Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/04/2010 numac 2010009393 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 maart 2010 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 15/04/2010 numac 2009205049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot ontbinding van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de suikernijverheid en haar bijproducten" type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 15/04/2010 numac 2009205053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot vaststelling van de pensioenbijdrage van het sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 15/04/2010 numac 2009205139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risicogroepen voor de jaren 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 15/04/2010 numac 2009205143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de verhoging van het quotum overuren type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 15/04/2010 numac 2009205187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voedingsnijverheid" type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 15/04/2010 numac 2009205229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010003239 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de vijfde algemene verhoging van het kapitaal van de Aziatische Ontwikkelingsbank type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010003243 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van zilveren herdenkingsmuntstukken van 5 EURO ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de inhuldiging van de eerste Spoorweglijn in België type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010003244 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2010 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van het Belgische voorzittersschap van de Raad van de Europese Unie type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2010 numac 2010009410 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 april 2010 zijn de aanwijzingen tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings voor een termijn van drie jaar hernieuwd bij de rechtbank van eerste aanleg : - te Hasselt : van M van Mevr. Van De Sijpe, H., substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, met ingang van 27 (...) type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van bijproducten van de rijst- en maïsstijfselfabrieken, maïsmeel-, glucose- en aardappelmeelfabrieken type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010012033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de koekjesfabrieken en de ondernemingen van speculaas, jodenpaasbrood en peperkoek type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector van de beschuitfabrieken type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010012037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de industriële banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 08/03/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010014074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overwegen nrs. 116 en 117 op de spoorlijn 89, baanvak Denderleeuw-Kortrijk, te Deerlijk machtigt mits de aanleg van een langsweg ten zuiden van en langsheen de lijn 89, die de landbouwgronden ontsluit en aansluiting geeft op de Gaaistraat en de inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 23/03/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010014078 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg voor voetgangers nr. 10 op de spoorlijn 34, baanvak Luik- Glons, te Herstal machtigt mits de bouw van een onderdoorgang voor voetgangers type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010024116 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het verbod van het op de markt brengen van producten die dimethylfumaraat bevatten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/02/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010027051 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering inzake de productiemethode en etikettering van biologische producten en tot intrekking van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/04/2010 numac 2010029212 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor deontologie voor hulpverlening aan de jeugd. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 februari 2010 dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt, in

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/03/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010035270 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 1997 betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/04/2010 numac 2010003242 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten Dit bericht betreft de vermelding van opzeggingsver Ingevolge art. 171, 5°, a) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) worden opzegg(...) type bericht prom. -- pub. 15/04/2010 numac 2010018143 bron studiebeurzen Provinciale Commissie Studiebeurzenstichtingen Antwerpen Studiejaar 2010-2011 De Provinciale Commissie Studiebeurzenstichtingen Antwerpen, bericht de belanghebbenden dat de beurzen van de hiernavolgende stichtingen met ingang van het studieja VERENIGDE STICHTINGEN ADRIAENSSEN : Adriaan Adriaenssen, J.F. Bosschaerts, Cecilia en Isabel Buy(...)

protocol

type protocol prom. -- pub. 15/04/2010 numac 2010024094 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement van de Interministeriële Conferentie Drugs Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement moet worden verstaan onder de « Conferentie », de Interministeriële Conferentie Dru Art. 2. § 1. De Conferentie vergadert geldig van zodra ieder regeringsniveau vertegenwoordigd(...) type protocol prom. -- pub. 15/04/2010 numac 2010024093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement Algemene Cel Drugsbeleid I. Samenstelling Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement is een uitvoering van artikel 13 van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de Ge Bij onenigheid gelden de bepalingen van het akkoord. Art. 2 De regeringen, bedoeld in artikel 9 (...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 04/02/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010201744 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot benoeming van de leden van de samenwerkingscommissie opgericht door het samenwerkingsakkoord van 10 april 1995 betreffende de tenlasteneming van de kosten van de opname en van de sociale en professionele integratie van personen met een handicap

document

type document prom. 18/02/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010201920 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 april 2008 houdende oprichting van de Commissie voor de aanwijzing van de inrichtingshoofden in het Secundair Gemeenschapsonderwijs type document prom. 20/08/2009 pub. 15/04/2010 numac 2010201922 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 4 juni 2009 houdende oprichting van een begeleidingscomité voor de Europese territoriale Samenwerking in het kader van de Interreg-IV-A-programma's Euregio Maas-Rijn en "Grossregion 2007-2013" type document prom. 04/02/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010201925 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeenten van het Duitse taalgebied in de raad van bestuur van het Arbeitsamt van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 04/02/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010201923 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot benoeming van een vertegenwoordiger van de secundaire scholen in de raad van bestuur van het Arbeitsamt van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. -- pub. 15/04/2010 numac 2010201996 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige specialisten in de toegepaste moleculaire biologie Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige specialisten in de toegepaste moleculaire biologie (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (AF(...) Er zijn 5 geslaagden. type document prom. -- pub. 15/04/2010 numac 2010201997 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige teamchefs. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige teamchefs (niveau A) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (AFG09838) werd afgesloten op 25 maart 2010. Er zijn 8 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 15/04/2010 numac 2010201998 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige financieel inspecteurs. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige financieel inspecteurs (niveau A) voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (AFG0987(...) Er zijn 8 geslaagden. type document prom. -- pub. 15/04/2010 numac 2010202000 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige laboratorium techniekers. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige laboratorium techniekers (niveau C) voor de Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (AFG10002) werd afgesloten op (...) Er zijn 2 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 15/04/2010 numac 2010201999 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertaler-revisor N-F-D. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige vertaler-revisor N-F-D (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (AFG09890) werd afgesloten op 23 maart 2010. (...) Er zijn 3 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2010 numac 2010018139 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Nationale Orden. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijke besluiten van 19 maart 2010 : Leopoldsorde Is bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde : Mevr. FALIZE, Françoise, adviseur-generaal, wonende te Lasne . Mevr. GEUSSENS, Iris, attaché, wo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2010 numac 2010024091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 maart 2010 wordt de heer Vanhiesbecq, Sébastien, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 december 2009, in de titel van attaché in de klasse A2 i, het Franse taalkader, bij de Federal type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2010 numac 2010022208 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 maart 2010 wordt de heer Johan Bollaers tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Nederla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/04/2010 numac 2010201995 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van een **** paramedisch expert. - Uitslag De vergelijkende selectie van een **** paramedisch expert (niveau ****) voor het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlog(...) Er is 1 geslaagd.
^