Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 augustus 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2008 pub. 25/08/2009 numac 2009000491 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009018295 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2009 numac 2009021086 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering. - Ontslaf Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009 wordt Mevr. Janssen, Colette, geboren op 25 augustus 1970, attaché van de klasse A2 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, met ingang van 1 Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009 wordt ontslag uit zijn ambt op de datum van 1 oktober 20(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009009552 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend lid van de Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/08/2009 numac 2009009601 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 19 augustus 2009 is aan Mevr. Damen, R., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk haar ambt bij het vredegerecht van het kanton Brasschaat te vervullen Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 sep(...) type ministerieel besluit prom. 17/09/2008 pub. 25/08/2009 numac 2009021087 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. 17/07/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009031428 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/08/2009 numac 2009203362 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 116/2009 van 16 juli 2009 Rolnummer 4526 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 18 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 29 februari 2008 tot wijziging van de titels I, III, VI, IX en XI van het Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 25/08/2009 numac 2009203365 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 125/2009 van 16 juli 2009 Rolnummer 4686 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 19 juni 2008 houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie inzake ondersteuning van schoolintegratie van jongeren met een handicap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Veiligheid van netwerken » die ressorteert onder het hoger technisch onderwijs van het korte type voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 19, § 3, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 tot vaststelling van het repertorium van de 7e vervolmakings- en specialisatiejaren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029420 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Technicus bouwkunde en openbare werken" die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs van het Onderwijs voor Sociale Promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Specialisatie in de communautaire en collectieve benadering van de sociale actie » die ressorteert onder het hoger sociaal onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Bachelor in de reclame : optie ruimte-inrichting" die ressorteert onder het hoger onderwijs voor toegepaste kunsten van het korte type van het Onderwijs voor Sociale Promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029426 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Bachelor in de chemie - finaliteit : biochemie" die ressorteert onder het hoger technisch onderwijs van het korte type van het Onderwijs voor Sociale Promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029427 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Bachelor in de chemie - finaliteit : biotechnologie" die ressorteert onder het hoger technisch onderwijs van het korte type van het Onderwijs voor Sociale Promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de vorm van het getuigschrift van basisonderwijs in het leerplichtonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de regels voor de aanwending van de subsidies voor de Studentenraden van de hogescholen en de hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de regels met betrekking tot de machtigingen toegekend aan de inrichtingen van het onderwijs voor sociale promotie voor de inrichting van afdelingen bekrachtigd door de graden van bachelor, specialisatie of master en door het « brevet de l'enseignement supérieur » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029432 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de Hogescholen, Hogere Kunstscholen en officiële gesubsidieerde Hogere Architectuurinstituten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2004 betreffende de pedagogische dossiers van de opleidingsafdelingen en -eenheden van het Onderwijs voor Sociale Promotie van Stelsel 1, genomen ter uitvoering van het decreet van 14 november 2008 tot wijziging van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het Onderwijs voor Sociale Promotie, ter bevordering van de integratie van zijn hoger onderwijs in de Europese ruimte van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verscheidene bepalingen inzake verplaatsingskosten van de leden van de Raad voor de overdracht van de herinnering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029437 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een afwijking wordt toegekend aan de universitaire instellingen wat betreft het gebruik van de onderwijs- en evaluatietaal voor de master burgerlijk ingenieur informatica en de masters in de informatica 60 en 120 studiepunten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de modelaangifte voor klankdiensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029435 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de modelaangifte voor televisiediensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging van een herstructurering door overheveling in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de machtigingen toegekend aan de inrichtingen van het onderwijs voor sociale promotie voor de inrichting van vier afdelingen bekrachtigd door de graad van bachelor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029440 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het taalbadonderwijs toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het taalbadonderwijs toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 55 van het decreet van 9 mei 2008 tot versterking van de coherentie van het hoger onderwijs en voor de administratieve vereenvoudiging in het universitair hoger onderwijs en het hoger onderwijs buiten de universiteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels ter goedkeuring van de programma's van de cursussen in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van 18 november 1991 houdende uitvoering van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Lucia de Brouckère » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de procedure voor gelijkstelling van de bekwaamheidsbewijzen van bachelor en specialisatie uitgereikt door het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029448 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de organisatie en werking van de examencommissie voor het hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden bedoeld bij de artikelen 15 en 18 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 2007 houdende oprichting van het interne Walcomfin-team van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking, voor het schooljaar 2009-2010, van verscheidene normen in het secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009035763 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de concordantie van bijzondere bestemmingsvoorschriften van de plannen van aanleg naar de categorieën of subcategorieën van gebiedsaanduiding type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009035774 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de berekening en de betaling van de meerwaarde type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009035773 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009035775 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009035779 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een deontologische code voor de leden van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009203824 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de drempels en tot machtiging van de instellingen bedoeld in artikel 16 van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis, van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijving

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 25/08/2009 numac 2009015113 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 . - Opzegging door de Argentij(...) Op 20 mei 2008 werd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontw(...)

bericht

type bericht prom. 14/08/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009000496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht. - Verkiezingen van het Europees Parlement en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 7 juni 2009. - Geldigverklaring en vernietiging van de stembiljetten type bericht prom. 11/08/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009018324 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking type bericht prom. -- pub. 25/08/2009 numac 2009018326 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Franciscus Van Aelst, wonende te 3980 Tessenderlo, Diester Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 april 2009. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 25/08/2009 numac 2009018335 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 april 2009. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 25/08/2009 numac 2009018333 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State NV EVONET BELGIUM, met zetel te 9820 Merelbeke, Burgemeest Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2009 Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 25/08/2009 numac 2009018334 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Peter Vanisterbeek, Jan Schonkeren, Eddy Borms, Mark Rijnk Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2009. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 25/08/2009 numac 2009018339 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Agim De Bruycker, wonende te 2811 Hombeek, Bosbesstraat 11, heeft op 11 mei 2009 de schorsing en de(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 25/08/2009 numac 2009031432 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 30 juni 2009, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de NV MATRICIEL met maatschappelijke zetel te place de l'Université 25, te 1348 Louvain-la-Neuve, met ondernemingsnummer 087 De erkenning draagt het nummer PEBPM-1009372. Bij beslissing van 25 juni 2009, van de leide(...) type erkenning prom. -- pub. 25/08/2009 numac 2009031433 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 30 juni 2009, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer VANDENBERG, Patrice, gedomicilieerd, rue du Meunier 21, te 7830 Graty, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke pe De erkenning draagt het nummer PEBPP-1009701. Bij beslissing van 30 juni 2009, van de leiden(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2009 numac 2009203728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hulp- en Voorrzorgskas voor Zeevarenden Benoeming regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 wordt de heer DE WINTER, Eric, attaché bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, met ingang van 1

document

type document prom. 13/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009011360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
^