Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 juli 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/02/2009 pub. 22/07/2010 numac 2009015040 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Rwanda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Kigali op 16 april 2007 (2) type wet prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010009633 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijd Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010009635 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 juni 2010 is machtiging verleend aan : de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, **** beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam (...) type wet prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010009634 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 juni 2010 is machtiging verleend aan : Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/07/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010000424 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 21 en 22 juli 2009 op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 02/07/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010000423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhozen en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 25 en 26 mei 2009 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen en Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 02/07/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 7 oktober 2009 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, West-Vlaanderen, Henegouwen, Limburg en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 02/07/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010000426 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 9 oktober 2009 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010007201 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van reserveofficieren gesproten uit de werving van kandidaten-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8059 van 6 mei 2010 : Worden de kandidaten-reserveofficieren ****. **** en ****. ****, op 1 **** **** de kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 juli 2009 aangesteld in de graad van ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010007207 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Aanstelling in de **** van kandidaat-beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8062 van 19 mei 2010, worden de kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving, houders van een master of van een **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010007205 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8061 van 19 mei 2010, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren be Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010007208 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8069 van 2 juni 2010, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren be Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010007209 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** militair personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 8066 van 19 mei 2009, wordt kapitein ****. **** ontslagen uit het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel van de **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010007210 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8070 van 6 juni 2010, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren be Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010007211 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 8071 van 21 juni 2010 : Wordt luitenant-generaal ****-****. **** op 1 juli 2010 ontslagen uit het ambt van Vleugeladjudant van de Koning en wordt vanaf dezelfde datum toegelaten type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010007218 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Bevordering tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader. - Aanpassingen Bij koninklijk besluit ****. 8075 van 27 juni 2010, wordt ****-ter-zee ****. **** benoemd in de graad van **** **** het koninklijk besluit ****. 5131 van 20 oktober 2004 betreffende de bevordering tot de hogere(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010009656 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juli 2010 is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Aper, C., griffier bij het vredegerecht van het vijfde kanton Gent, met ingang van 31 mei 2010 's avonds. Betrokkene mag haar aanspraak op Bij koninklijk besluit van 12 juli 2010 is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Lonnevil(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevordering volgens de regels van de vlakke loopbaan Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010 werd, met ingang van 1 maart 2010, Mevr. Petra Colson volgens de regels van de vlakke loopbaan bevorderd in de klasse A3 tot Overeenkomst de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de ze(...) type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010022336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, wat de bepalingen in verband met de jaarlijkse bijslag betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010027166 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens PROVINCIE WAALS-BRABANT - Bij koninklijk besluit van 19 mei 2010 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de provincie Waals-Brabant : Om 35 jaar dienst De heer Christian Semoulin, directeur. Om 25 jaar diens

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010003437 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 19/07/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010035479 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2009 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 25/06/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010035493 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de toekenning van doelgroepwerknemers aan initiatieven voor buitenschoolse opvang en buitenschoolse opvang in aparte lokalen in het kader van het generatiepact in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 31/05/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010203797 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 13 augustus 2009 betreffende de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 28/04/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010203798 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en K.M.O.-portefeuille

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010203833 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 203.944 van 18 mei 2010 in zake Dirk Dobbelaere tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 juni 2010, he « Schendt artikel 15 van de wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut van de beroepsofficieren v(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010203836 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 14 mei 2010 in zake de nv « Résidence Christalain » tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingeko « Schendt artikel 3, § 1, c), van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010203849 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 28 mei 2010 in zake de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tegen Paul Fastre, in aanwezigheid van de Rijksdienst voor P(...) « Schendt artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 ' betreffende het pen(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010027163 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de toekenningsvoorwaarden voor subsidies in infrastructuur en uitrusting aan de bedrijven voor aangepast werk die erkend zijn door het « Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées » type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010027164 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende herstelmaatregelen voor bedrijven voor aangepast werk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 mei 2005 tot benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 mei 2005 tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het officieel gesubsidieerd niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de diensten voor schoolherinschakeling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010035492 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de internationale samenwerking Noord-Zuid als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010203801 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 augustus 2004 betreffende de erkenning en subsidiëring van centra voor loopbaandienstverlening

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010203837 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het deel van de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten dat aanvankelijk aan de nieuwkomers wordt toegekend voor de periode 2008-2012 type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010203842 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende terugtrekking van de installaties die buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 2003/87/EG vallen en tot wijziging van de beslissing tot kosteloze verlening van de rechten wat betreft de overblijvende jaren van de referentieperiode

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010203779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 Brussel, Kun Artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 maart 1973, vervangen bij het koninklijk besluit van 7 (...) type bericht prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010203784 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 mei 2010 in zake het openbaar ministerie tegen Arthur Baeck en Ellen Wintermans, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 jun « Schenden artikel 1.1.2., 10°, en artikel 6.1.1., vierde lid VCRO het standstill -beginsel vervat (...) type bericht prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010203831 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 mei 2010 in zake Philippe Dodion tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 mei 2010, heeft de Recht « Schendt artikel 136 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, in die zin geïnterpreteerd dat h(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010000311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 juni 2010 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Katholieke Vereniging Gehandicapten » te Antwerpen om van type vergunning prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010000312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 juin 2010 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « De Vrienden van Zuster Emmanuelle » te brussel om van 1

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010018272 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van attachés-archivarissen De **** van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** **** ****. Functiebeschrijving De attaché-archivaris staat in voor het archief-, document- en informatie(...)

document

type document prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010203941 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch deskundige luchtvaart. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige technisch deskundige luchtvaart (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG09881) werd afgesloten op 15 (...) Er zijn 8 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010003430 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Sector invordering Centrale Diensten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, nr. 3, worden de hierna volgende ambtenaren, op datum van 1 juli 2009, benoemd tot de graad van eerste a Vakrichting "fiscaliteit" : - Mevr. BUYSE, Kristien; - Mevr. BUSSCHOT, Carine. V(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010007214 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader **** koninklijk besluit ****. 8073 van 21 juni 2010 : **** **** van het vliegwezen ****. **** **** wordt benoemd in **** ****-ter-zee ****. **** wordt benoemd in de graad van luitenant-ter-zee eerste ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010007213 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 8072 van 21 juni 2010 : Landmacht In het kader van de beroepsofficieren wordt de luitenant ****. ****, op 26 juni 2010 benoemd in de **** **** het kader van de **** worden de onderluitenants van wie de namen volgen, op 27 (...)

document

type document prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010031348 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Verlenging van functie Bij besluit van 10 juni 2010 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist de heer Resimont, Francis, in zijn functie van secretaris-generaal van de Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te type document prom. -- pub. 22/07/2010 numac 2010203726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties Bij besluit van de Directeur-generaal van 2 juli 2010, dat in werking treed worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-cultur(...)
^