Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 juli 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010003440 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende invoering van overgangsbepalingen die van toepassing zijn tot de uitvoering van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 07/05/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010012149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/05/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010012151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-komst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de koffiebranderijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010021075 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel Bij koninklijk besluit van 18 april 2010 wordt Mevr. Fierens, Anne, geboren op 28 oktober 1968, met ingang van 1 december 2009 vast benoemd in de functie van attaché van de klasse 1 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst We Bij koninklijk besluit van 4 mei 2010 wordt aan Mevr. Rzesos, Elzbieta, geboren op 19 maart 194(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010021076 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel Bij koninklijk besluit van 13 juni 2010 wordt de heer Reyniers, Maarten, geboren op 25 december 1976, assistent-stagiair van de Nederlandse taalrol bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, met ingang van 1 februari 2010 In overeenstemming met het koninklijk besluit van 15 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk bes(...) type koninklijk besluit prom. 10/05/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010202421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 07/05/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010202419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april en 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het protocolakkoord voor de jaren 2009-2010

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010031339 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 23 juni 2010 werd de NV KOOLE erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van drie jaar. De erke type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010031342 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Examencentrum in koeltechniek Bij ministerieel besluit van datum 7 mei 2010, werd het centrum onderneming ESPACE FORMATION P.M.E. INFAC-INFOBO VZW EXAMENCENTRUM erkend als examencentrum in koeltechniek voor een periode van vijf jaar die loopt va De erkenning draagt het nummer AGRCE/00004. type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Beheerder van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Bij ministerieel besluit van 18 juni 2010, werd de onderneming GEORGES & CIE NV erkend als beheerder van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voor een periode van De erkenning draagt het nummer 059/DEEE/017. type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB's/PCT's Bij ministerieel besluit van 25 juni 2010 werd de erkenning van de firma ENVISAN INTERNATIONAL NV geweigerd als ophaler van PCB's/PCT's. type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kathodische bescherming Bij ministerieel besluit van 16 maart 2010, werd de onderneming ABIMOS BVBA erkend als studiebureau op het vlak van Kathodische bescherming voor een periode van vijf jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van De erkenning draagt het nummer AGR119. type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010031344 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 25 juni 2010 werd de erkenning van de firma ENVISAN INTERNATIONAL NV geweigerd als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen. type ministerieel besluit prom. 17/05/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010203893 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 17/05/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010203894 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 17/05/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010203895 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 17/05/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010203896 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 05 en 09 van organisatieafdelingen 09 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 17/05/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010203925 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010009662 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Het arrest nr. 205.149 van 14 juni 2010 van de Raad van State vernietigt het koninklijk besluit van 15 december 2009 houdende de benoeming van Mevr. Florence Burgue tot het ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk ar type arrest prom. 28/06/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010022339 bron rijksdienst voor pensioenen Besluit van het Beheerscomité tot wijziging van het besluit van het Beheerscomité van 25 januari 2010 tot vaststelling van het personeelsplan 2010 voor de Rijksdienst voor Pensioenen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010203865 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 mei 2010 in zake de nv « ING Bank België » tegen Annick Tans en Gerardus Hofenk, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 jun « Schendt het artikel 80, 6de lid Faill.W., dat voorziet dat schuldeisers vervroegd uitspraak kunne(...)

decreet

type decreet prom. 09/07/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010035498 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en het Sultanaat Oman, anderzijds, inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen, ondertekend in Masqat op 16 december 2008 type decreet prom. 09/07/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010035521 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010035517 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010000433 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 9 juli 2010 wordt de vergunning voor het exploiteren van De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : -toezicht op en bescherm(...) type vergunning prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010000436 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering vergunning Bij ministerieel besluit van 22 juni 2010 wordt de vergunning voo type vergunning prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 30 juni 2010 werd het artikel 2 van het ministerieel beslu De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : -toezicht op en bescherm(...) type vergunning prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010000434 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 13 juli 2010 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingso De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : -toezicht op en bescherm(...) type vergunning prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010000437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering van uitbreiding Bij ministerieel besluit van 14 juli 2010 wordt de uitbreidi type vergunning prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 22 juni 2010 wordt de vergunning om een bewaki Dit besluit treedt in werking vanaf 5 mei 2010. type vergunning prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010000439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij besluit van 13 juli 2010 werd het artikel 2 van het besluit van 28 sep De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : -toezicht op en bescherm(...)

erratum

type erratum prom. 08/04/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010003438 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2010 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten. - Erratum

registratie

type registratie prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 18 juni 2010, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming CHAMBRE DES REPRESENTANTS gelegen, place de la Nation 2, te 1000 Bruxelles geregistreerd als koeltechnisch bedri De registratie draagt het nummer ENREF/00135.

erratum

type erratum prom. 21/05/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010035538 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010003434 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Centrale Diensten Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2009, nr. 3, worden de hierna- volgende ambtenaren, op datum van 1 juli 2009, benoemd tot de graad van eerste attaché van financiën Vakrichting 'overheidsbegroting en overheidsfinanciën' : - Mevr. VAN GELDER, Peggy. Vakrichti(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010022342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 ju Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. VAN LANGENHOVE, K., benoemd voor een termijn verstrijkend op 29 s(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit va Bij hetzelfde besluit wordt de heer PENNINCKX, F., benoemd bij voornoemde Commissie, als vertegenwo(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/07/2010 numac 2010021077 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium . - Vacature van een betrekking (m/v) van assistent-stagiair (wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1). - Vacaturenummer : HRM S954 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING ? (...) ? Titel en klasse van de wetenschappelijke loopbaan : assistent-stagiair (klasse SW1). ? Activit(...)
^