Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 oktober 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010009829 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/01/1993 pub. 18/10/2010 numac 2010000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de terugbetaling van de kosten van huisvesting, verblijf en **** bedoeld in artikel 74/4, &****;&****; 3 en 4, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Officieuze coördinatie in het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010007273 bron ministerie van landsverdediging **** **** van beroeps- en **** **** koninklijk besluit ****. 8178 van 26 september 2010 : **** hieronder vermelde beroepsofficieren worden gepensioneerd op 1 januari 2011 in toepassing der samengeordende we Landmacht Korps van de infanterie De kolonels ****. **** en ****. ****. Luitenant-kolonel (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010007275 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van reserveofficieren gesproten uit de werving van kandidaten-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8179 van 26 september 2010 : De kandidaten-reserveofficieren van wie de namen volgen, worden op 1 januari 20 ****. **** en ****. ****. De kandidaat-reserveofficier ****-****. **** Den **** ****'****, wordt ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010009847 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 oktober 2010 : - is de heer Henquin, M., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Kapellen; - is de heer Maeyens, O., licentiaat in de rechten, not - is de aanwijzing van de heer Horion, J.-C., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van(...) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010009849 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen houdende vaststelling van de wijze waarop het buitenlandse register in kennis wordt gesteld van de van kracht geworden grensoverschrijdende fusie type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010011390 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 26 augustus 2010 werd aan Mevr. Derché Monique, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoede Zij mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010012247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de bedienden uit de voedingsindustrie type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010012257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010012271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werklieden (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010021096 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010027217 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Sociale actie. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010 : - wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : Mevr. Annie Bonhomme, kantoorbediende bij het O.C.M.W. van Oupeye; Mevr. Anny Dolne, maatschappe Mevr. Monique Haentjens, sanitaire helpster bij het O.C.M.W. van Courcelles; Mevr. Anne-Marie La(...) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001 betreffende de koppeling van de lonen aan het gezondheidsindexcijfer type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vergoeding in geval van beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van de arbeiders van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de verblijfs- en ARAB-vergoedingen voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of de goederenbe-handeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de oprichting van de VZW "Tewerkstellings- en opleidingsfonds voor de arbeiders van de non-ferro sector" type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2007 betreffende de vorming (1) type koninklijk besluit prom. 17/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel dat ongeregeld vervoer verricht type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de economische werkloosheid type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling van nadere regels inzake de toepassing van de voorziene beschikbaarheidtijd voor bepaalde ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010009846 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2010 is aan Mevr. Van Aken, K., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervulle Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Het beroep tot nietigverklaring v(...) type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010011388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de adviesorganen die verzocht worden hun advies uit te brengen over het ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan en over het milieu-effectenrapport type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010031466 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de adviesorganen die verzocht worden hun advies uit te brengen over het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de adviesorganen die verzocht worden hun advies uit te brengen over het ontwerp van gemeentelijk ontwikkelingsplan en over het milieu-effectenrapport type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de adviesorganen die verzocht worden hun advies uit te brengen over het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan en over het milieu-effectenrapport

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/10/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010205288 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Kasteelbrakel type besluit van de waalse regering prom. 07/10/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010205290 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 2009 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010011386 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 125 Vlambeveiligingsinrichtingen voor gastoestellen - Thermoelektrische vlambeveiligingsi(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010018362 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Gert Broeckx, die woonplaats kiest bij Mr. Ria Hens, advocaat, met kantoor te 2930 Brasschaat, Bred(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010018355 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 september 2010 en 30 september 2010 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassin Instelling Plaats Type van menselijk lichaams(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010011387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor normal(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN tot op de sluitingsdatum van het ond(...)

document

type document prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010011392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-10/0025 : NV GOM/NV One Facility Services. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 8 okt Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de schoonmaakmarkt. Over(...)

erratum

type erratum prom. 03/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010022425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010031462 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Intermediaire opslagplaats van dierlijke bijproducten Erratum In het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2010 pagina 53387 is het nodig om : Bij de beslissing van 26 juli 2010 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de BVBA « Yo te vervangen door : Bij de beslissing van 26 juli 2010 van de leidende ambtenaren van het B.I.M(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010000334 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 april 2010 wordt de heer Ahmed Sidki benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 april type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010007270 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** van lagere officieren van het actief kader **** koninklijk besluit ****. 8177 van 17 september 2010 : Landmacht In het kader van de beroepsofficieren worden op 26 september 2010 benoemd in de graad van kapitein-**** **** het korps van de infanterie, de kapiteins ****. ****, ****. ****, ****. **** ****, ****. ****, ****. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010007274 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming van reserveofficieren gesproten uit de werving van kandidaten-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8180 van 26 september 2010 : De aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier ****. **** wordt **** aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier ****. **** wordt op 1 mei 2009 benoemd in (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010009848 bron federale overheidsdienst justitie Vacante betrekkingen Een plaats van advocaat bij het Hof van Cassatie is thans vacant. De kandidaturen dienen te worden gericht aan de Minister van Justitie binnen negentig dagen vanaf de datum van bekendmaking van de vacatures in het Belgisch S De kandidaatstelling dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van het koninklij(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010007271 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving **** van kandidaat-**** 2011 1. In 2011 worden **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat- ****, die houder zijn van een diploma van het hoger **** 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf publicatie. ****. De voorwaarden tot deel(...) type aanwerving prom. -- pub. 18/10/2010 numac 2010007272 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving **** van kandidaat-reserveofficieren 2011 1. In 2011 worden **** georganiseerd voor de bijzondere werving en de laterale bijzondere werving van kandidaat- reserveofficieren, die houder zijn van een **** 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf publicatie. ****. De voorwaarden tot deel(...)
^