Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 mei 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/04/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009009337 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om de Hoge Raad voor de Justitie de mogelijkheid te geven om de voorbereiding en de verbetering van het schriftelijk gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage op te dragen aan externe deskundigen type wet prom. 28/04/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009009356 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 3bis, § 4, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen type wet prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009022245 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 13 maart 2009, en in uitvoering van artikel 22 Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van artikel 35, § 1, van de nomenclatuur van (...) type wet prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 22 mei 2007, en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van artikel 28, § 1, van de nomenclatuur van (...) type wet prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009022257 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringInterpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 13 maart 2009, en in uitvoering van artikel 22, 4° Interpretatieregel 15 betreffende de verstrekkingen van artikel 35bis, § 1, van de nomenclatuu(...) type wet prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009022270 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 5 december 2008, en in uitvoering van artikel Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van artikel 35, § 1, van de nomenclatuur van (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009009359 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan sommige spelen aangeboden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan en die een totaalprogramma inhouden moeten voldoen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009009375 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 mei 2009, zijn benoemd tot : griffier bij het Hof van Cassatie, Mevr. Van Den Bossche, K., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel. Dit voorlopig benoemd griffier bij het hof van beroep te Brussel, Mevr. Bonne, F., licentiate in de rec(...) type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 10/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009011231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1997 tot vaststelling van het reglement van inwendige orde van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § l, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 28/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009012180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009014125 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 11/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 32 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009024144 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 2 april 2009, wordt de heer Roland Moreau, aangeduid als houder van de managementfunctie -1 « Directeur-generaal Leefmilieu », voor een periode van zes jaar, in de Federale Overheidsdienst Vol Dit besluit treedt in werking op 7 maart 2009. Een beroep tot nietigverklaring van voormeld bes(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009024151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 2 april 2009 wordt de her Christiaan Decoster, aangeduid als houder van de managementfunctie - 1 « Directeur-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen », voor een periode van zes jaar, Dit besluit treedt in werking op 1 april 2009. Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besl(...) type koninklijk besluit prom. 06/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009024159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009040305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2009 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2009, 111.25 punten bedraagt, tegenover 111. Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009202341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009000367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakings-onderneming of interne bewakingsdienst en houdende opheffingsbepalingen type ministerieel besluit prom. 15/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009009370 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009011241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Levering van elektriciteit Individuele vergunning EF 2009 - 0018 - A Bij ministerieel besluit van 19 mei 2009 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan de maatschappij « E.ON Belgium », gevestigd te 10 type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009018205 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriële besluiten van 20 april 2009 bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3 en dragen de titel van adviseur : Met ing Bij de centrale diensten : - De heer Bianco, Marc, attaché (A2), in het Franse taalkader, in de (...) type ministerieel besluit prom. 06/04/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009027098 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van artikel 66 van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009202026 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 60/2009 van 25 maart 2009 Rolnummer 4442 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, gesteld d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009202028 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 62/2009 van 25 maart 2009 Rolnummer 4492 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, gesteld door de Arbeidsrechtbank Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009202039 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 67/2009 van 2 april 2009 Rolnummers 4547, 4548, 4549, 4552, 4553, 4554, 4555 en 4556 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 20, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld doo Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009202207 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 71/2009 van 5 mei 2009 Rolnummer 4468 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet, gesteld door de Raad van State. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

decreet

type decreet prom. 26/03/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/03/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot herwaardering van het kwalificatieonderwijs door de versterking van het verplicht karakter van kwalificatieproeven in verband met een opleidingsprofiel type decreet prom. 30/04/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009202355 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen in verband met de vaststelling van een orgaan verantwoordelijk voor het beoordelen en het voeren van de procedure inzake onteigeningen en aankopen van onroerende goederen door het Waalse Gewest en diens instellingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009202359 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap "Société de Développement de Liège-Guillemins"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009029293 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 maart 2009, wordt, met toepassing van artikel 78 van het besluit van de Regering van 1 december 2006 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal va Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 maart 2009, wordt, met toepassing (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/03/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2006 houdende aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/04/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009031282 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/419 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 26 juni 2008 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/04/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009031281 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/76 van het College van de **** **** tot instelling van een **** met het oog op het bevorderen van de inschakeling van personen met een handicap in het arbeidsproces

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009035476 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de reglementen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009035477 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de ambten van gemeentesecretaris, gemeentelijk financieel beheerder, secretaris van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en ontvanger van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deeltijds kunnen worden uitgeoefend, en houdende vaststelling van sommige gevallen waarin de ambten van gemeentelijk financieel beheerder en van ontvanger van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen worden uitgeoefend door een gewestelijke ontvanger type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009035479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van de samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor tuchtzaken in uitvoering van het artikel 138 van het Gemeentedecreet en 134 van het Provinciedecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009035478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutair gemeentepersoneel in uitvoering van de artikels 129, 136, 143 van het Gemeentedecreet en voor het statutair provinciepersoneel in uitvoering van de artikelen 125, 132 en 139 van het Provinciedecreet

overeenkomst

type overeenkomst prom. 25/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009022289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 6 april 2009 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009041705 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 367e AANVULLING Bijwerking op 10 mei 2009 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009202377 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige operationeel medewerkers (niveau D) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09810) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 80 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009202376 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés-managers Kernprocessen (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG08895) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er vo(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009202378 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige psychologen Zorg (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG09813) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning va(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009202380 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (niveau A) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) (ANG09018) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009202379 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financiële dossierbeheerders (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09826) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voo(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009202381 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmedewerkers innovatie (niveau A) voor SELOR (ANG09020) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenn(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

document

type document prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009202349 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur bij het Directoraat-generaal Controle voor het Nederlandstalig landsgedeelte voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (ANG09711) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaar(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : ? Sedert ten minste zes jaar een funct(...) type document prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009202348 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal Algemene Diensten voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (ANG09710) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan (...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : ? Houder zijn van een basisdiploma van(...) type document prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009202350 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur-generaal voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) (ANG09714) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een s(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : ? Houder zijn van een basisdiploma van(...) type document prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009202419 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal K.M.O.-Beleid voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG09712) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure (...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder te zijn van een basisdiploma (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009000324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 15 mei 2009 wordt Mevr. Joke Goris, vanaf 1 mei 2009, tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 15 mei 2009 wordt de heer Wouter Pas, auditeur, met ingang van 27 april 2009 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009011196 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 10 maart 2009 wordt, met ingang van 15 april 2009, de heer Pierre GOFFINET, in de hoedanigheid van adjunct-auditeur benoemd bij de Raad voor Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009011197 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijk besluit van 24 maart 2009 werd, met ingang van 1 januari 2008, de heer Jan DECONINCK, door verhoging naar de hogere klasse benoemd tot de titel van adviseu Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009018186 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 15 april 2009 wordt Mevr. De Fays, Laurence, met ingang van 1 maart 2009, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Genees

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009009373 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : -Antwerpen : 1 ; - Antwerpen : 1 (grondgebied van het tweede kanton). Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad va(...) - Antwerpen : 1 (grondgebied van het negende kanton). Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009009376 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2009, bladzijde 25210, regel 50, lezen : « informatica-assistent » in plaats van « ICT-ondersteuning ». In het Belgisch Staatsblad van 8 april 2009 type vacante bettreking prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009009377 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°,(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vit(...)

document

type document prom. -- pub. 29/05/2009 numac 2009024161 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst dient tot wijziging van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame stoffen(...) Nummer, richtlijn tot opneming in bijlage I van Ric(...)
^