Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 juni 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010009524 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 april 2010 is machtiging verleend aan de heer ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) ****. ****-****, Kim, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) type wet prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010009523 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 mei 2010 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010054829 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, ****, geboren te ****-**** op(...) Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, registratie en domeinen,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010009559 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010 is de heer Van Hecke, Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, ontlast uit zijn functies van jeugdrechter in deze rechtbank op datum van 31 mei 2010. Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010 is de aanwijzing van de heer Cottyn, J.-L., substituut-procu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010014119 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gew 1. Erkenningsnummer van de instelling die instaat v(...) type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010021068 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen als wetenschappelijk personeel in de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010022270 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1993 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemde personeel van de plaatselijke besturen type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010203045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1993 tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfskosten aan sommige personeelsleden van het Fonds voor Arbeidsongevallen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/03/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010203083 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 15/02/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010203082 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 15/03/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010203084 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010202672 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 35/2010 van 22 april 2010 Rolnummer 4728 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 6 november 2008 « ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, met in Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit emeritus voorzitter P. Martens, overeenkomstig artikel (...) type arrest prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010202675 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 46/2010 van 29 april 2010 Rolnummer 4737 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 46 tot 56 van het Vlaamse decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009, inge Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010202899 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 47/2010 van 29 april 2010 Rolnummer 4851 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1675/15 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik. Het Grondwettelijk Hof, samengeste wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging (...) type arrest prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010202900 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 48/2010 van 29 april 2010 Rolnummer 4854 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, zoals van toepassing vóór de wij Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010202902 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 50/2010 van 29 april 2010 Rolnummer 4858 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 3, § 6, tweede lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling II, van het Burgerlijk Wetboek Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit emeritus voorzitter P. Martens, overeenkomstig artikel (...)

decreet

type decreet prom. 05/03/2009 pub. 10/06/2010 numac 2010031278 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type decreet prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010203094 bron waalse overheidsdienst Milieubeleidsovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Gelet op Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 27 januari 2003 betreffende de afgedankte elektrisch Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, zoals gewijzigd; Gelet op het(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010027092 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat « Prés de Grand Rieu » te Hautrage en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 21 november 2002 tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Prés de Grand Rieu » type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010027091 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat Emmels te Amel type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010027093 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Lovaiseu-Sol Fetchereu » te Malmedy

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het boekhoudingsmodel van een vereniging van Franstalige sportfederaties, recreatieve sportfederaties en sportverenigingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010031281 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende gedeeltelijke goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 4bis « Sint-Lambertusplein » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 31 mei 1985 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010031282 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het energieprestatiecertificaat voor een openbaar gebouw

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010203072 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de samenstelling van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010203095 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot omzetting van de graden van de ambtenaren overgeplaatst van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de diensten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010203096 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende overdracht van bevoegdheden en delegatie van handtekeningen aan de administrateur-generaal of administratrice-generaal en aan de ambtenaren-generaal van "Wallonie-Bruxelles international"

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwingen Bij besluit van 23 februari 2010 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Tom Mortiers EBVBA, Bij besluit van 2 maart 2010 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming (...) type erkenning prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 3 maart 2010, het besluit tot vernieuwing aan de heer Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2008. Bij besluit van 2 maart 2010 wordt de erk(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010009546 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Franstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau A2 bij de griffies en parketsecretariaten . Er zijn 13 geslaagden. Rangschikking van de geslaagden :(...) 1. (ex aequo) DANS, Béatrice 1. (ex aequo) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010009547 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau A2 bij de griffies en parketsecretariaten . Er zijn 13 geslaagden. Rangschikking van de geslaagden :(...) 1. VAN GASSE, Johan 1. VAN GASSE, Johan

document

type document prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010203173 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige deskundigen risico-evaluatie. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige deskundigen risico-evaluatie (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AF(...) Er zijn 6 geslaagden. type document prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010203202 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen internationaal recht. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen internationaal recht (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG10006) werd afgesloten op 26(...) Er zijn 7 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010011234 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 april 2010 wordt Mevr. Maria-Sabina Amato tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, Bij koninklijk besluit van 20 april 2010 wordt Mevr. Cécile Hubert tot rijksambtenaar benoemd i(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010203170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Roger Vlieghe De betrokken organis De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010203189 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Wervingen. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** controleurs transformatie en distributie. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** controleurs transformatie en distributie (niveau ****) voor het **** (****(...) Er zijn 40 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 10/06/2010 numac 2010014123 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanduiding Bij ministeriële beslissing van 1 maart 2010 wordt de heer Henri Metillon aangeduid in de hoedanigheid van onderzoeker binnen de autonome cel voor onderzoek van luchtvaartongevallen en - incidenten van de Federale Overhe
^