Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 maart 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/10/2009 pub. 22/03/2010 numac 2009015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Peru inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 24 juni 2008 (2) type wet prom. -- pub. 22/03/2010 numac 2010041303 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand maart 2010 is same Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 0,601 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 1(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 22/03/2010 numac 2009054783 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** ****, **** **** ****, geboren te **** op 14 Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2010 numac 2010009200 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010 wordt op datum van 31 december 2009 's avonds aan de heer Alexander VAN LIEMPT, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij Centrale diensten van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 09/03/2010 pub. 22/03/2010 numac 2010011123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2010 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/03/2010 numac 2010009238 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 18 maart 2010, is aan Mevr. Meyvis, I., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van het kanton Brasschaat t Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Het beroep tot nietigverklaring v(...) type ministerieel besluit prom. 28/12/2009 pub. 22/03/2010 numac 2010012019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 mei 1989 houdende aanwijzing van de voorzitter en van de leden van de afvaardiging van de overheid in het tussenoverlegcomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 18/03/2010 pub. 22/03/2010 numac 2010011136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen en tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 2006 tot vaststelling van de maximumverkoopprijzen en de maximummarges voor de verdeling in het groot en de terhandstelling van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik geregistreerd als generieken of op basis van de gepubliceerde wetenschappelijke literatuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/03/2010 numac 2010201339 bron waalse overheidsdienst Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 22 december 2009 wordt de « SPRL JL Consultants Europe » vanaf 22 december 2009 voor twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening outplacement. Deze erkenning heeft het nu Bij ministerieel besluit van 22 december 2009 wordt de aan de « SPRL Care 4 People » verleende (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2010 pub. 22/03/2010 numac 2010035215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2009 pub. 22/03/2010 numac 2010035213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2010 pub. 22/03/2010 numac 2010201360 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 22/03/2010 numac 2010201395 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief betreffende de samenstelling van de aanvraag van de vergunningen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2010 numac 2010009199 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 maart 2010, wordt de heer François RIFAUT, met ingang van 1 januari 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2010 numac 2010009201 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 maart 2010, wordt de heer Mathieu MAGHERMAN, met ingang van 1 augustus 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2010 numac 2010009202 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 maart 2010, wordt de heer Nicolas NEUBERG, met ingang van 1 september 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Over type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2010 numac 2010022176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor administratieve controle. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 maart 2010, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2010, wordt ee Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemd Comité, als vertegenwoordigers van verz(...)
^