Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 juni 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/02/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, gedaan te Kiev op 21 mei 2003. - Duitse vertaling type wet prom. 16/01/2003 pub. 29/06/2009 numac 2009000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 01/04/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009000427 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde Duitse vertaling type wet prom. 27/12/2006 pub. 29/06/2009 numac 2009000426 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 29/06/2009 numac 2009009439 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009, is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 29/06/2009 numac 2009009451 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, ****(...)

programmawet

type programmawet prom. 27/04/2007 pub. 29/06/2009 numac 2009000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/06/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009002044 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 596. - Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding type koninklijk besluit prom. 11/06/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009009460 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 11/06/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009009461 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I type koninklijk besluit prom. 11/06/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009009462 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse II type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2009 numac 2009009473 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 september 2008, dat in werking treedt op 17 juli 2009, is aan de heer Loontjens, A., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Izegem. Het is hem vergund de titel v Bij koninklijk besluit van 20 maart 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2009 numac 2009009474 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 is de heer Loontjens, A., notaris ter standplaats Izegem, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009022293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009022294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009202216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot invoeging van een artikel 134bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009202325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 144 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009202324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 53 en 145 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009202745 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Adviescomité van het "Fonds de solidarité internationale pour l'eau" type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009202786 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de artikelen 393 en 394 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009202785 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 03/11/2008 pub. 29/06/2009 numac 2009022295 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/04/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009000429 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39octies betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 10/05/2007 pub. 29/06/2009 numac 2009000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 44bis : richtlijnen betreffende het interventiekorps. - Duitse vertaling

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/06/2009 numac 2009009472 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd (...) - plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale reïntegratie, v(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/06/2009 numac 2009009475 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Oproep tot kandidaten voor de functie van : Seconded national expert bij het Belgisch lid van Eurojust Er wordt ter kennis gebracht aan de geïnteresseerde personen dat Eurojust de mogelijkheid voor Eurojust is een orgaan van de Europese Unie dat in 2002 is opgericht teneinde de strijd tegen ernst(...)

document

type document prom. -- pub. 29/06/2009 numac 2009018250 bron federale kamers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen. - Onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten Overeenkomstig artikel 24(...) I. Résumés des rapports financiers relatifs à l'ex(...) type document prom. -- pub. 29/06/2009 numac 2009202696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Bij besluit van de Directeur-generaal van 12 juni 2009, dat in werking treedt de da worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuin(...)
^