Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 oktober 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/02/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010015030 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : type wet prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010018366 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Benoeming van de plaatsvervangende leden van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten Overeenkomstig artikel 4 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het (...) De voorzitter uitgezonderd, telt het Vast Comité P evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010002066 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter bij de raad van beroep voor het geheel van de instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010007277 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2003 houdende het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010007278 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 8186 van 30 september 2010 wordt het hogere stafbrevet verleend aan luitenant-kolonel vlieger D. Polomé van het korps van het varend per Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 27 mei 2010. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010007279 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8187 van 30 september 2010, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van **** **** op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficier(...) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010012259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot toekenning van een éénmalige en uitzonderlijke compensatie ten gevolge van de wijziging van het indexeringssysteem type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010012264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010012265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de opleiding van de werknemers (1) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010012268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010014241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erkenningsnummer van het opleidingscentrum N(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010014242 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gew 1. Erkenningsnummer van de instelling die instaat v(...) type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de reiskosten van rechthebbenden die opgenomen zijn in een centrum voor dagverzorging type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid voor de arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2007 betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel - pensioen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst van het sociaal fonds in de kosten voor het behalen van het rijbewijs en van de vakbekwaamheid D van de werklieden van de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer (1) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de werkgelegenheid en de inspanningen inzake opleiding en vorming voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2010, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor werklieden, betreffende het sociaal akkoord 2010, luik koopkracht type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 1979 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning van een syndicale premie aan de georganiseerde werklieden en werksters (1) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2010, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor werklieden, betreffende het sociaal akkoord, luik gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2010, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor werklieden, betreffende het sociaal akkoord, luik vorming type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2010 voor het "Sociaal Fonds 327.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 13/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010000624 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 27 augustus 2010 werd de BV TER HORST RECYCLING erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van dri De erkenning draagt het nummer DD270. Bij ministerieel besluit van 27 augustus 2010 werd NV (...) type ministerieel besluit prom. 19/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010018367 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van equine infectieuze anemie type ministerieel besluit prom. 25/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010021100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 15/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van inlichtingenformulier voor het verkrijgen van de tijdelijke uitbreiding van de toepassing van de sociale verzekering in geval van faillissement bedoeld in het koninklijk besluit van 10 oktober 2010 tot uitvoering van de artikelen 40, 42 en 45 van de wet van 19 mei 2010 houdende fiscale en diverse bepalingen type ministerieel besluit prom. 01/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010205424 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010205566 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 3 september 2010 in zake de bvba « Lefranc » tegen C.W., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 september 2010, heeft het Arbe « Schendt artikel 32tredecies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werkne(...)

decreet

type decreet prom. 06/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010205460 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het Protocol nr. 7 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, opgemaakt te Straatsburg op 22 november 1984 type decreet prom. 06/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010205461 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om het bestuur op plaatselijk niveau te versterken

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010031480 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij besloten wordt een bijzonder bestemmingsplan op te maken dat een deel van het hefboomgebied nr. 13 « Delta » beslaat op het grondgebied van de gemeente Oudergem

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010205425 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de zetel van de Raad voor vergunningsbetwistingen, vastgesteld bij artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor vergunningsbetwistingen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010205429 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor projecten in het kader van het Kustactieplan 2005-2009, afgekort KAP III

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010205534 bron waalse overheidsdienst Departement Natuur en Bossen Directie Jacht en Visvangst. - Jachtexamen 2011 Overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest wordt het jachtexamen 2011 - theoretisch examen : op zaterdag 5 maart 2011; - eerste praktisch onderdeel : op de werkdagen (...)

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010205612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de ijzernijverheid Beëindiging van het mandaat van een lid Bij besluit van de Directeur-generaal van 13 oktob Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid Beëindiging van het mandaat van een(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010018364 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Isabelle BOURDON heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 197.469/VIII-7424. Voor de Hoofdgriffier, G(...) type bericht prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010018365 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Stéphanie DION heeft de nietigverklaring gevorderd v Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 197.507/VIII-7431. Voor de Hoofdgriffier, G(...) type bericht prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010018368 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Oudergem heeft de nietigverklaring gevorderd v Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 197.568/XV-1342. Voor de Hoofdgriffier, G. (...) type bericht prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010018369 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Yves DETHIER heeft de nietigverklaring gevorderd v Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2010. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010205360 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 augustus 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 augustus 2010, heeft de nv b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 september 2010 ter post aangetekende(...) type bericht prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010205479 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 augustus 2010 in zake het openbaar ministerie tegen R.L., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 september 2010, heeft de P « Schenden de artikelen 55 en 55bis van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het w(...) type bericht prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010205486 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 september 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 september 2010, is beroep t b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 september 2010 ter post aangetekende (...) type bericht prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010205564 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 2 september 2010 in zake Xavière Minet tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 september 2010, heeft « Schenden artikel 1 van de instemmingswet van 15 [lees : 14] april 1965 houdende goedkeuring van d(...) type bericht prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010205565 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 augustus 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 augustus 2010, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 5017 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010205568 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 augustus 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 augustus 2010, heeft de vzw « L Die zaak, ingeschreven onder nummer 5014 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaak met (...) type bericht prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010205567 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 september 2010 in zake Mohamed Dargaa en Rosa Napolillo tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 se « Schendt artikel 271 van het WIB 1992 de artikelen 40 [lees : 10], 11, 170 en 172 van de Grondwet,(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenning van rijschool (...) type erkenning prom. 19/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010018370 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010031443 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 28 april 2010, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer TSIMOPOULOS Dimitri, gedomicilieerd Alsembergse Steenweg 439, bus 4, te 1180 Brussel, erkend als EPB-advise De erkenning draagt het nummer PEBPP-1013138. Bij beslissing van 25 mei 2010, van de leidend(...) type erkenning prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010031444 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 25 mei 2010, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de NV Bureau d'Etudes Berger Pierre, met maatschappelijke zetel te Voie de l'Air Pur 6, te 4052 Beaufays, met ondememingsnu De erkenning draagt het nummer PEBPM-1012948. Bij beslissing van 25 mei 2010, van de leiden(...)

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010015186 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de invordering van sociale-verzekeringspremies, en Bijlage, ondertekend te s'Gravenhage op 21 maart 1968 Op 27 september 2010 heeft het Koninkrijk België vo(...) ______ (1) Zie het Belgisch Staatsblad van 7 september 1968.

erratum

type erratum prom. 11/07/2008 pub. 27/10/2010 numac 2010029585 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het programma voor borstkankeropsporing door middel van digitale mammografie in de Franse Gemeenschap. - Erratum type erratum prom. 14/05/2009 pub. 27/10/2010 numac 2010029586 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2006 inzake mammografische borstkankeropsporing en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2008 betreffende het programma voor borstkankeropsporing door middel van digitale mammografie in de Franse Gemeenschap. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010022443 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwingen van mandaten en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2010, worden hern 1° de heren CANIVET, P. en VAN BRAGT, J., in de hoedanigheid van werkende leden en de heren DE SMED(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010205394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2010, is de heer DE JAEGER, Koen, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer DE VOS, Luc, wie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010205395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2010, is de heer DE LEEGE, Redy, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Mechelen ter vervanging van de heer STEYLAERTS

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010021105 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën . - Vacature (m/v) van een betrekking van wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 (assistent-stagiair) of SW2 (eerstaanwezend assistent in proefperiode) bij het Rijksarchief te Br(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING - Het gaat om een voltijdse betrekking van statut(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010021104 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën . - Vacature (m/v) van een betrekking van wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 (assistent-stagiair) of SW2 (eerstaanwezend assistent in proefperiode) bij het Rijksarchief te Eu(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. - Het gaat om een voltijdse betrekking van statu(...)

document

type document prom. -- pub. 27/10/2010 numac 2010000625 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 6 juli 2010, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming CIAT BELGIUM gelegen, rue Reimond Stijns 78, te 1080 Bruxelles, geregistreerd als koeltechnisch bedrijf De re Bij beslissing van 12 juli 2010, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming(...)
^