Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 maart 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/11/2009 pub. 26/03/2010 numac 2010000159 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010022186 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 28 januari 2010, en in uitvoering van artikel Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van artikel 35bis, § 1, van de nomenclatuur v(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/02/2010 pub. 26/03/2010 numac 2010002007 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 26/03/2010 numac 2010003173 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de algemene regeling inzake accijnzen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010009346 bron federale overheidsdienst justitie Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 2 maart 2010 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer Wilrycx, Koen, industrieel ingenieur bij de Centrale Gevangenis te Leuven met ingang van 1 juni 2008. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010009350 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 maart 2010, dat uitwerking heeft met ingang van 28 februari 2010, is de heer Soetens, R., vrederechter van het kanton Beveren, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden e Bij koninklijk besluit van 17 maart 2010 is aan de heer Cramilion, J.-M., op zijn verzoek, eerv(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010009354 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010, is de heer Balle, J., hoofdgriffier A2 van het vredegerecht van het tweede kanton Charleroi, ambtshalve in ruste gesteld op datum van 28 februari 2010 s avonds; Betrokkene mag zijn a Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010, uitwerking hebbend met ingang van 28 februari 2010 's(...) type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 26/03/2010 numac 2010011108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van presentiegelden aan de leden van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010021040 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 januari 2010 wordt De heer Marc DENYS, ambtenaar van de tweede administratieve klasse van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking, bevorderd tot de eerste administratiev Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010021039 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 12 juni 2008 wordt de heer Jean-François DELAHAUT, geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Malta, met standplaats te Valletta. Bij konink Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de af(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010024011 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 december 2009 wordt Mevr. Vets, Christine, bevorderd met ingang van 1 juni 2008 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van adviseur-generaal - « Celhoofd Arbeidsgeneeskunde », in type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010024040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2010 wordt Mej. Valérie Rosseels, geboren op 29 augustus 1974, met ingang van 1 oktober 2009 op het Frans taalkader, toegelaten tot de proeftijd in de klasse SW1 met de titel van type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010024067 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Uitbreiding van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen met toepassingen van gering belang In toepassing van artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van be Handelsbenaming FENOMENAL Formulation FENO(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010021042 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 1 maart 2010 wordt de heer Stéphane DE LOECKER geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republieken Uzbekistan, Armenië en Georgië, met standplaats te Brussel. Het beroep va Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010021041 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 12 juni 2008 worden de heren Patrick VAN HAUTE, Baudouin de la KETHULLE de RYHOVE en Patrick VERCAUTEREN DRUBBEL, ambtenaren van de tweede administrat(...) Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2010 pub. 26/03/2010 numac 2010003174 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regeling inzake accijnzen type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010009351 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 19 maart 2010, dat in werking treedt op 1 april 2010, is het verzoek tot associatie van de heer Uytterhaegen, Ch., notaris ter standplaats Wetteren, en van de heer Uytterhaegen, J., kan De heer Uytterhaegen, J., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Wetteren. type ministerieel besluit prom. 12/03/2010 pub. 26/03/2010 numac 2010011133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 55 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 08/03/2010 pub. 26/03/2010 numac 2010018111 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010021038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Vrijstellingen van dienst Bij ministerieel besluit van 6 juni 2008 wordt aan de heer Jean-Louis SIX een vierde vrijstelling van dienst toegekend vanaf 4 juli 2008 tot 3 juli 2010 om hem in de mogelijkheid te stellen zijn i Bij ministerieel besluit van 18 juni 2008 wordt aan de heer Pascal HEYMAN een vrijstelling van (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010031166 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 februari 2010, worden beschermd als monument de uitwendige enveloppe van de trappen en het gebouw van de tribune, met inbegrip van de interne trapkoker, eve Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010031165 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 februari 2010, worden beschermd als monument de volgende delen van de Royal Racing Club de Bruxelles, gelegen Eikenlaan 125, te Ukkel, vanwege hun historisc - de totaliteit van de tribune in gewapend beton; - de gevels en de bedaking van de cottage; type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010031164 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 februari 2009, worden beschermd als monument bepaalde delen van het Joseph Mariënstadion, gelegen Brusselse Steenweg 221-227 te Vorst, meer bepaald de straa Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/01/2010 pub. 26/03/2010 numac 2010035221 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van de roerende en onroerende goederen van de Hogere Zeevaartschool

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/12/2009 pub. 26/03/2010 numac 2010000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 12/03/2010 pub. 26/03/2010 numac 2010014061 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële Omzendbrief betreffende sommige verbouwde voertuigen

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010003199 bron federale overheidsdienst financien Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2011. - Wijziging In het derde lid van de voorafgaande opmerkingen van het voormelde bericht dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 ja Het beheerscomité van de RSZ had in dat verband oorspronkelijk beslist dat voor 2010 de hogere gren(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010024070 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eenenvijftigste lijst van de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in de loop van het jaar 2009 door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu erkend in uitvoering van de beschikkingen van Erk.Nr - N° d'agr. Bestrijdingsmiddel voor la(...) type lijst prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010041703 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 377e AANVULLING Bijwerking op 10 maart 2010 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010003179 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie Bij beslissing van het Directiecomité Deze overdracht werd in Luxemburg bij ministerieel besluit van 5 februari 2010 goedgekeurd. Deze(...)

document

type document prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010009352 bron rechterlijke macht Arbeidrechtbank te Luik De heer Vangoethem, M., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 3 april 2010.

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010043004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)    Indexcijfers maart 2010 Voort(...)

document

type document prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010201639 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs wetenschappelijke adviesverlening (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG09876) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagde(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010201638 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige maatschappelijk assistenten (niveau B) voor de IV-NIOOO (AFG10012) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijs(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : maats(...) type document prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010201640 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (m/v) (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG10804) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? gegrad(...) type document prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010201642 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-veiligheidsassistenten (niveau C) voor de FOD Justitie (ANG10821) Na de selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een b(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? getuig(...) type document prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010201641 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs Saniport (niveau C) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG10803) Na de selectie wordt een lijst met maximum 16 geslaagden aangelegd, die twee (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010009353 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 3 ; - te Hasselt : 3 (waarvan 2 vanaf 1 december 2010); - te Tongeren : 2 (waarvan 1 va(...) - te Brussel : 2 (waarvan 1 vanaf 1 juni 2010; 1 vanaf 1 december 2010). Een van deze plaats(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010201548 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Opdrachthouders van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging. - Oproep tot de kandidaten De belangstellende ambtenaren van de federale overheidsdiensten, het Ministerie van Landsverdediging of de federale openbare instellingen worden e 1) Functiecontext : De DAV (Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging) werd in 1998 opgeric(...)

document

type document prom. -- pub. 26/03/2010 numac 2010011140 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Verlenging van de aanstelling van een wnd. adviseur bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 10 maart 2010 wordt de aanstelling van de heer Michel Hanon, attaché bij het Belgisch interventie- en restitutiebureau, voor de uitoef Het beroep tot nietigverklaring van de akten met individuele strekking kan voor de afdeling adminis(...)
^