Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 mei 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009007106 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen type wet prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009009339 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2009 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behouden **** **** besluit van 14 april 2009 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/05/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009002031 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009007104 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de raad van beheer van het Instituut voor veteranen - Nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009007105 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit nr 7501 van 8 maart 2009 : Worden de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 7215 van 30 augustus 2008 betreffende een eervol ontslag uit het ambt op aanvraa Wordt aan Mevr. Denise Geypens, op 1 november 2009 eervol ontslag uit haar ambt van attaché verleen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009021054 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 wordt de heer Verreycken, Guido, technisch attaché bij de Regie der Gebouwen, via de vrijwillige mobiliteit naar de Koninklijke Bibliotheek van Bel Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 wordt Mevr. Vanden Berghe, Carina, geboren op 12 de(...) type koninklijk besluit prom. 30/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009021056 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de leden van de Wetenschappelijke raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009021057 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2006 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009022237 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009022238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het kalenderjaar 2009

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/05/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009000348 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding, respectievelijk in Aubel en Heuvelland, van de stembureaus waarin de kiezers, met kieswoonplaats in de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, de mogelijkheid hebben om te stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement van 7 juni 2009 type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009003194 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie Registratie en domeinen. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 15 mei 2009 wordt de heer Dobbelaere, Luc P.C., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur van het registratiekantoor Asse I, bij wijze van i type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009011219 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden in het raam van artikel 178, § 5, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009011222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009202215 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 26 maart 2009 in zake A.G. tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Etterbeek, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is inge « Schendt artikel 49 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, he(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009202275 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 192.198 van 2 april 2009 in zake Christian Simons tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 april 2009, « Schendt artikel 11, §§ 2 en 3, tweede lid, van de wet van 20 mei 1994 houdende de gelde(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009202276 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 maart 2009 in zake de stad Oostende tegen R. Dufoort, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 april 2009, heeft het Hof van « Schenden de bepalingen van artikel 25 van het Vlaams decreet van 22 december 1995 houdende bepali(...)

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009202227 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijzigingen van de decreten van 18 december 2003 betreffende de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen en van 1 april 2004 betreffende de toeristische bezienswaardigheden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009202226 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, met inbegrip van de discriminatie tussen mannen en vrouwen inzake economie, tewerkstelling en beroepsopleiding type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009202229 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de plaatsvervangende afgevaardigd ambtenaar krachtens het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du troisième âge" type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009202228 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 24 van het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie of de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009202273 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 april 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 april 2009, heeft de nv « Wimi », Die zaak is ingeschreven onder nummer 4672 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009202274 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 maart 2009 in zake het openbaar ministerie tegen H. D.G. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 april 2009, hee « Schenden de artikelen 193, 196 en 197 Sw, 73bis BTW en 450 WIB en de artikelen 21, 22 en 23 V.T.(...) type bericht prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009202308 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 april 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 april 2009, is beroep tot vernie Die zaak is ingeschreven onder nummer 4684 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009022252 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 15 april 2009 100 GROUPE S - SECRETARIAT SOCIAL Secrétariat social agréé d'employeurs ASBL 100 GROEP S - SOCIAAL SECRETARIAAT Sociaal secr(...)

erratum

type erratum prom. 26/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009022275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 26/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009202305 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalig diensthoofd Europees Sociaal Fonds/activering (klasse A3) voor de POD Maatschappelijke Integratie (MNG09808) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u een federale (...) Toelaatbaarheidsvereisten : Nodige anciënniteit : ten minste vier jaar anciënniteit in de klass(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2009 wordt de heer Philippe Burelli benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 18 Bij koninklijk besluit van 11 maart 2009 wordt de heer Jean-Frédéric Mortiaux benoemd tot rijks(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009022180 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 maart 2009 wordt de heer Lambrechts, Michel, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2008, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Feder type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009021055 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 april 2009 wordt de heer Yante, Jean-Marie, met ingang van 13 december 2008 benoemd als lid van de Koninklijk Commissie voor Geschiedenis ter vervanging van de heer Cockshaw, Pierre, overlede Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009022179 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 maart 2009 wordt Mevr. Allaert, Elke, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juni 2008, in de titel van attaché in de klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Ve Bij koninklijk besluit van 30 maart 2009 wordt Mevr. Andries Hannelore, in vast dienstverband b(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009022181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 maart 2009 wordt de heer Verhagen, Bart, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 mei 2008, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Over Bij koninklijk besluit van 30 maart 2009 wordt de heer Sterkens, Tim, in vast dienstverband ben(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009024148 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2009 wordt de heer Fremout, Geert, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 mei 2008, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Overhei type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009024156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 wordt de heer Maesschalk, Pieter, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 augustus 2008, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Fede Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 wordt Mevr. De Schepper, Sarah, in vast dienstverband (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009024158 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 wordt Mevr. De Paepe, Karlien, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2008, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandse taalkader, bij de Federa Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 wordt Mevr. Van Malderen, Suzanne, in vast dientsverba(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009024157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 wordt Mevr. Farhat, Najwa, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 oktober 2008 in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Overh Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 wordt Mevr. Van Den Bogaert, Saskia, in vast dienstver(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2009 numac 2009024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 mei 2009 wordt Mevr. Verleye, Ines, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 april 2008, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandse taalkader, bij de Federaal Overheidsd
^