Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 juni 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/01/1824 pub. 03/06/2009 numac 2009000362 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet over het recht van opstal type wet prom. 10/01/1824 pub. 03/06/2009 numac 2009000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet over het recht van erfpacht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 03/06/2009 numac 2009000360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het ****. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009003214 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde leningen van de Gemeentelijke Holding type koninklijk besluit prom. 13/05/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009009369 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende oprichting van een werkgroep « die belast is met de hervorming van de wetgeving inzake erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties » type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2009 numac 2009009385 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 mei 2009 : -is aan de heer Lesceux, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Marche-en-Famenne-Durbuy; - is de he Bij koninklijke besluiten van 20 mei 2009, die in werking treden op de dag van de eedaflegging(...) type koninklijk besluit prom. 30/04/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009011236 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende aanduiding van de houder van de managementfunctie directeur operationele diensten bij het Federaal Agentschap voor opvang van asielzoekers type koninklijk besluit prom. 18/05/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009022299 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009200850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009200860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal- en Waarborgfonds voor de gesubsidieerde instellingen van het vrij onderwijs" type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009200883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009200884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van het koetswerk type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009200886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de metaalhandel type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009200890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009200891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de bedienden der metaalfabrikatennijverheid type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009200889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009200892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren ter vastlegging voor 2007 van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009200919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de vlasbereiding type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009200977 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de landbouw type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009200888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009200893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de elektriciens : installatie en distributie type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009200980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "sociaal fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2009 numac 2009202333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Hoger ambt van directeur-generaal Bij koninklijk besluit van 29 april 2009, wordt de uitoefening van het hoger ambt van directeur-generaal bij de Dienst voor uitkeringen van Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/05/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma NV STESUD onder de benamingen « JITES I » en « JITES II », met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 29/05/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma NV STERIA onder de benamingen « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II », met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 18/05/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interdepartementale Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 25/05/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009003192 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 juni 2009-2012, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2009-2014 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2009-2017 type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/06/2009 numac 2009009386 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 30 april 2009 is de aanwijzing, als effectief lid, van de heer Denotte, Th. in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Luxemburg, he Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 03/06/2009 numac 2009201860 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 56/2009 van 19 maart 2009 Rolnummer 4474 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 30bis, § 1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelij Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/06/2009 numac 2009202410 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 21 april 2009 in zake Jozef Verstreepen tegen de Pensioendienst voor de Overheidssector en de Federale Overheidsdienst Financiën, waarvan de expeditie « Schendt artikel 1017, lid 2, Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zover (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009202272 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009202279 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009202385 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 1991 betreffende de verbetering van het rundveeras type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009202435 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Boch-Kéramis", te La Louvière

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/06/2009 numac 2009202370 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 maart 2009 in zake Daum Reuwen en de nv « Orthopedie Lucas » tegen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekerin « Schendt artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de geco(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2009 numac 2009202342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoeming in de klasse A3 bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 26 april 2009, wordt Mevr. Bautmans, Patricia, stagedoend attaché Betrokkene draagt de titel van attaché geneesheer-inspecteur. Het beroep van nietigverklaring v(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/06/2009 numac 2009000356 bron raad van state Oproep tot de kandidaten voor het ambt van griffier voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Een betrekking van Franstalig griffier is momenteel te begeven bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. N(...) Daarnaast moet de kandidaat over de vaardigheden beschikken om een grote werkvoorraad te kunnen ver(...)
^