Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 maart 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2008 pub. 01/03/2010 numac 2008015125 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol inzake de explosieve oorlogsresten bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben , aangenomen te Genève op 28 november 2003 (1) (2) type wet prom. 25/08/1885 pub. 01/03/2010 numac 2010000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de wetgeving op de koopvernietigende gebreken. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2010 numac 2009024459 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 december 2009 wordt de heer Laurent, Francis, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 mei 2010, eervol onts De heer Laurent, Francis, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 mei 2010, zijn aanspraken op een ru(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2010 numac 2009024460 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Vrijwillige mobiliteit Bij koninklijk besluit van 9 december 2009 wordt de heer Mensaert, Antoon, attaché geneesheer-inspecteur bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, met ingang van 16 november 2009, via d type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010003086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van vertegenwoordigers bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 27/01/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010003089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de onteigening van een terrein op het grondgebied van de stad Herstal in opdracht van de Belgische Staat waarvoor de Regie der Gebouwen optreedt type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2010 numac 2010003091 bron regie der gebouwen Onteigeningen Bij koninklijk besluit van 1 februari 2010 is voorgeschreven dat de bepalingen van de wet van 26 juli 1962 inzake onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door de Regie der Gebouwen op het Het te onteigenen perceel is gekend onder de volgende kadastrale gegevens : 44021 Gent, 7 e type koninklijk besluit prom. 22/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010003100 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 inzake de verzaking aan de inning van de roerende voorheffing type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2010 numac 2010009174 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 februari 2010 : - is in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 januari 2010, waarbij de aanwijzing van Mevr. Dessoy, E., substituut-procureur-generaal bij het hof van be - is Mevr. Mailleux, C., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, a(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2010 numac 2010009175 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 21 februari 2010 zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder : - de heer De Smet, B., licentiaat in de rechten; - de heer Verschuere, O., kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Zi Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010024037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010024042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van ereleden van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 en van het koninklijk besluit van 11 januari 1993, en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 25 februari 1996, 5 oktober 1998 en 18 juni 2003, ter implementatie in Belgisch recht van de Verordening nr. 1907/2006 en van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010200704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010009172 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Justitie inzake gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Justitie behoren type ministerieel besluit prom. 22/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010011030 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2010 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 03/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010011062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 augustus 2007 houdende erkenning van de aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van de artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit type ministerieel besluit prom. 14/12/2009 pub. 01/03/2010 numac 2010200946 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 01/03/2010 numac 2010009176 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dinant Bij beschikking van 17 februari 2010 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, is aan de heer Desaive, D., substituut-procureur des Koning bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, opdrac

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/01/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010031112 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/35 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende benoeming van de leden van de Samenwerkingscommissie waarin voorzien wordt in artikel 11 van het samenwerkingsakkoord van 29 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest inzake het vrije verkeer van personen met een handicap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010035171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 01/03/2010 numac 2010015029 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het Uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890. - Opzegging door de Republiek Alb Op 8 februari 2010 werd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en (...)

document

type document prom. -- pub. 01/03/2010 numac 2010200939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...) type document prom. -- pub. 01/03/2010 numac 2010201004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige directeur Dienst Geneeskundige Verzorging (klasse A3) voor de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (MNG10009) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Nodige anciënniteit : u bent al werkzaam in de klasse A3 of u he(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/03/2010 numac 2010009169 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt GEEN bijkomende proef georganiseerd : assistent bij de griffie van het arbeidshof te Luik in de fun(...) assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel in de functiefamilie 'dossie(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/03/2010 numac 2010009167 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt GEEN bijkomende proef georganiseerd : assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te **** assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton **** in de **** '****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/03/2010 numac 2010009168 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : assistent bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen in de assistent bij de griffie van het hof van beroep te Gent in de functiefamilie 'dossierbeheer' : 2; type vacante bettreking prom. -- pub. 01/03/2010 numac 2010009170 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : assistent bij de griffie van het Hof van **** ****(...) assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te **** in de ****, '****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/03/2010 numac 2010009171 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 4; griffier bij het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel : 2 ; secretaris bij het parket van het hof van beroep te Brussel : 1 (Nederl(...) Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van : - h(...)

document

type document prom. -- pub. 01/03/2010 numac 2010018063 bron federale kamers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen. - Onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten Overeenkomstig artikel 24 (...) I. Samenvattingen van de financiële verslagen over het boekjaar 2008 1. CHRISTEN-DEMOCRATISCH(...)
^