Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 juli 2010

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 29/07/2010 numac 2010054787 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het **** Wetboek **** nalatenschap van ****, **** De heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2010 numac 2010009664 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juli 2010 wordt op datum van 30 juni 2008 's avonds aan Mevr. Damienne Dewez, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 19/07/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010011297 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht in het register van de vervangende ondernemers en de vergoeding voor de erkende ondernemingsloketten type koninklijk besluit prom. 19/07/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de praktische gebruiksvoorwaarden voor het register van vervangende ondernemers type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van sommige werknemers type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010022326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010202107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het brugpensioen op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010202118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tewerkstellingsbeleid type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010202131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010202134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de bijdrage aan het "Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid" type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010202163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van het pensioenreglement vastgelegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006 tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010202183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010202186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010202187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de jaarlijkse premie voor de arbeiders uit de voedingsindustrie type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010202206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2010 numac 2010203881 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 21 juni 2010 wordt met ingang van 1 september 2010, aan de heer Joël Livyns, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van administrateur-gene De heer Livyns, J., wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/07/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor uitzonderlijke opdrachten van bestuurlijke politie in het raam van de transporten te water voor de constructie van windmolenparken in de zeegebieden onder de Belgische rechtsbevoegdheid type ministerieel besluit prom. 27/05/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010203932 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 03/06/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010203933 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

decreet

type decreet prom. 02/07/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010035516 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Protocol van wijzigingen bij het Verdrag betreffende de Internationale Hydrografische Organisatie, aangenomen in Monaco op 14 april 2005 type decreet prom. 02/07/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010035515 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie en de Verklaring, ondertekend in 's-Gravenhage op 17 juni 2008

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/11/2009 pub. 29/07/2010 numac 2010022327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/07/2010 numac 2010204068 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 juli 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 juli 2010, zijn een beroep tot ver wonende te 1120 Brussel, Oorlogskruisenlaan 369, Jorge Carvalho en Manuela Marques, wonende te 1780(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 29/07/2010 numac 2010000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Wijzigingen Bij besluit van 25 mei 2010 wordt het enig artikel van het besluit van 8 januari 2009 tot vernieuwing van de erkenning als beveili De woorden « 1120 Brussel, Sint-Lendriksborre 3 » worden vervangen door de woorden « 2800 Mechelen,(...) type erkenning prom. -- pub. 29/07/2010 numac 2010000447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwingen Bij besluit van 2 juni 2010 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan LBS Beveiliging BVBA, Bij besluit van 21 juni 2010 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming (...) type erkenning prom. -- pub. 29/07/2010 numac 2010000446 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 10 juni 2010 wordt de erkenning als beveiligingsondern Dit besluit treedt in werking op 31 december 2009. Bij besluit van 10 juni 2010 wordt de er(...)

document

type document prom. -- pub. 29/07/2010 numac 2010204042 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige landmeter. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige landmeter (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG10018) werd afgesloten op 24 juni 2010. Er zijn 10 geslaagden.(...)
^