Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/12/2010 pub. 20/04/2011 numac 2011000230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011009266 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ***** koninklijk besluit van 25 februari 2011 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011041304 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand maart 2011 is same Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 1,544 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 2(...)

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011003174 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420, § 3, b), van de programmawet van 27 december 2004. Op 20 april 2011 verlaagt de maximump Overeenkomstig artikel 420, § 3, b), van genoemde programmawet worden de nieuwe tarieven van d(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 20/04/2011 numac 2011000229 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de rechtspositie van de personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/07/2010 pub. 20/04/2011 numac 2011000236 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het geldelijk statuut van personeelsleden van de federale overheidsdiensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011003168 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de vertegenwoordiger van de Minister van Financiën bij de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011007080 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 8321 van 16 maart 2011, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan eerste meester-chef ****.-**** « Meer dan twintig dienstjaren te hebben volbracht aan boord van oorlogsbodems van de marine, onder(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011007081 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8322 van 16 maart 2011 wordt de heer Jean-Christophe François, attaché, op eigen verzoek uit zijn betrekking ontslagen. Dit besluit treedt in werking op 25 januari 2011. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011007078 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8320 van 16 maart 2011, wordt de heer Y. BAUDOIN, op 1 juli 2011 eervol ontslag uit zijn ambt van gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School verleend, met Hij wordt gemachtigd de titel van gewoon hoogleraar eershalve te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011007082 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Ontslag. - **** Bij koninklijk besluit ****. 8332 van 31 maart 2011 : Wordt generaal-majoor ****. ****, op 1 april 2011 ontslagen uit het ambt van inspecteur-generaal bemiddelaar belast met de gelijke kan Wordt kolonel van het vliegwezen **** ****. ****, op 1 april 2011 aangewezen voor het ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011009227 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 18 november 2010 is aan de heer Lissens, Emiel, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van Adviseur-Directeur bij het Justitiehuis van Dendermonde Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011009303 bron federale overheidsdienst justitie Penitentiaire inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 16 maart 2011 wordt Mevr. Letecheur, Fabienne, geboren op 12 juni 1967, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011022128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 wordt de heer Nicolas Jacobs, adviseur bij de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 oktober 2011, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. De heer Nicol type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011201820 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 20 september 2010 van het Paritair Subcomité van de betonindustrie betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2011

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 20/04/2011 numac 2011000228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het **** inzake de vrijstellingen van **** in het raam van de externe aanwerving voor de ****. - **** vertaling type ministerieel besluit prom. 13/04/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011000238 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood- en interventieplan van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 25/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011007077 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van april 2011-mei 2011 type ministerieel besluit prom. 11/04/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011011138 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socio-professionele inschakelingprojecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid - ESF 2007-2013, boekjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011022151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 22/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011024071 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de cardiologie type ministerieel besluit prom. 22/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011024070 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiodiagnose type ministerieel besluit prom. 22/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011024074 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de inwendige geneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011024073 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde type ministerieel besluit prom. 22/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 22/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011024075 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiodiagnose type ministerieel besluit prom. 13/04/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011201542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de definitieve lijsten voor de jaren 2008 en 2009 van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011029225 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijsten van de vestigingen voor basis- en secundair onderwijs die de gedifferentieerde omkadering genieten alsook de klasse waartoe ze behoren met toepassing van artikel 4 van het decreet van 30 april 2009, gewijzigd bij het decreet van 9 februari 2011, houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011031191 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 3 maart 2011, worden beschermd als monument wegens hun artistieke en esthetische waarde, de winkelpui evenals in het interieur het ontvangstsalon in het gedee Bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bescherming als monume(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011031192 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 3 maart 2011, worden beschermd als monument de pui en het hele interieur van de jazzclub « l'Archiduc » en zijn oorspronkelijk meubilair gelegen Antoine Dansa Bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bescherming als monume(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011031195 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2011, wordt beschermd als monument de gevel van de voormalige brouwerij « Express-Midi » gelegen Maurice Lemonnierlaan 218, en Zuidlaan 61, te Brussel, Bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bescherming als monume(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 3 maart 2011, wordt beschermd als monument wegens zijn historische, esthetische en volkskundige waarde, het café Cirio, gelegen Beursstraat 18-20, te Brussel, - de cafépui; - de drie gelagzalen in enfilade - met inbegrip van de decoratieve elementen die i(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011031194 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 24 februari 2011, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de gevels en de bedaking van de twee originele toegangspaviljoenen van het voo Bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de proc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011031196 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2011, worden beschermd als monument wegens hun esthetische en artistieke waarde, de winkelpui en zijn « gaanderij-vitrines », evenals de oorspronkelijk Bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bescherming als monume(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011014081 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011014096 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011018144 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 maart 2011 en 31 maart 2011 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de Etablissement Localité Type de matériel corp(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011000239 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Detachering van een politieambtenaar als verbindingsambtenaar bij de provinciegouverneur van Waals-Brabant. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 7 april 2011 moeten de volgende correcties worden aangebracht : - bl. 22744 wordt de tit « Detachering van een personeelslid van de politiediensten als verbindingsambtenaar bij de provinci(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011009300 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging parket van de procureur des Konings van Eupen, afdeling Politie Vanaf 13 april 2011 is het parket van de procureur des Konings van Eupen, afdeling Politie, gevestigd Rathausplatz 8, 4700 Eupen.

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011042004 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011043004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...)    Indices avril 2011 Moyenne(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011201885 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken Screening (niveau A) voor SELOR (ANG11029). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 13 april 2011. De uiterste inschrijvingsdatum v(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum : één van volg(...)

document

type document prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011201888 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige fiscaal beheerders De vergelijkende selectie van Franstalige fiscaal beheerders (niveau A) voor de FOD Financiën (AFG10816) werd afgesloten op 13 april 2011. Er zijn 139 geslaagden. Er w(...) Hierbij is er 1 geslaagde.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011007076 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de **** van kandidaat-**** **** koninklijk besluit ****. 8318 van 16 maart 2011 : Landmacht Worden de aangestelde onderluitenants kandidaat-**** van wie de namen volgen, Korps van de infanterie S. ****, ****. **** en ****. ****. Wordt de aangestelde ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011007079 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 8319 van 16 maart 2011 : Luchtmacht In het kader van de beroepsofficieren, wordt kapitein vlieger ****-****. **** op 26 maart 2011 benoemd in de **** **** het kader van de beroepsofficieren, worden de luitenants van het vliegwezen ***** en ****. ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011009288 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 maart 2011 wordt de heer Roel VERELLEN, met ingang van 1 februari 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. Ov

document

type document prom. -- pub. 20/04/2011 numac 2011201859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Luik Op 30 maart 2011 werd de heer Lommel, Roger, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Luik, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervang
^