Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 oktober 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/12/2006 pub. 08/10/2010 numac 2010000558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur type wet prom. 21/02/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot aanpassing van verschillende bepalingen aan de benaming "Grondwettelijk Hof". - Duitse vertaling type wet prom. 10/01/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010000564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2010 type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 26/01/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 26/01/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010000585 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010009793 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 10 september 2010 is machtiging verleend aan; de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, en de heer **** om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» (...) type wet prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010009794 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2010 is machtiging verleend aan : de heer ****, ****, geboren te **** op (...) de heer ****, ****, geboren te **** (Unie der Socialistische Sovjet Republieken) op 7 juli(...) type wet prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010009744 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2010, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****-**** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2010, is machtiging verleend aan de heer ****-****, (...) type wet prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010009804 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 september 2010 is machtiging verleend aan, de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer Mor(...) de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****. ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010009807 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 september 2010 is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, **** ****-****, geboren te **** op 26 ****(...) Bij koninklijk besluit van 17 september 2010 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, (...) type wet prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010009813 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende (...) Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010003566 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2009, nr. 1, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hiernavolgende ambtenaren : Administratie der directe belastingen - De heer D(...) Administratie van de btw, registratie en domeinen Sector van de btw (Buitendiensten) - De (...) type koninklijk besluit prom. 26/09/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010009806 bron federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het secretariaat van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010009835 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2010, uitwerking hebbend met ingang van 31 augustus 2010 's avonds, is Mevr. Goffin, E., griffier bij de politierechtbank te Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag haa Bij koninklijk besluit van 26 september 2010, uitwerking hebbend met ingang van 31 juli 2010 's(...) type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de opleiding en vorming in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010012211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters tewerkgesteld in de boom- en bosboomkwekerijen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie 2009-2010 in de subsector voor het geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010012225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de minimumlonen van het niet-rijdend personeel in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010201375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010202842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010202841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2009-2010 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010202943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten voor de diensten die worden gesubsidieerd door het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010203464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010203826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010203827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormingheidstoetsing, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205076 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 22 juli 2009, dat in werking treedt op 1 september 2010, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Lausier, Philippe, ambtenaar van de klasse A4 met de titel van adviseur- Het is de betrokkene toegestaan zijn pensioenaanspraak te doen gelden. Hij wordt ertoe gemachtigd d(...) type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010203997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008 tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van Laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 30 september 2010 is het laboratorium van de BVBA Labo Devlieger, Xavier De Cocklaan 32, te 9830 Sint ° Groep 6 ° Methode M10/032 ° Gebaseerd op MDHS 77. ° Verrichting en principe : identifica(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010000594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Benoeming Bij ministerieel besluit d.d., 30 september 2010, wordt de heer VAN LEEUW, Jan, benoemd in het ambt van hoofdinspecteur bij de directie Audit en Inspectie van de Al type ministerieel besluit prom. 30/09/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010011379 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van een commissaris-revisor bij de Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen type ministerieel besluit prom. 29/09/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Interdepartementale raad van beroep van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 30 september 2010 is de NV M type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 30 september 2010 is de BVBA type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 30 september 2010 is de NV G type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 30 september 2010 is de erke type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 30 september 2010 is de NV L type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 30 september 2010 is de NV K type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205184 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 14 juli 2010, dat in werking treedt op 1 oktober 2010, wordt Mevr. Nadia Viel tot de proeftijd toegelaten als attaché. Bij ministerieel besluit van 12 augustus 2010, wordt de heer Nico Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2010 wordt de heer Vital Monaux, attaché, vanaf 1 apri(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010205110 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die worden belast met het opsporen en het vaststellen van overtredingen inzake de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt en de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2009003575 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. - Bericht betreffende de fiscale behandeling van eco-cheques die betrekking hebben op het jaar 2009 en die pas in 2010 worden toegekend Artikel 38, § 1, eerste lid, 25° van het Wetboek van de inkom Artikel 38/1, § 4, 6°, WIB 92 stelt dat het totale bedrag van de eco-cheques toegekend door de(...) type bericht prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010003573 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn goedkeuri type bericht prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205183 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige specialisten kwestie van wetenschappelijk advies (niveau A) voor de Hoge Gezondheidsraad (AFG10033) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. 1.Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : o bur(...)

document

type document prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010009833 bron rechterlijke macht Hof van Cassatie De aanwijzing van de heer Close, F., raadsheer in het Hof van Cassatie, tot afdelingsvoorzitter in dit Hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 4 oktober 2010. De aanwijzing van de heer de Codt, J. type document prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205150 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige fiscaal beheerders (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG10816) Na de selectie wordt een lijst met maximum 300 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere l(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205168 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige architecten (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG10044) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzonder(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Eén(...) type document prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205181 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige algemeen laboratoriumtechnici (niveau B) voor de Nationale Plantentuin van België (ANG10052) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1.Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van de(...) type document prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205182 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten (niveau B) voor het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen (ANB10803) Na de selectie wordt een lijst met maximum 300(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205189 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige diplomaten (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (AFG09055). - Uitslagen Vergelijkende selectie van Franstalige diplomaten (m/v) (niveau A) voor (...) Er zijn 20 geslaagden. type document prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205185 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijke evaluatoren (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmidelen en Gezondheidsproducten (ANG10832) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, d(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010000592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Europees terugkeerfonds 2008-2013 Projectoproep. - 1 oktober 2010 INTRODUCTIE Het Europees Terugkeerfonds is, naast het Europees Vluchtelingenfonds, het Buitengrenzenfonds en het Integratiefonds, één van de vier solidariteitsfondsen die de Het Europees Terugkeerfonds loopt van 2008 tot 2013. Doelstelling van het fonds is de lidstaten (...) type document prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Luik Op 25 augustus 2010 werd de heer MATHIAS, Jean-Claude, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Luik, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het amb type document prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Namen-Dinant Op 1 september 2010 werd de heer PATERNOSTRE, Michel, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Namen-Dinant, door de voorzitter van deze rechtbank aangew type document prom. -- pub. 08/10/2010 numac 2010205125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Luik Op 25 augustus 2010 werd de heer VANOIRBECK, Jacques, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Luik, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt
^