Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010000219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikelen 2 en 3 van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Weigering tot vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 18 december 2009 wordt de vergunnin

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010003229 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3-adviseur van een betrekking waaraan de functie van adviseur reglementering is verbonden bij de Diensten van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën I. Onderwe(...) Bij toepassing van artikel 6bis, § 2 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende he(...) type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere bepalingen betreffende de structuur van het ministerie van Landsverdediging, het statuut van de militairen, het uniform en de biotheek van Defensie type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010009434 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt op datum van 31 oktober 2009 's avonds aan de heer Francis Dehaes, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij Centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Jus type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010009432 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt op datum van 30 september 2009 's avonds aan Mevr Silvia Croes, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij Centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justit type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010011089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de Voorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010014095 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt de heer Marc Roman, klasse A4 met de titel van adviseur-generaal, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, naar de klasse A5, met de titel van adviseur-generaal, in Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt de heer Johan De Cock, klasse A3 met de titel van(...) type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 55.000.000 EUR in 2010 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010018157 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Procerviq SA, rue de l'Economie G-017 « Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen ». type koninklijk besluit prom. 19/03/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010022221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende oprichting van extra staffuncties bij de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 20/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de wet van 10 september 2009 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010201069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010007130 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010011179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen Aanwijzing Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen Bij ministerieel besluit van 8 april 2010 wordt de heer Marc Trifin aangewezen ter vervanging van de hee type ministerieel besluit prom. 22/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010202197 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 24 september 2008 betreffende aanvullende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden type ministerieel besluit prom. 02/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010202236 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999

arrest

type arrest prom. 12/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010022215 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2010 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010202175 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de "SA FIWAPAC"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010202223 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een uitzonderlijke steun aan melkveehouders die getroffen zijn door de zuivelcrisis

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010202235 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/01/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010202243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2003 betreffende de toekenning van zendvergunningen aan de erkende particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media

bericht

type bericht prom. 13/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010018154 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010009430 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 april 2010, wordt de heer Haroun Amira, met ingang van 1 oktober 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Over type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010009431 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 april 2010, wordt de heer Hans De Bock, met ingang van 1 augustus 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Ove type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010015079 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Honoraire Consuls. - Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 juni 2009 : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Juan Manuel RUISECO VIEIRA, honorair Consul van België te Barranquilla. 2. 3. Werd de heer Juan Manuel RUISECO GUTIERREZ benoemd tot honorair Consul van België te Barranquill(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010021044 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een rechter Bij koninklijk besluit van 18 april 2010, dat in werking treedt op dezelfde dag, wordt de heer Pierre Nihoul, staatsraad bij de Raad van State, benoemd tot rechter bij het Grondwettelijk Hof in de De heer Pierre Nihoul, rechter van het Grondwettelijk Hof, heeft op 19 april 2010, in de handen van(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010024071 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010 wordt de heer Matthys, Paul, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2009, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Ove type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2010 wordt Mevr. Waegeneers, Nadia, bevestigd en benoemd in de klasse SW1, met ingang van 1 mei 2009, in de titel van assistent op het Nederlands taalkader, bij de Wetenschappelijke type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010024090 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 2010 wordt de heer Vander Beke, Dieter, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 augustus 2009, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Feder type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010024081 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 februari 2010 wordt Mevr. De Moor, Annelies, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 15 september 2008, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandse taalkader, bij de Fe Bij koninklijk besluit van 24 februari 2010 wordt Mevr. Deprins, Marleen, in vast dienstverband(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010024088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010 wordt de heer Borrenbergen, Karel, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 augustus 2009, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Fed Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010 wordt de heer Raets, Wiet, in vast dienstverband benoe(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010009447 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luik : 1 . Kantoor gevestigd te Luik. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bi(...) Hij zendt eveneens aangetekend, een afschrift van zijn verzoekschrift samen : - met zijn dossier(...)

document

type document prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010024111 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vergelijkende selectie van een secretaris (niveau A - klasse A3) voor de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu De betrekk(...) Functie-inhoud : De secretaris staat in voor inhoudelijke voorbereiding, coördinatie en opvolgin(...) type document prom. -- pub. 26/04/2010 numac 2010024112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vergelijkende selectie van een adjunct-secretaris (niveau B) voor de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu De betrekking (...) Functie-inhoud : De adjunct-secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve en logistieke(...)
^