Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 augustus 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2009 numac 2009003313 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst. - Personeel en Organisatie. - Incompetitiestelling in de klasse A3-adviseur van een betrekking waaraan de functie van adjunct van de Administrateur-generaal van de Thesaurie (Administratie der Thesaurie v(...) I. Onderwerp Bij toepassing van artikel 6bis, § 2, van het koninklijk besluit van 2 oktobe(...) type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009003326 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het derde trimester van 2009, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 21/08/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009009605 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Ieper type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2009 numac 2009009610 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, is aan de heer Vallet, Ch., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het elfde kanton Antwerpen. Bij koninkl Bij koninklijke besluiten van 21 augustus 2009 : -is Mevr. Nackaerts, F., rechter in de rech(...) type koninklijk besluit prom. 06/05/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009201766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/08/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009003329 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 28/08/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009009608 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten type ministerieel besluit prom. 25/08/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009018320 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 23/07/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009021084 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 23/07/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009021085 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 17/08/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 24/08/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009035759 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2008 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009027163 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het bodembeheer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009035799 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009035810 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009035813 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige onderdelen van de administratieve beroepsprocedure inzake stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 31/08/2009 numac 2009203866 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve Schikking voor de toepassing van de Overeenkomst betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië In uitvoering van artikel 9 van de Overeenkomst betreffende de gezondheidszorgenverzekering t TITEL 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. Definities 1. Voor de toepassing van deze Schikkin(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 31/08/2009 numac 2009003300 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. - Lijst opgemaakt op 1 juli 2009 van de instellingen die deelnemen aan de beschermingsregeling. - Bekendmaking overeenkomstig punt 64 van de Mededeling gepubliceerd in het Belgisch Staat 1. Kredietinstellingen naar Belgisch recht Banken - ANTWERPSE DIAMANTBANK NV, Pelikaanstraat (...)

erratum

type erratum prom. 16/09/2004 pub. 31/08/2009 numac 2009031467 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot vaststelling van de bevoegdheden van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Erratum type erratum prom. 04/06/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009035782 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de vorm van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. - Erratum type erratum prom. 04/06/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009035783 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de modelaanvraagformulieren voor minnelijke schikkingen inzake ruimtelijke ordening en van het modelakkoord van de stedenbouwkundig inspecteur. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 31/08/2009 numac 2009040308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2009 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand augustus 2009, 111.31 punten bedraagt, tege Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 31/08/2009 numac 2009043008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (on(...)    Indices août 2009 Moyenne mob(...)

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 31/08/2009 numac 2009203871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek India betreffende de sociale zekerheid Bij toepassing van artikel 19 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belg(...) DEEL 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Voor de toepassing van deze overeenkomst : a) (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/08/2009 numac 2009011323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Oproep tot de kandidaten voor twee mandaten van lid van de Raad voor de Mededinging Er wordt ter kennis van de belangstellenden gebracht dat er momenteel twee mandaten van **** lid - een **** raadslid en een **** raadslid Tevens zal er een **** worden aangelegd in de beide landstalen. De Raad voor de ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/08/2009 numac 2009203697 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijke Muntschouwburg Vacante betrekking van financieel beheerder Oproep tot kandidaten De Staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen deelt mede dat de betrekking van financieel beheerder bij de Koninklijke Muntschouw De financieel beheerder is samen met de directeur verantwoordelijk tegenover de raad van bestuur vo(...)

document

type document prom. -- pub. 31/08/2009 numac 2009014215 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal. - Beslissing nr. D-2009-03-S van 4 augustus 2009 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Crossrail Benelux NV aangaande discrim Inzake de naamloze vennootschap Crossrail Benelux n.v., met ondernemingsnummer 0471.783.353 en met (...)
^