Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 oktober 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2010 numac 2010003571 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 6 december 2009, nr. 3, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hiernavolgende ambtenaren : Algemeen Secretariaat - De heer PEETERS, P.M.M.G., adviseur-generaal - De heer MASKENS, C.A.M.P., adviseur-generaal van financiën, vanaf 1 juni 2010. Administratie d(...) type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van artikel 31 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1997 voor de scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden ter koopvaardij tewerkgesteld door een Luxemburgse maatschappij type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010012232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010012236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010022427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, A, F en G, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010022426 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010022428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, C, I, 18, § 2, B, 24, § 1, en 26, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010202949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 augustus 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010203913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001 betreffende de vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010203918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende het anciënniteitsverlof - modaliteiten voor de deeltijdse werknemers type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de anticrisismaatregelen type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 59bis, 59quinquies en 59sexies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing genomen op 12 juli 2010 in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten in uitvoering van de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de opleidingsplannen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het stelsel van syndicaal verlof en syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de bijkomende opleidingsinspanningen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010000588 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2009 tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2010 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 11/10/2010 numac 2010009839 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarder Vernietiging van de Raad van State Bij arrest nr. 207.661 van 27 september 2010 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 7 juli 2008 waarbij Ann Pirlot benoemd wordt tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelij

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/10/2010 numac 2010203767 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 80/2010 van 1 juli 2010 Rolnummer 4763 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 69 van de wet van 14 april 2009 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen, ingesteld door Luc Lamine. Het Gron samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, de rechters R. Henneuse, E. De Groot, L.(...) type arrest prom. -- pub. 11/10/2010 numac 2010204267 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 72/2010 van 23 juni 2010 Rolnummer 4777 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 1469, tweede lid, en 1595, eerste lid, 4°, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. He samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, J.-P. Moerma(...) type arrest prom. -- pub. 11/10/2010 numac 2010204577 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 81/2010 van 1 juli 2010 Rolnummer 4796 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, § 5, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968, zo Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 11/10/2010 numac 2010204576 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 82/2010 van 1 juli 2010 Rolnummer 4929 In zake : de vordering tot schorsing van hoofdstuk 2 en artikel 53 van de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen, ingesteld door de nv « Tele Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 11/10/2010 numac 2010204578 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 79/2010 van 1 juli 2010 Rolnummer 4746 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14, § 1, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, zoals vervangen bij de wet van 15 m Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010031448 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het bodemattest

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/10/2010 numac 2010011378 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van Eritrea. - Bericht van verbod. - Verordening nr. 667/2010 van de Raad van 26 juli 2010 Het is voor een Belg of een houder van om het even welke nationaliteit, handelend vanuit het nationale (...) - technische bijstand te verlenen in verband met militaire activiteiten en met de verstrekking, de (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/10/2010 numac 2010009838 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2010, pagina 60373, van de aanwijzing van de heer Flachs, A., om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in de rechtbank v

document

type document prom. -- pub. 11/10/2010 numac 2010009837 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde De rechtbank verenigd in algemene vergadering op 14 september 2010, heeft Mevr. Rober, V., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtban type document prom. -- pub. 11/10/2010 numac 2010205085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Bij besluit van de Directeur-generaal van 27 september 2010, dat in worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratie(...)
^