Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 april 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/03/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaart van de leden van het administratief en logistiek kader van de laboratoria van technische en wetenschappelijke politie bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2002 betreffende de legitimatiekaarten van de politieambtenaren en van de hulpagenten van politie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 23/02/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010003133 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, wat de regels voor de opslag van gereglementeerde informatie betreft, van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010003220 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de omzetting van contracten van bepaalde duur naar contracten van onbepaalde duur vanaf het schooljaar 2009-2010 (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010014083 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 11 februari 2010, dat in werking treedt op 1 juli 2010, wordt aan de heer Marcel Ghys, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A1, met de titel van attaché-scheepvaartins Hij wordt gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010024092 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij koninklijk besluit van 11 maart 2010 wordt aan de heer Pieter Decruynaere, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 28 februari 201 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010201872 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orde Bij koninklijk besluit van 08 maart 2010 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1 De Gouden Palmen der Kroonorde worden toegekend aan : - de heer DEBAENE Leo, Noël, Marcel , Spelend li(...) - de heer ENGELAAR (Albert), Albertus, Augustinus (° Sint-Niklaas 09/11/1919), Erebestuurslid van d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010201871 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orde Bij koninklijk besluit van 08 maart 2010 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1 De Gouden Medaille in de Orde van Leopold II wordt toegekend aan : - de heer MAXIMUS , Hendrik, Jan (° Boom 22/03/1935), Spe(...) - de heer MILBOU Patrick, Josephus, Maria (° Kalmthout 27/11/1960), Spelend lid en dirigent van de (...) type koninklijk besluit prom. 02/04/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010201971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, ter vereenvoudiging van de werkkaarten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/04/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de externe effectieve bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010031125 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver Bij ministerieel besluit van 16 juni 2009 de technici met de volgende namen : (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010201941 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministeriële besluiten van 23 februari 2010 worden de heren Guy Couturier en Alain Thibert, eerste attachés, vanaf 1 juli 2010 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 23 februari 2010 wordt de heer Michel Nicolas, di Bij ministerieel besluit van 8 maart 2010 dat uitwerking heeft op 1 februari 2009, wordt de hee(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010201989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 7 april 2010 wordt de EDPB MENSURA, gevestigd te 1000 Brussel, Zaterdagplein 1, gemachtigd het in artikel 177 van het Algemeen Reglemen

decreet

type decreet prom. 15/03/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010201917 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Dienstendecreet

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010031190 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2010 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de ginkgo gelegen Waversesteenweg 1555, te Oudergem, bekend ten kadaster te (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010031189 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2010 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de tulpenboom gelegen Floridalaan 127, te Ukkel, bekend te kadaste(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2010 wordt ingeschreven op de be(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010031192 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 september 2009 wordt de her Dautrebande, Patrick, directeur bij de Diensten van Secretaris Generaal /Ambtenarenzaken gemachigd aanspraak te maken op het r(...) Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 februari 2010 wordt de heer Verrey(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010031191 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Algemeen rooiplan dat op het Engelandplateau in Ukkel de buurtpaden 124, 125 en 126 verlegt en het buurpad 126 verlengt. - Goedkeuring UKKEL. - Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010035244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010018140 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Geneviève BADOT heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 195.891/XIII-5517. Voor de Hoofdgriffier, C(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010014070 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenning 2671 van de autorijschool « Auto-école Willem » wordt ingetrokken vanaf 1 januari 2010. type erkenning prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010014071 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenning van rijschool (...) type erkenning prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010014072 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mtoro Erkenning van rijschool (...)

erratum

type erratum prom. 15/03/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010000206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Erratum type erratum prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010009403 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 2 april 2010, bladzijde 19960, regel 3, Nederlandstalige tekst, lezen : « griffier bij de rechtbank van koophandel te Gent » i.p.v. « griffier bij de rechtbank van koophandel te Brugg

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010015080 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking **** **** in België Op 12 januari 2010 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de arrondissementen van ****, ****

erratum

type erratum prom. 29/11/2009 pub. 13/04/2010 numac 2010201878 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen bevoegd zijn om een voorlopig voorstel tot tuchtstraf te doen. - Erratum

programmadecreet

type programmadecreet prom. 15/03/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010201918 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2010

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2010 numac 2010003235 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluit van 11 januari 2006 nr. 10 - worden bevorderd : Leopoldsorde Commandeur Administratie der directe belastingen Buitendiensten De heer BUSSCHOTS, R.G.A.; De heer DE GRAEVE, G.J.; De heer DE MIDDELAER, F.M.; De heer NYS
^