Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011003171 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2011 type wet prom. 03/03/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011007063 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie type wet prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011009264 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 maart 2011 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens ****(...) Bij koninklijk besluit van 15 maart 2011 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011009313 bron federale overheidsdienst justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 31 maart 2011 wordt de heer Jean Debaes, ambtenaar, benoemd tot plaats

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011007083 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Aanstelling in de **** van een kandidaat-beroepsofficier gesproten uit de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 8331 van 31 maart 2011, wordt de kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011007084 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit ****. 8323 van 24 maart 2011 : In het kader van de **** wordt luitenant S. ****, van het korps van de artillerie van de landmacht, van ****, met haar graad en **** **** verdere bevordering wordt zij gerangschikt na luitenant van het vliegwezen ****. ****. In (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011007089 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag van een militair van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 8328 van 24 maart 2011 houdt luitenant van het vliegwezen ***** op tot het reservekader te behoren, door het vroegtijdig met definitief verlof zenden, type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011007088 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit nr. 8326 van 24 maart 2011, wordt aan Mevr. Maria Noben op 1 augustus 2011 eervol ontslag uit haar ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Zij wordt gemachtigd Bij koninklijk besluit nr. 8327 van 24 maart 2011, wordt aan de heer Guy D'Hoossche op 1 august(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011007090 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit ****. 8333 van 7 april 2011 wordt kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 mei 2011. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011007093 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8334 van 7 april 2011 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren be Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011007094 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8338 van 7 april 2011 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficie Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011007095 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering van een officier Bij koninklijk besluit ****. 8339 van 7 april 2011 wordt luitenant van het vliegwezen ****. **** ten definitieve titel op pensioen gesteld op 1 april 2011. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011007096 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** **** van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 8340 van 7 april 2011 wordt kapitein-commandant ****. **** met tijdelijke **** geplaatst voor een periode van drie maanden **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011007097 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de aanvullingsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8342 van 7 april 2011 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de aanvullingsoff Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011009314 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 april 2011 is Mevr. Van Rattingen, I., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Zij is gelijktijdig ben Bij koninklijk besluit van 12 april 2011 is de heer Wuyts, M., advocaat, plaatsvervangend recht(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011009317 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 maart 2011, dat in werking treedt op 1 juli 2011, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer André Dumoulin, adviseur-generaal. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te do type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011022117 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 14/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011022152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 56, § 2, eerste lid, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011031199 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest **** eretekens aan de personeelsleden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011 wordt toegekend aan : Voor 25 jaar dienst De **** Medaille 2**** klasse : Mevr. **** ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011003173 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 15/03/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011024066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011024081 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 31 maart 2011 wordt, met ingang van 1 oktober 2011, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Vromman, Frans, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzel type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011024087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiodiagnose type ministerieel besluit prom. 06/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011024086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten houders van een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011024085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gynecologie-verloskunde type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011024089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiodiagnose type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011024088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiodiagnose type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011024090 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011201916 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de aanvragen tot erkenning van individuele zuiveringssystemen

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 28/03/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011009315 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011031187 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brussels hoofdstedelijk gewest Administratief en geldelijk reglement van de contractuele personeelsleden van de GOMB De raad van bestuur, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen; Gelet op de ordonnantie van 20 mei Gelet op het administratief en geldelijk reglement van de contractuele personeelsleden van de GOMB;(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/03/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011027088 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de landbouw

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011018156 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Henri Funck en Martine Geerinckx hebben de nietigverklari Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 199.630/XIII-5841. Voor de Hoofdgriffier, G(...) type bericht prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011018155 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Henri Funck en Martine Geerinckx hebben de nietigverklari Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 199.628/XIII-5840. Voor de Hoofdgriffier, G(...) type bericht prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011018157 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1 Georgetta Vanderstock heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Br(...)

document

type document prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011201982 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** geneesheren arbeidsongeschiktheid De vergelijkende selectie van **** geneesheren arbeidsongeschiktheid (niveau ****) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en ****(...) Er zijn 2 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011201989 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** generieke test voor administratief en technisch personeel **** **** generieke test voor administratief en technisch personeel (niveau ****) voor de **** overheid (****10003) werd afgesloten op 12 april 2011. (...) Er zijn 1 540 geschikten.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011007085 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8330 van 31 maart 2011, wordt de heer Eric Bastin, op 1 april 2010 benoemd in de klasse A1 van niveau A. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit in de Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2010. Een beroep tot nietigverklaring van de(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011007087 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 8325 van 24 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht in het koninklijk besluit nr. 8204 van 15 november 2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 dece - het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Op 16 oktober 2009 wordt de heer Kim Hofmans, in (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011007092 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 8335 van 7 april 2011 wordt Zijne Koninklijke Hoogheid **** ****, benoemd op 26 maart 2011 in de graad van eerste meester-chef type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011007091 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Benoeming van een reserveofficier gesproten uit de werving van kandidaten-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8336 van 7 april 2011 wordt de aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse kandidaat-reserveofficier ****. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011007098 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 8343 van 7 april 2011 wordt reserveluitenant-ter-zee L. Dehin benoemd op 28 maart 2011 in de graad van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011007099 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Benoeming van een lager officier van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 8344 van 7 april 2011 wordt geneesheer-onderluitenant P. Mallieu benoemd op 26 september 2010 in de graad van geneesheer-luitenant in he

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011024080 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 februari 2011 wordt de heer Walter Van Ormelingen, geboren op 25 mei 1958, met ingang van 1 maart 2011, benoemd in de betrekking van adviseur A3 bij de Centrale Diensten van het Federaal Ag Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011007086 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Aanstelling van een reserveofficier gesproten uit de werving van kandidaten-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8324 van 24 maart 2011, wordt de kandidaat-reserveofficier ***** de ****, op 1 mei 2010 ****

document

type document prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011031176 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij beslissing van de raad van bestuur van 20 juni 2008 wordt aan de heer Dominique Bastenier, inspecteur-generaal op de Economische Expansie, eervol ontslag uit zijn ambt verleend op 31 augustus 2009. Het wordt de heer D Bij beslissing van de raad van bestuur van 27 maart 2009 wordt aan de heer Marc Pion, directeur(...) type document prom. -- pub. 26/04/2011 numac 2011201884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel Bij besluit van de Directeur-generaal van 14 april 2011, dat uitwerking heeft met ingan worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -h(...)
^