Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/04/2010 numac 2010009409 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2010 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk besluit van 23 maart 2010 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, (...) type wet prom. 19/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010009424 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 21/04/2010 numac 2009205171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormingsinitiatieven voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 21/04/2010 numac 2009205176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 21/04/2010 numac 2009205197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvulling bij werkloosheidsuitkeringen toegekend in de vijfde week van volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst van de werklieden wegens gebrek aan werk om economische oorzaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2010 numac 2010009437 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 is de heer Guévar, J.-L., ere-rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Doornik, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk eretek type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2010 numac 2010009436 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 april 2010, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, voor een termijn eindigend op 8 mei 2011, - Goossens, L., wonende te Mol. Bij koninklijke beslu type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010011186 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010018150 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 12/01/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010200036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de tijdelijke collectieve regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010002021 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/04/2010 numac 2010009425 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Personeelsdienst Bij ministerieel besluit van 9 april 2010 wordt de heer Jurgen VAN POECKE, geboren op 12 januari 1965 te Kruibeke, adviseur-generaal penitentiaire instelling-d Bij ministerieel besluit van 9 april 2010 wordt Mevr. Nicole DE CLERCQ, geboren op 14 september(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/04/2010 numac 2010021049 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Toewijzingen Bij ministerieel besluit van 22 maart 2010 dat uitwerking met ingang van 1 januari 2010 heeft, wordt Mevr. Catherine Henin, assistent van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, aan groep II van het Bij ministerieel besluit van 22 maart 2010 dat uitwerking met ingang van 1 januari 2010 heeft, (...) type ministerieel besluit prom. 30/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW "Service intégré de Soins à Domicile de l'Est francophone " type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach tijdelijk wordt toegestaan type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in het meer van Robertville en in een deel van de Warche

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/04/2010 numac 2010201809 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee arresten van 2 februari 2010 in zake de procureur-generaal tegen respectievelijk N. M. N. en G. D., waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingek « Schendt artikel 353-2, § 2, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/04/2010 numac 2010202212 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 201.373 van 26 februari 2010 in zake de nv « European Air Transport » tegen het Milieucollege van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Brussels « Schendt artikel 33, 7°, b), van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vas(...)

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 21/04/2010 numac 2010009438 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 31 maart 2010 werd Mevr. Van Der Straeten, Ch., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik aangewezen, vanaf 1 april 2010, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsza

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202169 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Unité de recherches zoogéographiques de l'ULg" tijdelijk gemachtigd wordt om dieren van de soort verwilderde kat te vangen en te vervoeren voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202170 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op 1 augustus 2010 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers van een hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging "Les Amis de la Truite" van Biesme in het kader van haar dag "Pêche en Famille"

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/04/2010 numac 2010201811 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 11 februari 2010 in zake I. L. tegen de CV « CHU Ambroise Paré » en anderen, in aanwezigheid van Manuela Senecaut, schuldbemiddelaar, waarvan de exped « Schendt artikel 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zo(...) type bericht prom. -- pub. 21/04/2010 numac 2010202126 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 maart 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 maart 2010, heeft de vzw « Ligue d Die zaak is ingeschreven onder nummer 4885 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 21/04/2010 numac 2010202125 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 maart 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 maart 2010, heeft de vzw « Ligue d Die zaak is ingeschreven onder nummer 4884 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 21/04/2010 numac 2010202210 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 maart 2010 in zake het openbaar ministerie tegen D.O., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 maart 2010, heeft de Correctio « - Schendt artikel 34, § 1, lid 2, wet Politieambt [van 5 augustus 1992], in die interpretati(...) type bericht prom. -- pub. 21/04/2010 numac 2010202214 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 februari 2010 in zake B.F. tegen H.B., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 maart 2010, heeft de Rechtbank van eerste aa « Schendt artikel 1278, tweede lid Ger. W., in de mate het zo wordt toegepast dat de patrimoniale g(...) type bericht prom. -- pub. 21/04/2010 numac 2010202218 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 februari 2010 in zake Kevin Hooge tegen de provincie Antwerpen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 maart 2010, heeft d 1. « Schendt artikel 128 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/04/2010 numac 2010000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 19 maart 2009 wordt de vergunning v Bij besluit van 1 december 2009 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderne(...) type vergunning prom. -- pub. 21/04/2010 numac 2010000223 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij besluit van 16 februari 2009 wordt de vergunni Bij besluit van 11 augustus 2009 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van ondern(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 21/04/2010 numac 2010009439 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 14 april 2010, pagina 21205, van het koninklijk besluit van 8 maart 2009 waarbij aan de heer Leclair, E., op zijn verzoek, ontslag verleend is uit zij type erratum prom. 27/05/2009 pub. 21/04/2010 numac 2010029218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/04/2010 numac 2010009417 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling Teneinde aan de gebreken van het thans geldende systeem van de registratie van b De institutionele structuur van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdrahc(...)
^