Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 maart 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010000008 bron federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie (1) type wet prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010003101 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1(...) Ingevolge artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 is deze overdracht aan derden tegenstelbaar van zod(...) type wet prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010009153 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 9 februari 2010 is machtiging verleend aan : de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****. ****, ****, (...) de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****. ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 03/03/2010 numac 2009012222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het halftijds brugpensioen op 58 jaar voor de werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gevestigd type koninklijk besluit prom. 09/02/2010 pub. 03/03/2010 numac 2009205790 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 03/03/2010 numac 2009205817 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 16°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 15/02/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010009179 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 december 2009 is Mevr. De Wael, B., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Bij Bij koninklijk besluit van 10 februari 2010 is de heer Balaes, J.-C., plaatsvervangend rechter (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010009180 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 mei 2009, dat in werking treedt op 31 maart 2010, is de heer Mariage, P., vrederechter van het eerste kanton Doornik, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten Bij koninklijk besluit van 11 juni 2009, dat in werking treedt op 31 maart 2010, is aan de heer(...) type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010012000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende een loonspanning voor de werknemers tewerkgesteld in beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010012007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het medisch brugpensioen voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010014040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010014044 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 31 januari 2010, dat in werking treedt op 1 juni 2010, wordt aan de heer Lucas Peersman, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van adviseur. Hij wor type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010022148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010022150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen tot invoering van een vrijstelling van bijdragen in geval van een ernstige aandoening van een kind en in geval van palliatieve zorgen verleend aan een kind of aan zijn partner type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010022149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, tot invoering van een gelijkstelling in geval van ernstige aandoening van een kind en in geval van palliatieve zorgen gegeven aan een kind of aan zijn partner type koninklijk besluit prom. 01/02/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2010, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 28/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010200116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voordelen die worden toegekend door het "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur" type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010200184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sectorale hospitalisatieverzekering voor de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van goederenbehandeling voor rekening van derden en tot vaststelling van de forfaitaire bijdrage verschuldigd aan het "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" ter financiering van deze sectorale hospitalisatieverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010200929 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 4 februari 2010, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2010, wordt de heer Chiau, Philippe, attaché bij de Regie der Gebouwen, in het kader van de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010200930 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009, dat in werking treedt op 1 maart 2010, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Mussely, Freddy, ambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Het is de betrokkene toegestaan zijn pensioenaanspraak te doen gelden. Hij wordt ertoe gemachtigd d(...) type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010200183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sectorale hospitalisatieverzekering voor de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van goederenbehandeling voor rekening van derden en tot vaststelling van de forfaitaire bijdrage verschuldigd aan het "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" ter financiering van deze sectorale hospitalisatieverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010201070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010 wordt aan Mevr. Calff, Marianne, op het einde van de maand januari 2010, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010011094 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 22 februari 2010 genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 197 PR/002-0576-01 : Soldeerbout Zonder merk KS-40R PR/002-0577-01 : Soldeerbout Zonder (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Levering van elektriciteit Individuele vergunning EF 2009 - 0022 - A Bij ministerieel besluit van 22 februari 2010 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan de maatschappij ESSENT Energy Trading BV Nede type ministerieel besluit prom. 11/02/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010014038 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de aanduiding van de leden van het federaal overlegplatform voor de pleziervaart type ministerieel besluit prom. 22/02/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het evaluatieverslag als bedoeld in artikel 34 van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 25/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010024051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2007 tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 16/02/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010024060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010200898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 16 februari 2010 wordt de VOF Meducation@work, Rooien 80, te 9280 Lebbeke, gemachtigd het in artikel 177 van het Algemeen Reglement voor type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010200948 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening Bij ministerieel besluit van 3 december 2009 wordt de aan de "SPRL Aural" toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 3 december 2009 Bij ministerieel besluit van 7 december 2009 wordt de aan de "SPRL Aupa" toegekende e(...) type ministerieel besluit prom. 03/02/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010200999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de maaltijdcheques toegekend aan de personeelsleden van de diensten van de Regering en van de kabinetten van de Ministers van de Regering

arrest

type arrest prom. 18/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010022072 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2010 van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/08/2009 pub. 03/03/2010 numac 2010000099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 46 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2010 ten behoeve van de politiezones. - Duitse vertaling. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010009181 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbanken te Ieper, te Kortrijk en te Veurne De heer Delporte, L., rechter in de arbeidsrechtbanken te Ieper, te Kortrijk en te Veurne, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbanken op datum van 24 februari 2010. type document prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-10/0003 : AEGEAN MARINE PETROLEUM SA/VERBEKE SHIPPING NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedu Op 23 februari 2010, ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een (...)

erratum

type erratum prom. 22/02/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010021030 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van de Koninklijke Sterrenwacht van België. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010201007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs infrastructuur projectbeheerder elektromechanica. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs infrastructuur projectbeheerder elektromechanica (n(...) Er zijn 7 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010201010 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs aankoop interventiemateriaal Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs aankoop interventiemateriaal (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken ((...) Er zijn 2 geslaagden. type document prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010201009 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige programmeurs voor het Rijksregister. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige programmeurs voor het Rijksregister (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG09846) werd afgesloten op 29(...) Er zijn 11 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010201008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige netwerkbeheerders. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige netwerkbeheerders (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG09845) werd afgesloten op 29 januari 2010. Er zijn 7 geslaag(...) type document prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010201013 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch assistenten klimatologie. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch assistenten klimatologie (niveau C) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (ANG09056)(...) Er zijn 4 geslaagden. type document prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010201016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige permanentieagenten. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige permanentieagenten (niveau C) voor het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09827) werd afgesloten op 19 j(...) Er zijn 8 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010201015 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de RVA (ANG09823) werd afgesloten op 18 februari 2010. Er zijn 41 geslaagden(...) type document prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010201014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bibliothecarissen-documentalisten. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige bibliothecarissen- documentalisten (niveau B) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (...) Er zijn 3 geslaagden. type document prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010201017 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige polyvalent administratief deskundige. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige polyvalent administratief deskundige (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voed(...) Er zijn 15 geslaagden.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010009166 bron hoge raad voor de justitie **** van één deskundige met specialisatie communicatie (****/****) De Hoge **** voor de **** (****) werft één **** of **** deskundige met specialisatie communicatie aan (****/****). **** van de ****(...) **** **** is een federaal orgaan met als voornaamste taak het verbeteren van de werking van de rechter(...) type aanwerving prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010201011 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** juristen. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** juristen (niveau ****) voor de **** **** (****09014) werd afgesloten op 23 februari 2010. Er zijn 5(...)

document

type document prom. -- pub. 03/03/2010 numac 2010201065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechtelijke Macht. - Arbeidshof te Bergen Op 22 februari 2010 werd de heer Vanheule, Paul, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Bergen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangen
^