Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 maart 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010003164 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen Wet van 21 december 2009 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie Bericht De wet van 21 december 2009 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie werd gep Voor de toepassing van deze wet zijn een koninklijk besluit (toepassing van de artikelen 6, 12, 20 (...) type wet prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010011128 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Schrapping van erkenning. - NV RCI FINANCIAL SERVICES Bij beslissing van 5 maart 2010 wordt de erkenning van de NV RCI FINANCIAL SERVICES, ondernemingsnummer 0413.419.641, Pleinlaan 21, te 1050 B

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 26 februari 2010 wordt de heer Dries Van Eeckhoutte, auditeur bij de Raad van State, met ingang van 1 januari 2010, gedetacheerd naar het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Hetzelfde besluit trekt het koninklijk besluit van 18 december 2009 in waarbij de heer Dries Van Ee(...) type koninklijk besluit prom. 03/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010011101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010014057 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 februari 2010 wordt aan Mevr. Isabelle Sunou ontslag verleend uit haar ambt in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 maart 2010. type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010012031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2010, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 19/01/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010022092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010200399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010200688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van La Louvière en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010200833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers in de voorzieningen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (1) type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010200513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het gieten van non-ferrometalen in metalen matrijzen, gelegen in Herstal en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010200942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2010, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010200943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2010, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010201299 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens COURCELLES. - Bij koninklijk besluit van 29 september 2009 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan het hiernavermeld personeelslid van de gemeente Courcelles : Om 25 jaar dienst De Burger De heer Emile Dooms, arbeider. KELMIS. - Bij koninklijk besluit van 27 september 2009 wordt(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010201300 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Sociale actie. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2009 : - wordt de heer Jean Louis, secretaris van het O.C.M.W. van Oupeye, bevorderd tot Ridder in de Kroonorde. - worden de hiernavermelde O.C.M.W.-leden benoemd tot De heer André Berger, secretaris bij het O.C.M.W. van Hannuit; De heer Gérard Bouhez, O.C.M.W.-s(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010003160 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 10/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010021033 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen en van de tarieven van andere activiteiten van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 11/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010200877 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010201277 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 12 februari 2010, dat in werking treedt op 12 februari 2010, wordt de vennootschap "Pierre et Bois SPRL" als zonneboilerinsta(...) Deze erkening (ref. IS1612) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar die ingaat op(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010201276 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 4 februari 2010, dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap GEPEX uit Heusden-Zolder, onder de handelsnaam Airgex Bij ministerieel besluit van 4 februari 2010, dat in werking treedt op de dag van de bekendmaki(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010035188 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van de Warandebroekbeek tot onbevaarbare waterloop van derde categorie in Gooik type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010035190 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot samenstelling van de Commissie investeringsprojecten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2009 pub. 18/03/2010 numac 2010035195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdere verdeling van het provisioneel krediet tot dekking van de uitgaven in het kader van de uitdagingen op de arbeidsmarkt type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010035191 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende vaststelling van aanvullende programmatiecriteria en erkenningsnormen waaraan de zorgprogramma's cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend te worden type besluit van de vlaamse regering prom. 29/01/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010035197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010201382 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010000154 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 13 januari 2010 De erkenning als opleidingsinstelling wordt afgeleverd voor een periode van vijf jaar. Bij (...) type erkenning prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010000156 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 26 januari 2010 w Deze erkenning is geldig voor een periode van vijf jaar. (...) type erkenning prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010000157 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 26 januari 2010 w De erkenning als opleidingsinstelling wordt afgeleverd voor een periode van vijf jaar. type erkenning prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010000155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 13 januari 2010 w De erkenning als opleidingsinstelling wordt afgeleverd voor een periode van vijf jaar.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010000144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 9 februari 2010 wordt de vergunning van NOXIS BVBA voor type vergunning prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 9 februari 2010 worden de artikelen 1 en 2 van het minist « Artikel 1. De vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend aan de VRIJ(...) type vergunning prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010000146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 11 februari 2010 wordt de vergunning tot het organiseren van een int De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : toezicht op en(...) type vergunning prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010000150 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming en erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intr Bij ministerieel besluit van 24 februari 2010 wordt de vergunning als bewakingsonderneming en als i(...) type vergunning prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010000147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 3 februari 2010 wordt de vergunning tot het exploiteren va De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010000148 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 2 februari 2010 worden in artikel 1 van het besluit van 11 j type vergunning prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010000149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 9 februari 2010 wordt de vergunning van FIRST LEVEL SUPPORT type vergunning prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010000153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 19 februari 2010, wordt de vergunning om een Dit besluit treedt in werking vanaf 11 mei 2009. Bij ministerieel besluit van 19 februari 2(...) type vergunning prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010000151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 5 februari 2010 wordt de vergunning voor het exploiteren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : toezicht op (...) type vergunning prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010000152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 4 februari 2010, wordt de vergunning voor het Bij ministerieel besluit van 23 februari 2010, wordt de vergunning tot het exploiteren van een (...)

document

type document prom. 19/11/2009 pub. 18/03/2010 numac 2010201066 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de borstkankeropsporing

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010014055 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010 wordt Mevr. Perrine Bertin vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginne Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010 wordt de heer Philippe Decap vast benoemd in de kla(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010014058 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2010 wordt de heer Frank Dhooge vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met rangin Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010024078 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen. - Coördinatie Organen, Embryo's en Bio-ethiek. - Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op Embryo's in vitro . - Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap (...) 1. Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Commissie voor medisch en wetenschappelijk on(...)

document

type document prom. -- pub. 18/03/2010 numac 2010201226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de filmproductie Bij besluit van de Directeur-generaal van 5 maart 2010, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsbl worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de filmproductie : 1. als vertegenwoor(...)
^