Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/07/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen. - Duitse vertaling

programmawet

type programmawet prom. 08/04/2003 pub. 23/10/2009 numac 2009000702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/10/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009003393 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit over het openbaar karakter van de werving van terugbetaalbare gelden type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009009740 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2009 wordt in artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 mei 2009, waarbij de heer Hoebeke, G., in ruste is gesteld op 31 mei 2009 's avonds, het woord "griffier" vervangen door Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2009 is aan de heer Geerkens, P., op zijn verzoek ontslag(...) type koninklijk besluit prom. 12/10/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009011442 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de officiële meesterschapwedstrijden type koninklijk besluit prom. 13/10/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009011455 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009012231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen op het grondgebied van Herstal en die onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 09/10/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009014272 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 2003 en 1 september 2006, betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtredingen type koninklijk besluit prom. 28/09/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009018412 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 28/09/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009018413 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de artikelen van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, die van toepassing zijn op gameten, gonaden, fragmenten van gonaden, embryo's en foetaal menselijk lichaamsmateriaal type koninklijk besluit prom. 28/09/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009018416 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 28/09/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009018415 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de bepalingen inzake melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen met betrekking tot het menselijk lichaamsmateriaal type koninklijk besluit prom. 28/09/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009018414 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal en de productie-instellingen moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 28/09/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009018417 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende het toezicht op de naleving van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de toepassing op de mens of voor het wetenschappelijk onderzoek type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009024376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2005 houdende maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/10/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de opleidingen van hulphondengeleider en van instructeur in de kynologenhulpverlening, de accreditering van de kynologenhulpverleningsteams & de functie van coördinator van de kynologenhulpverleningsoperaties type ministerieel besluit prom. 21/09/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die opleidingscursussen verstrekken voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009018410 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 1 september 2009 wordt met ingang van 1 januari 2010, eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Marchal, Luc, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzel type ministerieel besluit prom. 14/10/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009018418 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van menselijk lichaamsmateriaal type ministerieel besluit prom. 14/10/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009018419 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot aanduiding van de gemachtigde van de Minister bedoeld in het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te worden erkend type ministerieel besluit prom. 18/09/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009024359 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de presentatie van gegevens noodzakelijk voor de notificatieprocedure van tabaksproducten type ministerieel besluit prom. 20/10/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009024380 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2009 van het aantal kandidaten ter compensatie, bedoeld in artikel 7, § 3, van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009031512 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 17 september 2009, werd de firma AZEMBLA BVBA erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 2 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het besluit De erkenning draagt het nummer AGR114. type ministerieel besluit prom. 23/09/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009204719 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot benoeming van afgevaardigden van de Minister en artsen bij de commissies bevoegd inzake de invaliditeitspensioenen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009036004 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde aspecten van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde personeelsleden van het onderwijs die opnieuw in actieve dienst treden of prestaties leveren die als overwerk of bijbetrekking worden beschouwd

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009018426 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Guy De Pourcq, die woonplaats kiest bij Mr. Tom De Sutter Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 193.894/XII-5944. Voor de Hoofdgriffier, G.(...) type bericht prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009018425 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Jan van Melkebeke, Pieter De Mulder, Filip Uyttebroeck, Chantal Bellen, Eugene Van Nooten en Dirk V(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009204831 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG09015) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekennin(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009204832 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés Communicatiebeleid voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG09011) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voo(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2009 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009000571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 september 2009 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 23 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Beloeil FM SPRL », voor he Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...) type vergunning prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009029592 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 23 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « CEDAV SPRL », voor het uitg Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...) type vergunning prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009029595 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 23 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Espérance ASBL », voor het Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...) type vergunning prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009029596 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 23 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « INADI SA », voor het uitgev Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...) type vergunning prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009029594 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 23 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « NRJ Belgique SA », voor het Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...) type vergunning prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009029593 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 23 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Nostalgie SA », voor het ui Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...) type vergunning prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009029600 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 23 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Maison des jeunes Vaniche A Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...) type vergunning prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 23 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Cobelfra SA », voor het uit Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...) type vergunning prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009029597 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 23 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Magic Harmony ASBL », voor Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...) type vergunning prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 23 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Animation Média-Picardie AS Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...) type vergunning prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009029602 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 5 februari 2009 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « S.A. Skynet iMotion Activit Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...) type vergunning prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009029601 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 18 december 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Zone 80 Diffusion SCRL », Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...) type vergunning prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009029603 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 5 februari 2009 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « S.A. Skynet iMotion Activit Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...) type vergunning prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009029604 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 5 februari 2009 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « S.A. Skynet iMotion Activit Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...) type vergunning prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009029605 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 3 juli 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « S.P.R.L. MTV Networks Wallonia Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...) type vergunning prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009029606 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 23 april 2009 Bij het College voor vergunning en controle werd op 18 februari 2009 een aanvraag om verwisseling van radiofrequenties ing Overwegende dat de aanvraag om verwisseling betrekking heeft op de volgende radiofrequenties : 1(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009031511 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 22 juli 2009 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « Möller Cargo GmbH », gelegen Kleisse 75, te 46539 Dinslake type registratie prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009031513 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 20 augustus 2009, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming THERMOCO gelegen, Haïfastraat 5, te 2030 Antwerpen, geregistreerd als koeltechnisch bedrijf. De registrat Bij beslissing van 23/09/2009, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming IS(...)

document

type document prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009204827 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur stafdienst ICT voor de POD Wetenschapsbeleid (ANG09725) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste i(...) - houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (b.v. licenciaatsdiploma) van het universitair (...) type document prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009204830 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige burgerlijk ingenieurs voor de dienst Markt (niveau A) voor het BIPT (AFE09006) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die drie jaar geldig blijft. Indien er voor de(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van de aanstell(...) type document prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009204767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...) type document prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009204828 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de afdeling ICT voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (ANG09726) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. (...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder zijn van een basisdiploma van(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009204833 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Franstalige adviseur Business Process (klasse A3) voor FEDICT (MFG09063). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 september 2009. De toelaatbaarheidverei(...) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u een federale statutaire ambtenaar ben(...) type erratum prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009204841 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés bouw & technische installaties (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG09037). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 16 oktober 2009(...) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. I(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009002082 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 september 2009, wordt Mevr. Inge Jalet tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Ne Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009021105 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 9 oktober 2009 dat uitwerking met ingang van 1 juli 2009 heeft, wordt de heer Emile Van Binnebeke, assistent-stagiair bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, aan groep II van het w

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de tweede vacante betrekking van **** rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 15 oktober 2009 heeft de algemene vergadering Eerste kandidaat : Mevr. **** ****, attaché bij de Raad van State. Tweede kandidaat : (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009000709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de eerste vacante betrekking van **** rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 15 oktober 2009 heeft de algemene vergadering Eerste kandidaat : De heer **** ****, attaché bij het Commissariaat-generaal voor de ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009000707 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de eerste vacante betrekking van **** rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 15 oktober 2009 heeft de algemene **** **** kandidaat : Mevr. **** ****, attaché bij de Raad voor ****. type vacante bettreking prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009000708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de tweede vacante betrekking van **** rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 15 oktober 2009 heeft de algemene **** **** kandidaat : De heer **** ****, attaché bij de Raad voor ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009000711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de derde vacante betrekking van **** rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 15 oktober 2009 heeft de algemene vergadering Eerste kandidaat : Mevr. **** ****, attaché bij de Raad voor ****. type vacante bettreking prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009009741 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2009; - Hasselt : 1 (grondgebied van he(...) - Verviers : 1 (grondgebied van het tweede kanton). Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in h(...)

document

type document prom. -- pub. 23/10/2009 numac 2009031514 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 31 juli 2009 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « SITA RECYCLING CENTER NV » gelegen Vilvoordsesteenweg 218, te 1120 Bruss Bij de beslissing van 31 juli 2009 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « S(...)
^