Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 maart 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/03/2010 numac 2010009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 4 maart 2010 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behouden Bij koninklijk besluit van 4 maart 2010 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 24/03/2010 numac 2010009215 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 4 maart 2010 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 24/03/2010 numac 2009205818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2009 waarbij de referteperiode en de wijze worden bepaald waarop het gemiddelde van de tijdens deze referteperiode tewerkgestelde werknemers wordt berekend met het oog op de inning, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, van de bijdragen bedoeld in de artikelen 58 en 60 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2010 numac 2010000101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 3 maart 2010 wordt de heer Jeroen Van Nieuwenhove, Staatsraad, gemachtigd om in het voorjaar van het jaar 2010 aan het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid ee type koninklijk besluit prom. 16/03/2010 pub. 24/03/2010 numac 2010003166 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2010 numac 2010009241 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 maart 2010 : - is aan de heer Simon, E., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne; - is aan de Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is Mevr. Ariën, A., rechter in (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2010 numac 2010015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 15 februari 2010 en met ingang van 15 februari 2010 werd de heer Geert Muylle, ambtenaar van de carrière Buitenlandse Dienst bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Hand Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 24/03/2010 numac 2010024080 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden beoefenaars van de tandheelkunde van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2010 numac 2010031148 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de mandatarissen en personeelsleden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Bij koninklijk besluit van 28 januari 2010 wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II toegekend aan Mevr. BOL, Francine I., administratief adjunct bij het O.C.M.W. van Sint-Lambrechts-Woluwe, met ran(...) type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 24/03/2010 numac 2010200763 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 24/03/2010 numac 2010201259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van een bijkomende verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 24/03/2010 numac 2010201273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, 13° van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2010 numac 2010031150 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de mandatarissen en personeelsleden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Bij koninklijk besluit van 11 januari 2010 worden de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend, met ranginnem Mevr. BAERT, Marie-Anne F.S., Hoofdmaatschappelijk assistent bij het O.C.M.W. van Sint-Lambrechts-W(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2010 numac 2010031149 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de mandatarissen en personeelsleden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Bij koninklijk besluit van 11 januari 2010 wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde, met ranginneming op De heer MOLDEREZ, Thierry V.G.G., Directeur van de Home van het O.C.M.W. van Sint-Lambrechts-Woluwe(...) type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 24/03/2010 numac 2010201250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2008 van een bijkomende verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2010 numac 2010201429 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Personeel. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 november 2009 : - worden de hiernavermelde personen bevorderd tot Grootofficier in de Orde van Leopold II : De heer Jean-Marie Agarkow, inspecteur-generaal; De heer Guy Verla - wordt de hiernavermelde persoon benoemd tot Grootofficier in de Orde van Leopold II : De heer(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2010 pub. 24/03/2010 numac 2010027045 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van formulieren bedoeld in de artikelen 1, eerste lid, 5, § 2, eerste lid, en 7, § 1, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008 tot vaststelling van sommige modaliteiten van de preventieve regeling die van toepassing is op de Natura 2000-locaties type ministerieel besluit prom. 10/03/2010 pub. 24/03/2010 numac 2010201415 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2010

arrest

type arrest prom. -- pub. 24/03/2010 numac 2010200983 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 5/2010 van 4 februari 2010 Rolnummer 4633 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 24bis van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005 en gewijzigd bij de we Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2010 pub. 24/03/2010 numac 2010029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2009-2010, bij toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2010 pub. 24/03/2010 numac 2010201313 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen en van de Regeringscommissarissen binnen de vijf openbare maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen van het door de overheid ingerichte onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2010 numac 2010003170 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2007 wordt benoemd : Leopoldsorde Officier Mevr. de Bassompierre, A., Vice-Voorzitter van het Uitvoerend Comité en General Manager van « Fortis Foundation Belgium ». Bij koninklijke besluiten van 3 december 2007 worden benoemd : Leopoldsorde Commandeur type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2010 numac 2010003175 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 januari 2007, nr. 1, worden benoemd : Kroonorde Officier Fortis Bank De heer CLIJSTERS, J., CEO Retail Banking en Lid van het Directiecomité. Ridder Baron de BONHOME, P., Head of Sales Brussels, South & Top Wealth; de heer WINDEY, L., Area M(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2010 numac 2010003177 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 januari 2007, nr. 3, worden benoemd : Leopoldsorde Ridder Fortis Bank De heer JANSSENS de VAREBEKE, S., Chief Representative Vertegenwoordigingskantoor in de heer LIEVENS, P., General Manager Transversal Transformation Management. ING België NV De(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2010 numac 2010003176 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 januari 2007, nr. 2, worden benoemd : Orde van Leopold II Officier ING België NV De heer GERMENTIER, L.J.F., Adjunct-Directeur; de heer MOITROUX, J-M.H. Ridder Dexia Bank CVBA Brecht De heer CLEMENT, W.D., Directeur-Bestuurder. Fortis Bank type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2010 numac 2010003178 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 januari 2007, nr. 4, worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan : Fortis Bank Mevr. BUREAU, J., Beslisser Kredieten; Mevr. DELCAERT, L., Personal Bank de heer GERARD, R., Manager Opening & Vereffening; de heer LIAGRE, P., Personal Banker; type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2010 numac 2010022165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 februari 2010 wordt de heer Tim Dieltiens tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Neder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2010 numac 2010201465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2010 wordt Mevr. Anne Drossart, stagedoend attaché, met ingang van 1 januari 2010 tot rijksambtenaar benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdient Werkge Een beroep tot nietigverklaring tegen de voomelde akte met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

document

type document prom. -- pub. 24/03/2010 numac 2010021037 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Voordracht van een lijst met twee kandidaten door de Kamer van volksvertegenwoordigers Tijdens zijn vergadering van 11 maart 2010 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers de volgende lijst met twee kandidaten voorgedragen Eerste kandidaat : de heer Pierre Nihoul, staatsraad bij de Raad van State; Tweede kandidaat : M(...)
^