Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 januari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/01/2011 numac 2010010043 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 14 december 2010 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** type wet prom. -- pub. 17/01/2011 numac 2010010046 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 december 2010 is machtiging verleend aan : de heer ****, ****-**** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en; de beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2011 numac 2010007302 bron ministerie van landsverdediging Koninklijke besluiten nr. 7823 van 21 december 2009 en nr. 7962 van 24 februari 2010. - Schorsing door de Raad van State Bij arrest nr. 208.570 van 28 oktober 2010, heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, IXe kamer, de schorsing v - koninklijk besluit nr. 7823 van 21 december 2009 waarbij op 26 december 2005 A. Duytschaever, S. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2011 numac 2010007304 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8216 van 5 december 2010 wordt aan de heer Willy Bastiaens op 1 mei 2011 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt gemachtigd d type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2011 numac 2010007303 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8217 van 5 december 2010 wordt de heer Jacques Mylle, op 1 april 2011 eervol ontslag uit zijn ambt van hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School verleend, met aa Hij wordt gemachtigd de titel van hoogleraar eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2011 numac 2010007305 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8218 van 5 december 2010 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bek Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. 20/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2010012328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 12/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2010205123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de betonindustrie type koninklijk besluit prom. 12/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2010205156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende opleiding en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2010205595 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2010205601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het aanvullend pensioen voor de notarisbedienden gefinancierd door middel van repartitie type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2010206084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2011 numac 2011003011 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « LOVE IS... » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 21 december 2009 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « LOVE IS... », een door - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 871 ) op 15 januari 20(...) type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2011003017 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de terugbetaling van het beheersloon dat door de Deposito- en Consignatiekas werd betaald aan derde beheerders van slapende effecten type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2011 numac 2011009031 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 december 2010 : - is hernieuwd voor een termijn van vier jaar, met ingang van 1 februari 2011 : - de benoeming van Mevr. Vanhelsuwé, A., tot de functie van plaatsvervangend assessor in str - de benoeming van Mevr. Landrie, E., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeri(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/01/2011 numac 2011009032 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 11 januari 2011 : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Henegouwen, van de heer Bav - is aangewezen, voor de duur van een jaar, in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het advie(...)

decreet

type decreet prom. 03/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2011200075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid type decreet prom. 03/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2011200076 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 april 2007 houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie type decreet prom. -- pub. 17/01/2011 numac 2011200139 bron waalse overheidsdienst "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises" . - Verlenging van het beheerscontr(...) Het beheerscontract dat tussen het Waalse Gewest en het "IFAPME" voor vier jaar gesloten (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2011200088 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap bijzondere subsidies aan voorzieningen kan toekennen, wat betreft de invoering van de mogelijkheid van een regelluw kader

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2011200166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sommige overgangsbepalingen betreffende bijlage II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/11/2010 pub. 17/01/2011 numac 2011021000 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Omzendbrief met betrekking tot uitvoering van :

bericht

type bericht prom. 06/01/2011 pub. 17/01/2011 numac 2011003001 bron federale overheidsdienst financien Bericht aangaande de belastingaftrek voor risicokapitaal. - Tarieven voor het aanslagjaar 2012 type bericht prom. -- pub. 17/01/2011 numac 2011003009 bron federale overheidsdienst financien Administratie van Fiscale Zaken. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelast De tabel onder I hierna bevat de basisbedragen uit het genoemde Wetboek die volgens de voormelde co(...)

proces-verbaal

type proces-verbaal prom. -- pub. 17/01/2011 numac 2011021002 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Algemene vergadering Maandag 24 januari 2011, om 14 u. 30 m. Agenda : 1. Goedkeuring van de notulen van de algemene(...) 2. Ontslag van een lid. 3. Opname van een nieuw lid. 4. Aanpassing van de samenstelling van h(...)

erratum

type erratum prom. 17/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2011022003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2011 numac 2010000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 april 2010 wordt Mevr. Sophie Coucke benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 1 Bij koninklijk besluit van 10 september 2010 wordt de heer Tom Peel benoemd tot rijksambtenaar (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2011 numac 2010000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2010 wordt Mevr. Hilde Vanden Berghe, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, personeel dat ter beschikking wordt gesteld van Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2010 wordt de heer Björn Teirlynck benoemd tot rijksambte(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2011 numac 2010007306 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren gesproten uit de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 8219 van 9 december 2010 : Marine **** aangestelde vaandrigs-ter-zee tweede klasse kandidaat-beroepsofficieren gesproten uit De aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse kandidaat-beroepsofficier gesproten uit de 48**** ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/01/2011 numac 2010000735 bron raad van state Aanwerving Een mandaat van **** assessor is te begeven bij de afdeling wetgeving van de Raad van State. De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, een nuttige juridische 1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de ****(...)

document

type document prom. 13/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2010022524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen 2011
^