Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 augustus 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009018305 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 7, § 3, van de bijzondere en de gewone wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/10/1967 pub. 14/08/2009 numac 2009000525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 50 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009000533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaten Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009 wordt de heer Peter De Buysscher, voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van directeur van de directie van de internationale politiesamenwerk Bij koninklijk besluit van 14 juli 2009 wordt de heer Jacques Philippaerts, voor een hernieuwba(...) type koninklijk besluit prom. 15/07/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009009532 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009009534 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 14 april 2009 worden benoemd op datum van 8 april 2006 : - tot Grootofficier in de Orde van Leopold II : de heer Jean-Jacques Legrand, Adviseur-generaal. - tot Officier i Mevr. Sophie Dallemagne, Attaché. Mevr. Josiane Van Oost, Attaché. - tot Ridder in de Leopold(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009009579 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Mevr. Schepens, E., licentiaat in de rechten. Dit besluit treedt in we Bij ministeriële besluiten van 10 augustus 2009 : - blijft aan de heer Quandt, F., medewerke(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009009581 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 juli 2009 is het verlof wegens opdracht verleend aan de heer Moiny, Y., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, verlengd voor een termijn van één jaar met ing Bij koninklijk besluit van 15 juli 2009 is een verlof wegens opdracht voor de duur van één jaar met(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009014203 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gew 1. Numéro d'agrément de l'institution organisant le(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009014207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009, dat in werking treedt op 1 november 2009, wordt aan de heer Marc Haerynck eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal. Hij wordt gem type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009202306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009203723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 wordt aan de heer CLAUS, Richard, op het einde van de maand oktober 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009203729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 wordt aan de heer COPPENS, Julien, op het einde van de maand juli 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009203727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 wordt aan de heer NOTERMAN, Johan, op het einde van de maand mei 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009203726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 wordt aan de heer COUDEVILLE, Silvain, op het einde van de maand mei 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van w type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009203730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 wordt aan de heer BERTIN, Freddy, op het einde van de maand augustus 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009203731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 wordt aan de heer VERSPRILLE, Reimond, op het einde van de maand mei 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009203733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 wordt aan de heer LAEVAERT, Guido, op het einde van de maand september 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009203732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 wordt aan de heer NAVEAU, Victor, op het einde van de maand juni 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009009584 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie, Gelet op artike Overwegende dat het Comité van Ministers, op 19 maart 2009, akte heeft verleend van het ontslag van(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de modeldiploma's de brevetten en hun supplement van het hoger onderwijs voor sociale promotie uitgereikt door de inrichtingen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203646 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aan het intern verzelfstandigd Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 06/03/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203648 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203661 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidieregeling voor de tijdelijke gelijkschakeling van dagen economische werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie voor werknemers van de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203660 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203695 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203721 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de statuten van de Autonome Haven van Namen

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009203749 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige tekenaars (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG09026) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de l(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009203748 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalige verantwoordelijke voor de Financiële dienst (niveau A) voor het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (AFG09017) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aang(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009203750 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct technisch assistenten ICT (niveau C) voor de FOD Justitie (ANG09816) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 36 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009203751 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige permanentieagenten (niveau C) voor het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09827) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. I(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009095296 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht ingevolge een fusie van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte De overdracht van de niet-levensverze Deze overdracht is tegenstelbaar aan de verzekeringsnemers, de verzekerden en alle betrokken derden(...)

document

type document prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009203738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009 wordt Mevr. Sylvie Duez benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 februari 2 Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009 wordt Mevr. Pascale Everaert benoemd tot rijksambtenaar (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009024248 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 juli 2009 wordt de heer Debabeche, Amar, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2009, in de titel van adviseur in de klasse A3 op het Franse taalkader, bij de Federale Over Bij koninklijk besluit van 16 juli 2009 wordt Mevr. Stiens, Sonia, in vast dienstverband benoem(...)

document

type document prom. 05/08/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009018315 bron rekenhof Taalkaders voor het personeel type document prom. -- pub. 14/08/2009 numac 2009022373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Aanwijzing Bij ministerieel beslissing van 14 juli 2009 wordt de heer Tom Auwers aangewezen om de uitoefening ad interim te verzekeren van de managementfunctie Directeur-generaal van de Directie generaal « Personen met een handicap Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad(...)
^