Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 juli 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009590 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bepalingen van het sociaal strafrecht type wet prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010024216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg type wet prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010024217 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (1) type wet prom. 19/05/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010203627 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende fiscale en diverse bepalingen Rechtzettingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot uitvoering van artikel 19, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010002047 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2010 numac 2010009612 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 juni 2010 : -is aan de heer Janssens, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel. Het is hem vergund de ti - is het verlof wegens opdracht verleend aan Mevr. Mathys, D., onderzoeksrechter in de rechtbank va(...) type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010011275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2006 betreffende meetinstrumenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010014130 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de erkenning van de beroepskwalificaties die door rij-instructeurs en directeurs van rijscholen werden verworven in de lidstaten van de Europese Gemeenschap, alsook tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2010 numac 2010014152 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, Erkenningsnummer van het opleidingscentrum Numér(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2010 numac 2010014153 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 8 maart 2006 betre 1. Erkenningsnummer van de instelling die instaat (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010002045 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 29/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009615 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2009 houdende de organisatie van het gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd te Tongeren type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 18/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010014144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de secretaris van het Interministerieel Comité voor de Verkeersveiligheid type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010022309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden type ministerieel besluit prom. 23/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010022311 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van inlichtingenformulier voor het verkrijgen van de tijdelijke uitbreiding van de toepassing van de sociale verzekering in geval van faillissement bedoeld in hoofdstuk 10 van de wet van 19 mei 2010 houdende fiscale en diverse bepalingen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type ministerieel besluit prom. 07/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010035427 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het energieprestatiecertificaat bij de bouw type ministerieel besluit prom. 14/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010203567 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van leden van de Directieraad van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010203573 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de vereiste titels en nodige ervaring van de personen belast met de opleiding van de directeurs van instellingen voor de opvang en huisvesting van bejaarde personen type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010203574 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de minimale inhoud van de materies vervat in het opleidingsprogramma van de directeurs van instellingen voor de huisvesting en opvang van bejaarde personen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2009 pub. 01/07/2010 numac 2010029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van de overgangsklassen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2009-2010 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 01/07/2010 numac 2010029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2004 tot vaststelling van sommige nadere regels voor de erkenning en subsidiëring van de vakantiecentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010029390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Brevet van hoger onderwijs van toeristische gids - gewestelijke gids » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 01/07/2010 numac 2010029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2010 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat, 96 te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd de schenking ten bedrage van ongev type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie, die niet bekrachtigd wordt door een getuigschrift, voor het lezen en het produceren van geschreven stukken in het vijfde leerjaar van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor in de beeldende, visuele en ruimtelijke kunsten - optie creatie van interieurs » , gerangschikt op het niveau van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type van stelsel 1 voor de toegepaste kunsten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010029395 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor in de chemie - finaliteit : toegepaste chemie » , gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie en van het korte type type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 01/07/2010 numac 2010029393 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2010, worden in artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 2007 houdend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor in de elektromechanica - finaliteit elektromechanica en onderhoud » , gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie en van het korte type type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010029397 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Brevet van het hoger onderwijs voor adviseur administratie en beheer van het personeel » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010029403 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Brevet van hoger onderwijs van beheerder van handelseenheden » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie en van het korte type type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010029402 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor vervoerbeheer en ondernemingslogistiek » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor in de elektronica - finaliteit : toegepaste elektronica » , gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie en van het korte type

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010035426 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende afschaffing van een deel van de Vrouwvliet, onbevaarbare waterloop van eerste categorie, en inschrijving van een deel tot niet-geklasseerde waterloop en klassering van een deel tot onbevaarbare waterloop van tweede categorie in Bonheiden type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010035423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de stad Deinze aan landinrichting type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010035437 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Raadgevend Comité bij het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 01/07/2010 numac 2010014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen In uitvoering van een beslissing van de Staatssecretaris voor de Mobiliteit van 17 juni 2010, wordt de erkenning van de vestigingseenheid van Antwe

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 01/07/2010 numac 2010009609 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging rechtbank van koophandel Dinant vanaf 7 juli 2010 Rechtbank van koophandel Dinant, rue Arthur Defoin 215, bloc B, 5500 Dinant. Tel. : 082-21 14 00. Fax. : 082-21 14 01. Courriel : greffe.commerce.dinant@just.fgov.be

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 01/07/2010 numac 2010020032 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 2 juli 2010, om 9 u. 30 m. en om 14. u. 30 m. 1. Voorstellen van resolutie. - Voorstel van resolutie (van de heren Rudi Vervoort, Yaron Pesz(...) - Voorstel van resolutie (van de heer Fouad Ahidar) betreffende de veroordeling van het willekeurig(...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 01/07/2010 numac 2010020033 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 2 juli 2010 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Mondelinge vraag. (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aa(...) 2. Dringende vragen (**). _______ Nota's (*) Schriftelijke vraag waarop nog niet werd gean(...)

document

type document prom. -- pub. 01/07/2010 numac 2010203590 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisoren . - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisoren (N-F-E) (m/v) (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (AFG09891) werd afgesloten op 23 juni 2010.(...) Er zijn 4 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2010 numac 2010003383 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2009, nr. 6, worden de hierna- volgende ambtenaren, met ingang van 1 maart 2009, benoemd tot de graad van eerste attaché van financiën : Vakrichting(...) - Mevr. VAN DE KERHOVE, Ann Marie; - De heer VANDERHASSELT, Pierre; - De heer SCHELKENS, Jori(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/2010 numac 2010000397 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Bericht. - Voordracht van de kandidatenlijst voor de eerste vacante betrekking van **** rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 15 juni 2010 heeft de algemene vergadering van de Ra Eerste en enige **** : Mevr. **** **** ****, attaché bij de Raad voor ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/2010 numac 2010000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de tweede vacante betrekking van **** rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 15 juni 2010 heeft de algemene vergadering va Eerste kandidaat : Mevr. **** ****, juriste bij de dienst **** van ****, ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/2010 numac 2010000398 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de eerste vacante betrekking van **** rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 15 juni 2010 heeft de algemene vergadering va Eerste kandidaat : Mevr. **** ****, attaché bij de Raad voor ****. type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/2010 numac 2010000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de derde vacante betrekking van **** rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 15 juni 2010 heeft de algemene vergadering van Eerste kandidaat : De heer **** ****, attaché bij de Raad voor ****.(...)
^