Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 augustus 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 10/08/2009 numac 2009011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning Bij beslissing van 23 juni 2009, genomen in toepassing van de artikelen 3, § 3, 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met name hierna aa 213781 ENERGIE BRABANT WALLON SA &nb(...) type wet prom. -- pub. 10/08/2009 numac 2009011354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning. - Intrekking Bij beslissing van 25 juni 2009 wordt de erkenning van de volgende met name hierna aangeduide persoon ingetrokken daar zij werd overgenomen door fusie met de NV DEXIA WOON 134330 CEB FIN - DKB FIN SA   type wet prom. -- pub. 10/08/2009 numac 2009040204 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 april 2009 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. ACTIF (millions d'euros)(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2009 numac 2009009567 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2008, in werking tredend op 31 augustus 2009 's avonds, is de heer Roeffelaer, H., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokk Bij koninklijk besluit van 18 november 2008, in werking tredend op 31 augustus 2009 's avonds, (...) type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009203687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2009 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009203690 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009203688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 2009 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009203691 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2009 houdende aanwijzing van vier ministers in de samenwerkingscommissie bedoeld in artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/08/2009 numac 2009011355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 31 juli 2009 wordt de VZW « Vereniging KEURTECH », met ondernemingsnummer 0809.589.912, erkend tot 31 december 2009 voor de controle van huis type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009035715 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen met betrekking tot de leasingmaatschappijen type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/08/2009 numac 2009203617 bron waalse overheidsdienst Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 13 mei 2009 wordt de op 9 januari 2007 aan de VZW "Institut libre Marie Haps" verleende erkenning als arbeidsbemiddelingsbureau ingetrokken ingevolge de stopzetting van de arb(...) Bij ministerieel besluit van 16 juni 2009 wordt Mevr. Sandrine Lamblotte vanaf 16 juni 2009 voor tw(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009035712 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009035722 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009035721 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009035726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009035732 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009203647 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009203664 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de toekenning van subsidies aan de publiekrechtelijke rechtspersonen en aan de niet-commerciële instellingen voor de verwezenlijking van studies en werken die een betere energieprestatie van de gebouwen beogen
^