Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 maart 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/03/2011 numac 2011009139 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 februari 2011 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te **** op 9 december 201(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 02/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003098 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend gouverneur van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2011 numac 2011003099 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2010 wordt de heer Salien, Luc H.S., eerste attaché van financiën bij de Administratie der directe belastingen gedetacheerd bij de centrale diensten benoemd, met ingang van 4 april Bij koninklijk besluit van 13 december 2010 wordt de heer Giroulle, Guido A., eerstaanwezend in(...) type koninklijk besluit prom. 01/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 15/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011024046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 15/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011024047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de paramedische beroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/03/2011 numac 2011000134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Goedkeuring van het verpakkingsproduct voor het beveiligd vervoer in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 28 januari 2011 wordt het verpakkingsproduct type &quo Het verpakkingsproduct type "CLAF-film PE" waarvan sprake in de aanvraag van 29 oktober 2(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/03/2011 numac 2011009179 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 4 maart 2011 is het verzoek tot associatie van de heer Umbreit, J.-P., notaris ter standplaats Aarlen, en van de heer Delmée, R., kandidaat-notaris, om de associatie « Jean-Pierre Umbre De heer Delmée, R., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Aarlen. type ministerieel besluit prom. 17/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011011077 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van vijf controleurs van de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011018071 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007 tot aanduiding van de nationale referentielaboratoria type ministerieel besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011021016 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 03/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011024045 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Franstalige kamer van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in urologie

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/03/2011 numac 2011200674 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 5/2011 van 13 januari 2011 Rolnummer 5034 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, § 5, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968, Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 09/03/2011 numac 2011201045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 198.983 uitgesproken door de Raad van State op 16 december 2009 vernietigt het artikel 3 van het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 09/03/2011 numac 2011031113 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving Het Bruss Gelet op de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van ge(...) type beschikking prom. -- pub. 09/03/2011 numac 2011031115 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving Het Bruss Gelet op de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van ge(...) type beschikking prom. -- pub. 09/03/2011 numac 2011031116 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving Het Bruss Gelet op de Ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van ge(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011027056 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011029121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende herziening van de gemiddelde prijs van het boek, het tijdschrift en het document voor de jaren 2010 en 2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 09/03/2011 numac 2011029122 bron ministerie van de franse gemeenschap Roerende culturele goederen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2011 heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, het reliekschrijn van Heilige Eleutherius van Doornik in zijn Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2011 heeft de Minister van(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011029126 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 mei 2005 tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004 tot bepaling van de samenstelling van de Centrale Paritaire Commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011029130 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011029141 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Hoge Raad voor het Onderwijs voor Sociale Promotie

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/03/2011 numac 2011018067 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Joris Van Hauthem en Ann Frans, die beiden woonplaats kiezen bij Mr. Bart Siffert, advocaat, met ka(...) type bericht prom. -- pub. 09/03/2011 numac 2011018070 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1 Agim De Bruycker, die woonplaats kiest bij Mrs. Katrien Crauwels en Koen Clonen, advocaten, met kan(...)

erratum

type erratum prom. 04/03/2010 pub. 09/03/2011 numac 2011201164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 09/03/2011 numac 2011024040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst is een aanvulling van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame stof(...) Nummer, richtlijn tot opneming in bijlage I van Ri(...)
^