Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 maart 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010003162 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te ha(...) Gemeente Hensies (vroeger Hensies) Een perceel grond gelegen rue du Trainage gekadastreerd of vr(...) type wet prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010009213 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 4 maart 2010 is machtiging verleend aan Mevr. ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) type wet prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010018049 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen. - De verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de federale wetgevende Kamers van 10 juni 200 Overeenkomstig artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperkin(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010002008 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan, wat betreft de verhoging van de leeftijdsgrens voor het recht op ouderschapsverlof tot twaalf jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010009228 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 maart 2010 wordt Mevr. Raymonde Eeckhoudt, geboren op 29 april 1951, te Horrues, adviseur, bevorderd in overtal door verhoging naar de hogere klasse A4, met de titel van adviseur-generaal, in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010009230 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 maart 2010 is de heer Fourneau, C., hoofdgriffier A2 van het vredegerecht van het kanton Florennes- Walcourt, ambtshalve in ruste gesteld met ingang van 31 januari 2010 's avonds. Betrokkene mag Bij ministerieel besluit van 5 maart 2010 is aan Mevr. Lefaible, D., assistent bij de griffie v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010009233 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 maart 2010 is Mevr. Bleret, Fr., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, ontlast uit haar ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank op datum van 22 februari 2010. Het type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010011081 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Verlenging mandaat Bij koninklijk besluit van 2 februari 2010 wordt het mandaat van « directeur-generaal Kwaliteit en Veiligheid » van de heer Ghislain, Vincent MERKEN verlengd met 4 maanden van 1 januari 2010 tot en Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 11/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010011129 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris bij het Participatiefonds type koninklijk besluit prom. 08/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010021035 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 46 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de Nationale Plantentuin die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010022169 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationaal college van adviserend geneesheren, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 1 maart 2010 worden hernieuwd v - de dames VAN ROMPAEY, B. en ZAMUROVIC, D. en de heren FALEZ, F., GIRBOUX, A., LANDTMETERS, B., ST(...) type koninklijk besluit prom. 16/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010022180 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 16/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010022182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van artikel 56, § 2, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, om de experimentele financiering van contraceptiva voor jongeren te verlengen type koninklijk besluit prom. 16/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010022181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek type koninklijk besluit prom. 16/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010022183 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010024068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 19/03/2010 numac 2010200202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlenging van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010009232 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 16 maart 2010 : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Luxemburg van de heer Loch - zijn aangewezen in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen : type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010011114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van de leden van de Algemene Raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 11/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010022174 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010201280 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 26 februari 2010 wordt het huishoudelijk reglement van de moskee Arrahmane, dat op 19 oktober 2009 bij de eerste oprichtingsvergadering van het comité aangenomen is, goedgekeurd.

arrest

type arrest prom. 10/02/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010022172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2010 van het Fonds voor de beroepsziekten type arrest prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010201128 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 13/2010 van 18 februari 2010 Rolnummer 4714 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 350, 356-1, tweede lid, en 370, § 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanle Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt, rechter M. Melchior, waarnemend (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010029109 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van de aanwending van de begroting 2008 van de Nationale Loterij, de lijst wordt opgesteld van de rechthebbende verenigingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 19/03/2010 numac 2010031154 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de cessie aan de vennootschap Belpower International NV van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Reibel NV type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/01/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010031153 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap EDF BELGIUM NV

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2009 pub. 19/03/2010 numac 2010035196 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende een 2e gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB 0120 B type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010035194 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de leden in de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010035212 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de erkende organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk en de organisaties met ingebouwd vrijwilligerswerk

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010201301 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Aarlen ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010201303 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Luik ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010201302 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Dinant ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010201305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en van de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Marche-en-Famenne ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010201306 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Bergen ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010201307 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Namen ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010201304 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Malmedy ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010201308 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Neufchâteau ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010201344 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de erosiebestrijding

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010018101 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM Antwerpen), woonplaats kiezend bij Mrs. Jan(...) type bericht prom. 26/02/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010018110 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht omtrent het bepalen van het begin van de migratieperiode van trekvogels. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type bericht prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010201298 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij vonnis van 18 januari 2010 in zake de nv « De Ceuster Meststoffen » tegen de Vlaamse Landmaatschappij en het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie « Schendt de bepaling van artikel 21, § 5, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de besch(...) type bericht prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010201359 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 21 januari 2010 in zake Jean-Claude Bodson tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 februari 2010, hee « 1. Schendt artikel 365, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Gron(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010003163 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze overdracht werd in Spanje bij ministerieel besluit van 4 december 2009 goedgekeurd. Deze ov(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010009227 bron hoge raad voor de justitie Wijziging van het huishoudelijk reglement van 4 oktober 2000, dat werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 november 2000 Overeenkomstig artikel 259bis -6, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek, heeft de algemene vergadering van de H De 2e zin van artikel 37 wordt door de volgende zinnen vervangen : « De deontologische cel onder(...)

document

type document prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010031151 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 18 januari 2010 wordt goedgekeurd de beslissing van 26 november 2009 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht beslist het reglement betreffende de voorwaarden tot benoemi BRUSSEL. - Bij besluit van 26 januari 2010 wordt goedgekeurd de beslissing van 14 december 2009(...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010042003 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

document

type document prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010201409 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige financieel experten (niveau B) voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (AFG09052) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010201412 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen risico-evaluatie (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG10801) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, di(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010201411 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen internationaal recht (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG10006) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt (...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010201410 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen nationaal recht (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG10005) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook (...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010201413 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel deskundigen (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG10810) Na de selectie wordt een lijst met maximum 160 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzonde(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Op de uiterste inschrijvingsdatum beschikt u : 1. OFWEL over tw(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 wordt de heer Stijn Aerts benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader, met ingang van 1 Bij koninklijk besluit van 6 december 2009 wordt de heer Jan D'Haese benoemd tot rijksambtenaar(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010009229 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Antwerpen : 2 . Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2010; - Genepiën : 1; - Moeskroen :(...) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2010. De kand(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010009231 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming in de magistratuur dient op straffe van verval, vergezeld te zijn van :

document

type document prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2009205610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interministeriële Conferentie "Welzijn, Sport en Gezin" Deel personen met een handicap Deelneming aan de Europese activiteiten van de vertegenwoordigers van de Belgische administraties bevoegd voor het beleid ten gunste van personen Vaststellingen 1. Twee werkgroepen werden op supranationaal niveau opgericht om de beweging to(...) type document prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2009205611 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interministeriële Conferentie "Welzijn, Sport en Gezin" Deel personen met een handicap Verklaring betreffende de aanwending van de oorspronkelijk voor het Fonds voor de tewerkstelling van personen met een handicap bedoelde financiël I. Achtergrond 1. Het interprofessioneel akkoord 2005-2006 voorzag "om een budget van 5 mi(...) type document prom. -- pub. 19/03/2010 numac 2010201227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken Bij besluit van de Directeur-generaal van 5 maart 2010, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken : 1. als verte(...)
^