Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 juni 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/04/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010003305 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen ten voordele van de ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming aanbieden

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010003364 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « De Kat » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « De Kat », een door de Natio - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 850), op 12 juni 2010 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010009560 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010 is Mevr. Bonne, F., voorlopig benoemd griffier bij het hof van beroep te Brussel, in vooropzeg geplaatst. De opzeggingstermijn van drie maanden vangt aan op 1 juni 2010. Bij koni Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 27 april 2010. Bij ministerieel besluit van 26 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010009572 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010 is de heer Schrevens, B., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Charleroi, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk eretek type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010009573 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010, dat uitwerking heeft met ingang van 30 april 2010, is Mevr. Schelkens, R., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op Bij koninklijke besluiten van 2 juni 2010 : - is aan Mevr. Liétart, K., op haar verzoek, eer(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010009574 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009, dat in werking treedt op de datum van 11 april 2010, is aan de heer Jansen, J., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Heist-op-den-Berg. Het is hem ve Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging w(...) type koninklijk besluit prom. 09/02/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010011248 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het « Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s » voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 06/06/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van een postwaarde in de loop van het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 06/06/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010014132 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 07/05/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010024184 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/04/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010000250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood- en interventieplan van de Gouverneur van de provincie Namen type ministerieel besluit prom. 08/06/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010000354 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de door de NV STESUD onder de benaming « CODI » voorgestelde software van digitale transmissie van de resultaten en van de processen-verbaal voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 13 juni 2010 type ministerieel besluit prom. 03/06/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de conditionering van de biljetten in containers die zijn uitgerust met een neutralisatiesysteem type ministerieel besluit prom. 26/05/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010003346 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2010-2015 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2010-2018 type ministerieel besluit prom. 20/05/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010011254 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2009 type ministerieel besluit prom. 08/03/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010202993 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2008 tot aanduiding van de leden van de commissie voor de aanduiding van de schooldirecteurs in het secundaire gemeenschapsonderwijs type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010203087 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 22/03/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010203085 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010203086 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04, 05, 06, 22, 25 en 32 van organisatieafdelingen 16, 18, en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010201938 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 30/2010 van 30 maart 2010 Rolnummers 4563, 4592, 4608, 4613, 4625 en 4627/4589/4614/4618 en 4621/4619/4620, 4622, 4623, 4624 en 4628/4626/4673, 4674, 4675, 4678, 4682, 4683, 4706, 4707 en 4708 In zake : de beroepen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, de rechters R(...) type arrest prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010202679 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 52/2010 van 6 mei 2010 Rolnummer 4747 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 28 november 2008 betreffende de intergemeentelijke onderwijsvereniging , ingesteld do(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, de rechters R(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010035362 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van een deel van de Velpe en Kleine Velpe, onbevaarbare waterlopen van tweede categorie, en een niet-geklasseerde waterloop tot onbevaarbare waterloop van eerste categorie in Tienen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010035385 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de proef van de kennis van het Nederlands, nodig om het gewoon lager onderwijs aan te vatten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010203099 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een uitkering aan de personeelsleden die hun medewerking verlenen voor de opleiding van het personeel

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010203204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gem Bij besluit van de Directeur-generaal van 18 mei 2010, dat uitwerking heeft met ingang van 10 maart(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010018215 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Villabouw Francis Bostoen, de NV Matexi, de NV B.C. Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2009. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010018216 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jorun Wijns, wonende te 1861 Meise, Nieuwelaan 171, heeft Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2010. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010202933 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 april 2010 in zake de VZW « Centre Hospitalier Notre-Dame et Reine Fabiola » tegen Jean-Marie Duret, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is Doordat de wetgever het ziekenhuis niet toestaat de verjaring van twee jaar te stuiten door het ver(...) type bericht prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010202931 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij vonnis van 5 januari 2010 in zake de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur voor de provincie West-Vlaanderen tegen Herman Decock, Aurore Van Neste en Mr. « 1. Schendt artikel 6.1.1, vierde lid, VCRO het door artikel 16 van de Grondwet en artikel 1.1 Eer(...) type bericht prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010203004 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 april 2010 in zake W.H. tegen S.M., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 april 2010, heeft de Rechtbank van eerste aanleg « 1. Schendt artikel 42, § 2, eerste lid, van de wet van 27 april 2007 [betreffende de hervorm(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Wijzigingen Bij besluit van 23 februari 2010 wordt het enig artikel van het besluit van 20 februari 2007 tot erkenning als beveiligingsonderne De woorden « 8400 Oostende, Edward Vlietinckstraat 27 » worden vervangen door de woorden « 8460 Oud(...) type erkenning prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010000348 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 23 februari 2010 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan V Bij besluit van 23 februari 2010 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan St(...) type erkenning prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010014120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erkenning van rijschool (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010003355 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting nr. 648 van 20 mei 2010 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010003354 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting nr. 309 van 12 mei 2010 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatblad nr. 126 van 29 april 2010 dient men op bl. 24305, onder vraag 1 type erratum prom. 14/05/2009 pub. 11/06/2010 numac 2010202393 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming. - Erratum

document

type document prom. 08/04/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010203034 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010203078 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden. - Erratum Op bladzijde 58735 van het Belgisch Staatsblad nr. 346 van 7 november 2008, moet in de Nederlandse tekst « Hoofdverpleegster » worden gelezen in plaats van « Hoofdverpleger ». In de Franse tekst moet « Infirmière en type erratum prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010203079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden. - Errata Op bladzijde 58721 van het Belgisch Staatsblad nr. 346 van 7 november 2008, moet in de Nederlandse tekst « Mevr. MOEYERSONS, Georgette, Emilienne Maria Op bladzijde 58722 van het Belgisch Staatsblad nr. 346 van 7 november 2008, moet in de Nederlandse(...) type erratum prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010203080 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen. - Erratum Op bladzijde 35582 van het Belgisch Staatsblad nr. 196 van 28 juni 2007, moet in de Nederlandse tekst « Mevr. VANDENBERGHE » worden gelezen in plaats van « Mevr. VANDEBERGHE ». In de type erratum prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010203066 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden. - Errata Op bladzijde 67373 van het Belgisch Staatsblad nr. 391 van 19 december 2008, moet in de Nederlandse tekst « de heer VYVEY Freddy » worden gelezen in plaats van « de heer VYVEY Jules ». In de Franse tekst moet « M. VYV Op bladzijde 67416 van het Belgisch Staatsblad nr. 391 van 19 december 2008, moet in de Nederlands(...) type erratum prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010203065 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden. - Errata Op bladzijde 58492 van het Belgisch Staatsblad nr. 345 van 6 november 2008, moet in de Nederlandse tekst « Mevr. DASSEVILLE Maria » worden gelezen in plaats van « Mevr. DASSEVILLE Marie ». In de Franse tekst moet « M Op bladzijde 58482 van het Belgisch Staatsblad nr. 345 van 6 november 2008, moet in de Nederlandse(...)

document

type document prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010203118 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs luchtvaart (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG10830) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er w(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010002041 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010 wordt de heer Mathieu SCHIER tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Ned Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010003361 bron federale overheidsdienst financien Deposito- en Consignatiekas. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 april 2010 wordt het mandaat van de heer L. Janssens, inspecteur-generaal, chef van de dienst Effecten van de Nationale Bank van België, als lid van de Commissie van Toezich type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010009538 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 mei 2010 wordt de heer Biagio Zammitto, met ingang van 19 april 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Overeenko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010009537 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 mei 2010 wordt de heer François Duchateau, met ingang van 1 november 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Over type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010203201 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoemingen van stagedoend attachés sociaal inspecteurs bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010, wordt de heer Meers Pieter, met Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010, wordt de heer Ringoot Roel, met ingang van 1 februari 2(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010009564 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt GEEN bijkomende proef georganiseerd : Assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Br Assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen in de functiefamilie 'dossierbeheer' (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010009565 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Assistent bij de griffie van het hof van beroep te Brussel in de f Assistent bij de griffie van het hof van beroep te Gent in de functiefamilie 'informatica-assistent(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010009569 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt GEEN bijkomende proef georganiseerd : Assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton **** in Assistent bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton **** in de ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010009568 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Griffier bij het hof van beroep te Antwerpen : 1; Griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; Griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge : 2, vanaf 1 september 2010; Griffier type vacante bettreking prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010009566 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Medewerker bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen in de functiefamilie 'administratieve ondersteuning' : 4; Medewerker bij de griffie van het hof van beroep te Brussel in de functiefamilie Medewerker bij de griffie van het hof van beroep te Gent in de functiefamilie 'administratieve onde(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010009567 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen : 1; Hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant : 1; Hoofdgriffier in de vakkla Hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank van koophandel te Dendermonde : 1, vanaf 1 septem(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010009570 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Assistent bij de griffie van het hof van beroep te **** **** bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te **** in de **** '****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010009571 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°,(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vit(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010009558 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een boekhouder (niveau ****1) **** Instituut voor gerechtelijke opleiding zal eerlang overgaan tot de aanwerving van een deskundige (boekhouder) (****/****) (niveau ****1) van de **** ****. De geselecteerde kandidaten (...) ****. **** **** kandidaten moeten : 1) burger van de **** **** zijn; 2) van (...) type aanwerving prom. -- pub. 11/06/2010 numac 2010203205 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** management ****. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** management **** (niveau ****) voor **** (****10023) werd afgesloten op 31 mei 2010. Er (...)
^