Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 maart 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/01/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010011082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010054800 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** ****, uit de echt gescheiden van **** ****-**** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 17/03/2010 numac 2009012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 06/07/2009 pub. 17/03/2010 numac 2009202871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, ter bepaling voor 2008 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 17/03/2010 numac 2009204982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het aanvullend sociaal voordeel toegekend door het "Sociaal Fonds voor de vezelcement" (1) type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 17/03/2010 numac 2009205194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, ter bepaling voor 2009 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 17/03/2010 numac 2009205524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 17/03/2010 numac 2009205794 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2010 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 17/03/2010 numac 2009205798 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 17/03/2010 numac 2009205799 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2010 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 17/03/2010 numac 2010000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, 5°, van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010012005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de sociale programmatie 2009-2010 voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, met uitzondering van de provincie Luik en de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 28/01/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010012010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010022168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en ben Bij koninklijk besluit van 1 maart 2010, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande (...) type koninklijk besluit prom. 12/01/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010200027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de anti-crisis maatregelen voor de sector van de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 12/01/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010200034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/01/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010200070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de anti-crisis maatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010200603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010200897 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 februari 2010, wordt met ingang van 1 maart 2010, aan Mevr. VAN LOON, Magdalena, eervol ontslag verleend uit haar ambt van attaché Mevr. VAN LOON, M. wordt ertoe gemachtigd haar pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010201186 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 26 februari 2010 wordt met ingang van 1 februari 2010, aan de heer ANTOINE, Marcel, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attac De heer ANTOINE, M. wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van (...) type koninklijk besluit prom. 12/01/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010200071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 1992 tot toekenning van een sociaal voordeel door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de orthopedische schoeisels" ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 28/01/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010200125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 28/01/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010200182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 28/01/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010200185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen aan 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010201309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 19 mei 2009 wordt Mevr. Geneviève Mattelart met ingang van 1 april 2010 eervol ontslag verleend uit haar functies van attaché. Het is haar vergund aanspraak op het definitief vroegtijdig pensi type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010201310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 maart 2010 wordt aan de heer Delhalle, René, op het einde van de maand juni 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010201311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 maart 2010 wordt aan de heer Schoolmeesters, Alex, op het einde van de maand december 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het amb Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/03/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010000140 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de rechtstreekse noodnummers waarop een alarmcentrale en een interne alarmdienst een alarm melden type ministerieel besluit prom. 08/03/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijze van verificatie van goederenalarmen en persoonsalarmen door alarmcentrales en interne alarmdiensten type ministerieel besluit prom. 04/03/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010009206 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 11/03/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010009216 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot indeling bij de verboden wapens van bepaalde hulpstukken voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010009223 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 2 maart 2010 : - is een einde gesteld aan de opdracht gegeven bij ministerieel besluit van 15 oktober 2002 aan Mevr. Reynders, D., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van e Is een vergunning tot afwezigheid verleend aan Mevr. Reynders, D., voornoemd, met ingang van 3 febr(...) type ministerieel besluit prom. 05/03/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010011124 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010018097 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 22 februari 2010 wordt met ingang van 1 september 2010, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Deprez, Germain, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij he

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010201389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 9 maart 2010 werd de heer Julien Verstraeten, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door Mevr. de voorzitter van deze rechtban

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 houdende aanstelling van de leden van de GPBHO-Commissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 2008 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 2008 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 maart 2008 houdende aanstelling van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij bijzonder onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010031141 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 2010 worden beschermd als monument de gevels en de daken van het gebouw gelegen Winston Churchillaan 110 en Marianne-straat 69, te Ukkel, evenals b Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) voor de legislatuur 2009-2014

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010201279 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op woensdag 21 juli 2010 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers van de hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging van Laneffe in het kader van haar dag "Pêche en Famille"

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010201368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-V Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 februari 2010, dat in werking treedt op 23 februari 201(...)

document

type document prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010009225 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering, op 23 juni 2009, heeft de heer Malengreau, X., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een type document prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010009224 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne De aanwijzing van de heer Riguelle, L., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010009226 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging vredegerecht van het kanton Bree Vanaf 28 april 2010 zijn de diensten van het vredegerecht van het kanton Bree gevestigd Kloosterpoort 1/A000, te 3960 Bree.

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010018107 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Nationale Orden Bevorderingen en benoemingen. - Erratum In de publicatie 2009/18490 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 november 2009, blz. 74211 en 74212, betreffende bevorderingen en benoemingen in de nationale orden bij koninklijke De heer MESKENS, Jan, attaché, wonende te Dendermonde (R : 8/04/2009); De heer VAN DER BORGHT, P(...) type erratum prom. 27/08/2009 pub. 17/03/2010 numac 2010031147 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe voor de volledige opheffing van de bijzondere bestemmingsplannen nrs. Ia en Ib goedgekeurd bij koninklijk besluit van 1 februari 1956. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010201348 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders ICT. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders ICT (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09839) werd afgesloten op 1 maart 2010. Er zijn (...) type document prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010201347 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige specialisten voor de noodcentrale 112. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige specialisten voor de noodcentrale 112 (niveau A) van de Algemene Directie Civiele Veiligheid voor de FOD Bin(...) Er zijn 3 geslaagden. type document prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010201383 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige projectmedewerkers screening methodologie (niveau A) voor SELOR (AFG10022) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzond(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010201385 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige selectieadviseurs (niveau A) voor SELOR (ANG10819) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010201384 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmedewerkers testing and reporting (niveau A) voor SELOR (ANG10015) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bij(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010002017 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 februari 2010, wordt Mevr. Laurence MORTIER, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking va Bij koninklijk besluit van 25 februari 2010, wordt Mevr. Alena VEREYCK, tot rijksambtenaar beno(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010002016 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2010, wordt de heer BOMA OKENDI Gabriel tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Informatie en Communicatietechnologie in ee Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010018080 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Nationale Orden. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 februari 2010 : Kroonorde Zijn bevorderd tot Officier in de Kroonorde : De heer Meskens, Jan, attaché, wonende te Dendermonde ; De heer V(...) De heer Wathion, Noël, attaché, wonende te Hasselt (R : 8 april 2006). Zijn benoemd tot Officier(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010011112 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2010 wordt Mevr. Bénédicte Froidure tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010022170 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 februari 2010 wordt Mevr. Louise Dehon, geboren op 15 april 1969, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, in ee Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010009222 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2010, bladzijde 13344 : regel 38, lezen : « 18 regel 52, zijn de twee vacante plaatsen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtban(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010201220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Leuven ter vervanging van de heer Alex Schoolmeesters De betrokken De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010201379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Paul Vanheule De betrokken organisaties word De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010201380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Robert Van Daele De betrokken organisati De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/03/2010 numac 2010201346 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** polyvalent administratief deskundigen. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** polyvalent administratief deskundigen (niveau ****) voor de **** ****, Veilig(...) Er zijn 15 geslaagden.
^