Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 oktober 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010003556 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 10 september 2009, nr. 4, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hiernavolgende ambtenaren : Administratie der directe belastingen - De heer(...) - De heer SWINNEN, L.J.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Hasselt, vanaf 1 ja(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010009812 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 april 2010 is de heer Biesmans, N., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 28 Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijke besluiten van 26 september 2010 : type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010009811 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 november 2009, dat in werking treedt op 31 oktober 2010, is de heer Laffineur, G., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensio Bij koninklijk besluit van 15 december 2009, dat in werking treedt op 31 oktober 2010, is de he(...) type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010024393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 april 2010 tot 31 maart 2011 type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010201081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010204944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010205075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van de maatregelen bepaald bij de titels 1, 2 en 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis en bij hoofdstuk 13 van titel 10 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/08/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010024369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de neurologie type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010203670 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010205056 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 10 september 2010 wordt de heer Raoul Peteau vanaf 10 september 2010 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 14 september 2010 wordt de NV Sh Bij ministerieel besluit van 14 september 2010 wordt de NV "Entreprises D. Poncelet",(...)

decreet

type decreet prom. 28/06/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010203939 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2010 type decreet prom. 22/04/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010205053 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende het statuut van de reisbureaus. - Addendum

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van 31 overgangsklassen in het basisonderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010029535 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende maatregelen tot toepassing van de artikelen 55 en 342 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010031449 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010035689 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de oude tramzate met fietspad gelegen tussen Solleveld en de Kauwstraat op het grondgebied van de gemeente Herzele type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010035690 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N357 - Gravinnestraat, Oostrozebekestraat en dienstweg N50 (lengte : 267 meter) op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010035692 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de omgelegde Sint-Sebastiaanstraat over de E313 tussen kmp. 0,000 en kmp. 0,590 - inclusief de bovenbouw van de brug - op het grondgebied van de gemeente Lummen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010035691 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van het doodlopend gedeelte van de gewestweg N473 - Oude Bruglaan op het grondgebied van de stad Lokeren type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010035715 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten wat betreft meerjarige subsidiëringsovereenkomsten en wat betreft de premieberekening voor open-monumentenverenigingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010205081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bevoegde personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi"

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010205082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 september 2010, dat uitwerking heeft me Paritair Comité voor de binnenscheepvaart Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 septe(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010002061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in het bijzonder comité van de "Intercommunale d'Incendie Liège et envir Bekendmaking ter uitvoering van artikel 65 van het koninklijk besluit van 28 september 1984. I. (...) type bericht prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010002062 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7, § 2, van het koninklijk be In het bericht van 19 maart 2008 over de erkenning van vakorganisaties (Belgisch Staatsblad van 16(...) type bericht prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010002063 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7, § 2, van het koninklijk be In het bericht van 19 maart 2008 over de erkenning van vakorganisaties (Belgisch Staatsblad van 16(...) type bericht prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010018340 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De BVBA Gorashop en de BVBA SBPS, beiden woonplaats kiezend bij Mr. Ghysels, Jan, met kantoor te 11(...) type bericht prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010018341 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Dries Decadt, de BVBA Decadt-Verhelst, Freddy Lefevere, W Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2010. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010018339 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Roland Vanvinckenroye en Nicole Coenen, die beiden woonpl Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 197.365/X-14.603. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010018344 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Christine, Henri, Sybille en Geneviève Moretus Plantin de Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 197.314/X-14.599. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010018343 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marie-Louise Verhoeven, die woonplaats kiest bij Mr. Tom Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 197.137/X-14.589. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010018345 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Eric Casteels en Stephanie Brooks, die beiden woonplaats Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 197.197/X-14.593. Namens de Hoofdgriffier, G(...) type bericht prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010018342 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Carhu Invest, die woonplaats kiest bij de Mr. Phili Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 197.410/X-14.605. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010018346 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Romain Costermans, die woonplaats kiest bij Mr. Wim Carpe Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 197.315/XII-6294. Namens de Hoofdgriffier, (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010031423 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 1e juli 2010, van de leidende ambtenaar van het B.I.M., werd Mevr. COCK, Véronique, gedomicilieerd Korte Molenstraat 42, te 1070 Brussel, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke p De erkenning draagt het nummer PEBPP-1014000. Bij beslissing van 28 juli 2010, van de leiden(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010000563 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 28 juli 2010 wordt de vergunning voor het exploiteren van De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010009814 bron federale overheidsdienst justitie en selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar functies van de klassen A3 en A2 bij de griffies en parketten. - Erra(...) In het Belgisch Staatsblad van 21 september 2010, bladzijde 58581, na regel 39, bijvoegen : « De k(...)

document

type document prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010205107 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige economist. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige economist (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG10016) werd afgesloten op 24 september 2010. Er zijn 4 geslaagden.(...) type document prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010205119 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** adjunct-****. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** adjunct-**** (niveau ****) voor de **** **** (****10821) werd afgesloten op 29 ****(...) Er zijn 24 geslaagden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2010 numac 2010024375 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 juli 2010. Leopoldsorde Wordt benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : De heer Hespel, Jean Claude, dokter in de genees-, heel- en verloskunde, wonende te Brussel. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Hij neemt zijn rang in de Orde als houder van deze onder(...)
^