Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 maart 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011009182 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 2 maart 2011 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** , op ** ***** ****, wonende te *****, om Bij koninklijk besluit van 2 maart 2011 is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/03/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011002018 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter bij de raad van beroep voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011007052 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen van beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8286 van 10 februari 2011 : Worden luitenant van het vliegwezen ****. **** en geneesheer-commandant ****. ****, op 1 februari 2011 ten definitieve titel op **** **** kapitein-commandant van het vliegwezen ****. **** op 1 februari 2011, ten tijdelijke titel ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011009190 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van België. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011 is het ontslag ingediend door de heer J. Monballyu, als lid van de Koninklijke Commissie voor de uitgave De heer J. Monballyu is gemachtigd de titel van erelid van deze commissie te dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011014058 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Examens met het Frans, Nederland en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, be De examenzittijd begint op 7 mei 2011. De inschrijvingsperiode voor deze zittijd wordt gesloten(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011024061 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Federale mobiliteit Bij koninklijk besluit van 22 december 2010 wordt Mevr. Petra Van Den Eynde, attaché-actuaris A23 bij de Rijksdienst voor Pensioenen, met ingang van 1 december 2010, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst n type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011200370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, 3°, d), van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011000149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging het ministerieel besluit van 16 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011024055 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011024058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de inwendige geneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 22/11/2010 pub. 16/03/2011 numac 2011031119 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van het gesubsidieerde uurforfait in 2010 voor de gezins- of bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen van de diensten voor thuiszorg

decreet

type decreet prom. 25/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011201212 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de wijziging van het Verdrag van Espoo van 25 februari 1991 inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, aangenomen bij besluit II/14 in Sofia op 27 februari 2001 type decreet prom. 25/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011201214 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de wijziging van het Verdrag van Espoo van 25 februari 1991 inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, aangenomen bij besluit III/7 in Cavtat op 4 juni 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 2008 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011029146 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2008 houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011035231 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van watering De Goren type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011035232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van de Verenigde Polders van de Midden-Neet type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011035233 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van de polder De Koebeemden

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011201187 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 januari 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 januari 2011, is beroep tot b. Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 7 februari 2011 ter post aangeteken(...) type bericht prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011201271 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 februari 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 februari 2011, is beroep tot ve Die zaak is ingeschreven onder nummer 5099 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011201270 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 februari 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 februari 2011, is beroep tot v Die zaak is ingeschreven onder nummer 5101 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011003094 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen vor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 657 van 18 februari 2011 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011003095 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen vor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 515 van 10 februari 2011 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011000150 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 16 februari 2011, wordt de vergunning voor het exploiter De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011000151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 1 februari 2011 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakin De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011000152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 22 februari 2011 wordt artikel 2 van het besluit van 7 mei « Artikel 2 § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van(...) type vergunning prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011000153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 8 september 2010 worden in artikel 1 van het ministerieel Bij ministerieel besluit van 10 december 2010 worden in artikel 1 van het ministerieel besluit (...) type vergunning prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011000154 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 2 maart 2011 wordt de vernieuwing van de vergun type vergunning prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011000155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 22 februari 2011, wordt de vergunning tot het organiseren van een in Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht o(...) type vergunning prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011000159 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 10 december 2010 worden in artikel 1 van het type vergunning prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 31 januari 2011 wordt de vergunning voor het organise Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht o(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011007044 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Aanstelling en benoeming van kandidaat-beroepsofficieren. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 8278 van 27 januari 2011 : Wordt de kandidaat-beroepsofficier G. Browaeys op 26 maart 2007 benoemd in de gr Wordt in het kader van de beroepsofficieren de vaandrig-ter-zee tweede klasse G. Browaeys op 26 jun(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011015035 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 15 november 2010 werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier Mevr. FUNES-NOPPEN, Cristina, 15.11.2010; de heer DE RUYT, Jean, 15.11.2010, Officier Mevr. TAQUET, Colette, 15.11.2010, ambtenaar van de derde administratieve klasse van de(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011022097 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag, benoeming en hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 25 Bij hetzelfde besluit, worden benoemd vanaf de dag van deze bekendmaking bij genoemde raad, in de h(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011022098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2011, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VANDER LINDEN, L., benoemd bij genoemde Commissie, in de hoeda(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2011, dat uitwerking he Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemde commissie : - als vertegenwoordiger van een(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011022099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk b Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. MARCHANT, G., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij gen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011022104 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor fysische geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 maart 201 - de dames FOIDART-DESSALLE, M., GANGJI, V., STASSIJNS, G. en VERTRIEST, S. en de heren HANSON, Ph.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor de huisartsgeneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2 - de Mevrn. OLDENHOVE de GUERTECHIN, G. en TEUGELS, G. en de heren CANIVET, P., DE ROECK, M., DEVRI(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011029123 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene directie Sport. - ADEPS. - Algemene dienst Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 februari 2011 Stichtend Voorzitter van de « Fédération francophone belge de Marc type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011029135 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Hoger Onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 februari 2011 Worden bevorderd tot Groot-Officier in de Orde van Leopold II : De heer Baud Gewoon hoogleraar te Gembloux Agro-Bio Tech - ULg te Gembloux. Ranginneming als titularis van(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011029139 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Leerplichtonderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 februari 2011 Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Secundair Onderwijs De Leraar op het Collège Sainte-Marie te Saint-Ghislain. Ranginneming op 8 april 2010. De he(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011029136 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Hoger Onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 februari 2011 Worden benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer Libouton, Jacques Fr Docent bij de Université libre de Bruxelles te 1050 Brussel. Ranginneming als titularis van (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011029137 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Hoger Onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 februari 2011 Wordt bevorderd tot Groot-Officier in de Kroonorde : De heer JAUMAIN Christia Buitengewoon hoogleraar bij de Université Catholique de Louvain te Louvain-la-Neuve. Ranginem(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011029138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Leerplichtonderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 februari 2011 Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Secundair onderwijs en secund Mevr. ALLARD Bénédicte, Nadine, Madeleine, Augusta, Leraar op het Collège Sainte-Marie te Sa(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011029140 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Leerplichtonderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 februari 2011 Wordt benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : Onderwijs voor s De heer BLANPAIN Benoit, Philippe, Jacques, Marie, Jean, Directeur op het Centre supérieur de Pr(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011021019 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen . - Vacature (m/v) van eerstaanwezend assistent in proefperiode (wetenschappelijk personeel). - Vacaturenummer HRM S938 (mariene leefmilieupolitiek) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE(...) Het gaat om een voltijdse betrekking van statutair wetenschappelijk personeelslid. Titel en klas(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011021018 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen . - Vacature (m/v) van eerstaanwezend assistent in proefperiode (wetenschappelijk personeel). - Vacaturenummer HRM S939 (modellering van het mariene ecosysteem) 1. POSITIE VAN DE FUNCT(...) Het gaat om een voltijdse betrekking van statutair wetenschappelijk personeelslid. Titel en klas(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011021020 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Vacature (m/v) van eerstaanwezend assistent in proefperiode (wetenschappelijk personeel) Vacaturenummer HRM S937 (beheer van het mariene ecosysteem) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BI(...) Het gaat om een voltijdse betrekking van statutair wetenschappelijk personeelslid. Titel en klas(...)

document

type document prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011014062 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling. - Aanstelling als tweetalig adjunct van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 1 maart 2011 wordt de heer Marc Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type document prom. -- pub. 16/03/2011 numac 2011201287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Brussel Op 28 februari 2011 werd de heer Smets, Georges, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het amb
^