnen een gecontingenteerde groep, van de heer Jalet tot de graad van luitenant van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011031255 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming, binnen een gecontingenteerde groep, van de heer Baudhuin tot de graad van luitenant van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011031266 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Bara I » goedgekeurd bij besluit van de Regering van 14 september 1995 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011031268 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende wijzingingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 april 2008 tot benoeming van de leden en de Voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011202281 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 tot aanwijzing van de vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011031267 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Gillis tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Wijk van de Frankrijkstraat » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 26 november 1964, gedeeltelijk gewijzigd en uitgebreid bij besluit van de Regering van 14 september 1995

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011202293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanwijzing van de afgevaardigde van het Vlaamse Gewest in de raad van bestuur van het Europees Milieuagentschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011202419 bron waalse overheidsdienst Landbouw Bij besluit van de Waalse Regering van 7 april 2011 wordt de VZW "Centre Pilote Maïs" vanaf 1 april 2011 voor een duur van 12 maanden erkend als pilootcentrum in de sector maïs. Bij besluit van de Waalse Regering van 7 Bij besluit van de Waalse Regering van 5 mei 2011 wordt de VZW "Ligue royale pomologique d(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011000297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011202381 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 24 maart 2011 in zake het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 a « Schendt artikel 1412bis, § 4, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat het (...) type bericht prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011202402 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 5 april 2011 in zake Dirk Vannecke en Petra Vanhulle tegen Dirk Hermans, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 april 2011, he - « Schendt artikel 3, § 5, derde lid, Woninghuurwet (ingevoegd door artikel 73 van de program(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011009376 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2011, bladzijde 26642, regel 44, is het koninklijk besluit waarbij de heer Sluse, J.-M., in ruste wordt gesteld op 31 mei 2011 ingetrokken. In het Belgisch Staatsblad van Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de af(...) type erratum prom. 05/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011011179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk speelgoed in schuim de zogezegde « puzzelmat » in EVA met als merk « Tic Tac Toe Game », geproduceerd door Free & Easy. - Erratum

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011042005 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

document

type document prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011202461 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** maatschappelijk assistenten De vergelijkende selectie van **** maatschappelijk assistenten (niveau ****) voor de **** **** **** (****09866) werd afgesloten op 11 mei 2011. Er zijn 9(...) type document prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011202464 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige burgerlijk ingenieur - Pool "Markt Telecom & Media" (niveau A) voor het Belgisch Instituut van postdiensten en telecommunicatie (AFE10007) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011202465 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige fotografen (niveau B) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (AFG11015) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bi(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? een(...) type document prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011202466 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijke software en hardware (niveau A) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (AFG11020) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijf(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011202482 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden agentschap leefmilieuproducten (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselveiligheid en Leefmilieu (ANG11808) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 ges(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011202479 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers secretariaat-boekhouding De vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers secretariaat-boekhouding (niveau B) voor het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (A(...) Er zijn 2 geslaagden. type document prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011202483 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige veiligheidsassistenten voor de gesloten centra (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG10861) Na de selectie wordt een lijst met maximum 115 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blij(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011202518 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijke software en hardware (niveau A) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (AFG11020). - Erratum Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar g(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011024093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 april 2011 wordt de heer ROOSEMONT, Patrick, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2010, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Fede Bij koninklijk besluit van 11 april 2011 wordt de heer BUFFEL, Philip, in vast dienstverband be(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/05/2011 numac 2011009380 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2011; - Mechelen : 1. Deze plaats ver(...) - Boechout : 1; - Retie : 1 (in associatie); - Halle : 1 (in associatie); - Sint-Lievens-(...)
^